alexsanchezpla/AnovaTools: Taules ANOVA amb factors aleatoris

Aquest paquet proporciona algunes funcions que calculen les taules ANOVA correctes, a partir de les taules per factors fixos, en el cas que hi hagin factors aleatoris tant creuats com jerarquitzats i amb 2 o 3 factors.

Getting started

Package details

AuthorJordi Ocaña
MaintainerFrancesc Carmona <[email protected]>
LicenseGPL (>= 2)
Version0.7.3
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("alexsanchezpla/AnovaTools")
alexsanchezpla/AnovaTools documentation built on June 3, 2017, 3:58 p.m.