R/measure_het.R

Defines functions measure.het

Documented in measure.het

#' Measure the heterozygosity of a SNP or entry
#'
#'
measure.het <- function(x, type = "numeric") {

 if (type == "numeric") {
  snp.recode <- na.omit(x)
  return( sum(snp.recode == 0) / length(snp.recode) )
 }

 if (type == "nucleotide") {
  snp.recode <- x[x != "NN"]
  n.het <- sum(sapply(X = strsplit(snp.recode, ""), FUN = function(site) length(unique(site)) == 2))
  return( n.het / length(snp.recode) )
 }
}
neyhartj/gws documentation built on Nov. 9, 2017, 8:35 p.m.