oc1lojo/nkbcind: Verktyg för kvalitetsindikatorer från NKBC

Verktyg för kvalitetsindikatorer från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)

Getting started

Package details

Maintainer
LicenseGPL-3
Version0.1.0
URL https://cancercentrum.bitbucket.io/nkbcind/ http://bitbucket.org/cancercentrum/nkbcind
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("remotes")
remotes::install_github("oc1lojo/nkbcind")
oc1lojo/nkbcind documentation built on Dec. 3, 2019, 11:04 p.m.