Man pages for zozlak/MLAKdane
Pakiet do zlaczania danych z rejestrow ZUS i uczelni

agreguj_do_miesiecyagreguje dane do poziomu id, id_zdau, okres
agreguj_do_okresuagreguje dane do poziomu id, id_zdau
bdl2terytZamienia kody powiatów z kodów BDL na kody TERYT
data2okreskonwertuje datę w postaci tekstu/daty na liczbę miesięcy
krok_zdauwycina podzbiór obserwacji ze zbioru ZDAU
nazwa_plikugeneruje nazwę pliku zgodną z konwencją
oblicz_okienkoustawia zmienne okienka czasowego (okres_min, okres_max, len)
oblicz_pkdoblicza zmienne ilustrujące zatrudnienie w poszczególnych...
oblicz_pracodawcyoblicza zmienne związane z liczbą pracodawców
oblicz_staleoblicza proste zmienne niezwiazane z okienkami czasu
oblicz_stale_czasoweoblicza stałe czasowe i konwertuje istniejące stałe czasowe z...
oblicz_studypoblicza zmienne KONT oraz STUDYP*
oblicz_utrata_etatuoblicza zmienne UP_E, UP_EL oraz UP_ENL
oblicz_wartoscigeneruje wartości zadanych zmiennych dla zadanych odbiorców
oblicz_zamieszkanieoblicza zmienne związane z miejscem zamieszkania
oblicz_zmienne_czasoweoblicza zmienne związane z czasem, który upłynął od momentu...
oblicz_zmienne_pochodneoblicza zmienne wywodzone z już wcześniej policzonych
okienkotworzy obiekt opisujący okienko czasu
okienko_elawylicza zadane okienka danych zgodnie z potrzebami projektu...
okres2datakonwertuje okres składkowy (rok i miesiąc) wyrażony liczbą na...
okres2miesiacodczytuje miesiąc z liczby miesięcy wyrażonej liczbą
okres2rokodczytuje rok z liczby miesięcy wyrażonej liczbą
polacz_pna_powiatyprzyłącza dane powiatów do danych PNA i agreguje je tak, by...
polacz_zus_zdaułączy dane zus, zdau oraz statystyki powiatów
porownajzestawia ze sobą wartości wskazanej zmiennej w dwóch zbiorach
przygotuj_jednostkiPrzygotowuje słownik uczelni
przygotuj_kierunkiPrzygotowuje słownik kierunków
przygotuj_pnaprzygotowuje dane opisujące PNA
przygotuj_pna_powiaty_mbprzygotowuje dane o PNA i powiatach na podstawie zbioru...
przygotuj_powiatyprzygotowuje powiatowe dane o bezrobociu i zarobkach
przygotuj_utrata_pracyoblicza zmienne utraty pracy, używane do wyliczania zmiennych...
przygotuj_zdauPrzygotowuje plik ZDAU
przygotuj_zdu1Wczytuje zbiór ZDU1
przygotuj_zusPrzygotowuje dane z ZUS
uzgodnij_terytuzgadnia TERYT
uzupelnij_obserwacjeuzupełnia rekordy ramki danych o unikalne obserwacje z innej...
zozlak/MLAKdane documentation built on Feb. 16, 2018, 4:23 p.m.