Files in erpR
Event-Related Potentials (ERP) Analysis, Graphics and Utility Functions

DESCRIPTION
NAMESPACE
R/rasterplot.R R/erplist.extract.R R/tpairs.R R/tpairs2.R R/mass.t.test.R R/create.diff.R R/erp.peak.R R/erp.fun.loop.R R/create.roi.R R/char2fac.R R/topoplot.R R/cn.R R/ms.locator.R R/create.mean.R R/localmax.R R/import.erp.R R/factorall.R R/scalp.t.R R/erp.xaxis.R R/spatial_neighbours.R R/erplist.offset.R R/localmin.R R/scalp.R R/cluster.sel.R R/erplist.sortbytime.R R/erp.cor.R R/stable.diff.fun.R R/butterfly.R R/erp.mean.R R/pointstomsec.R R/scalp.subj.R R/find.clusters.R R/erplist.resample.R R/erp.yaxis.R R/erp.add.R R/erp.infl.R R/grandaverage.R R/topoplot.palette.R R/scalp.cor.R R/sampling.rate.R R/msectopoints.R R/grandaverage.bands.R R/grandaverage.se.R R/named.agg.R R/erp.t.R R/check.erplist.R R/topo.scalp.R R/erp.latency.R R/rearrange.R R/scalp.infl.R R/erp.R man/create.mean.Rd man/erp.peak.Rd man/erp.cor.Rd man/erp.latency.Rd man/localmax.Rd man/ms.locator.Rd man/check.erplist.Rd man/create.diff.Rd man/msectopoints.Rd man/grandaverage.Rd man/erp.add.Rd man/scalp.t.Rd man/ERPsets.Rd man/create.roi.Rd man/char2fac.Rd man/topo.scalp.Rd man/erplistExample.Rd man/erp.xaxis.Rd man/sampling.rate.Rd man/spatial_neighbours.Rd man/erplist.sortbytime.Rd man/import.erp.Rd man/tpairs.Rd man/factorall.Rd man/scalp.subj.Rd man/scalp.cor.Rd man/erplist.offset.Rd man/topoplot.Rd man/erplist.extract.Rd man/erplist.resample.Rd man/erp.Rd man/butterfly.Rd man/mass.t.test.Rd man/cn.Rd man/scalp.Rd man/erp.infl.Rd man/erp.mean.Rd man/erp.yaxis.Rd man/grandaverage.bands.Rd man/grandaverage.se.Rd man/named.agg.Rd man/erp.fun.loop.Rd man/scalp.infl.Rd man/find.clusters.Rd man/rasterplot.Rd man/topoplot.palette.Rd man/erp.t.Rd man/pointstomsec.Rd man/stable.diff.fun.Rd man/localmin.Rd man/rearrange.Rd man/erpR-package.Rd
data/erplistExample.RData
data/datalist
erpR documentation built on July 31, 2018, 3 p.m.