R/decom.R

Defines functions decom

decom<-function(lsets,levels,links,alkublokki,blokki){
#Makes density tree, edellyttaa jarjestyksen ???????
#
#lsets is levnum*atomnum-matrix
#levels is levnum-vector
#links is atomnum*maxtouchnum-matrix, pointers to atoms,
# for each atom we indicate which atoms it touches
#
#lsets matriisiin lisataan riveja, silla aikaisemmat rivit jakautuvat
#erillisiin osiinsa, lisataan levels:n vastaavat alkiot 
#
#Returns list(lsets,levels,parents)
# parents and levels are newlevnum-vectors
# lsets is newlevnum*atomnum
#
if (dim(t(lsets))[1]==1) levnum<-1 else levnum<-length(lsets[,1])
                       #rows of lsets 
if (levnum==1) atomnum<-length(lsets) else
atomnum<-length(lsets[1,])   #maxalkio on n
newlevnum<-levnum*atomnum    #karkea arvio, jokainen tasojoukko 
#                #voi periaatteessa jakautua n:aan osaan
newlsets<-matrix(0,alkublokki,atomnum) 
newlevels<-matrix(0,alkublokki,1)
parents<-matrix(0,alkublokki,1)
#
curblokki<-alkublokki
#
pino<-matrix(0,newlevnum,2) #1.col indeksi newlsets:iin, 2.col ind tasoon
a<-1
b<-2
#
if (levnum==1) levset<-lsets else
levset<-lsets[1,]          #alin tasojoukko
rindeksit<-change(levset)      #change the representation
kumu<-declev(rindeksit,links,atomnum) #jaetaan alin tasoj. osiin
if (dim(t(kumu))[1]==1) koko<-1 else koko<-length(kumu[,1]) #osien lkm
# Talletetaan osat 
newlsets[1:koko,]<-kumu  
newlevels[1:koko]<-levels[1]   #arvo toistuu 
efek<-koko            #kirjataan uusien osien lkm
# Laitetaan kaikki osat pinoon
pino[1:koko,a]<-seq(1,koko)   #1,2,...,koko
pino[1:koko,b]<-1  #kaikki osat kuuluvat alimpaan tasojoukkoon
pinind<-koko    #indeksi pinoon
# 
if (levnum>1){ while (pinind>=1){
 ind<-pino[pinind,a]     #indeksi tasoon
 levind<-pino[pinind,b]   #ko tason korkeus
 pinind<-pinind-1      #otettu pinosta
 partlevset<-newlsets[ind,]
 higlevset<-lsets[levind+1,] #huom levind<levnum
 levset<-partlevset*higlevset
 if (sum(partlevset-levset)==0){ 
     #jos leikkaus ei muuta, niin tasoj sailyy samana 
   newlevels[ind]<-levels[levind+1] #poistetaan alempi osa   
   if (levind+1<levnum){ #jos ei olla korkeimmalla tasolla,laita pinoon
    pino[pinind+1,a]<-ind   
    pino[pinind+1,b]<-levind+1 #tasojouk taso on levind+1 
    pinind<-pinind+1    
   }
 }
 else if (sum(levset)>0){  #leikkaus ei tyhja
   rindeksit<-change(levset)
   kumu<-declev(rindeksit,links,atomnum) #jaet tasoj. osa osiin
   if (dim(t(kumu))[1]==1) koko<-1 else koko<-length(kumu[,1]) #osien lkm
   if ((efek+koko)>curblokki){  
    newlsets<-blokitus(newlsets,blokki)
    newlevels<-blokitus(newlevels,blokki)
    parents<-blokitus(parents,blokki)
    curblokki<-curblokki+blokki  
   }
   newlsets[(efek+1):(efek+koko),]<-kumu #paivitetaan kumu tulokseen
   newlevels[(efek+1):(efek+koko),]<-levels[levind+1]  #arvo toistuu 
   parents[(efek+1):(efek+koko),]<-ind
   efek<-efek+koko
   if (levind+1<levnum){ #jos ei olla korkeimmalla tasolla,laita pinoon
    pino[(pinind+1):(pinind+koko),a]<-seq(efek-koko+1,efek)
    pino[(pinind+1):(pinind+koko),b]<-levind+1 #tasojouk taso on levind+1 
    pinind<-pinind+koko    
   }
 }
}} 
newlevels<-t(newlevels[1:efek])
newlsets<-newlsets[1:efek,]
parents<-t(parents[1:efek])
return(list(lsets=newlsets,levels=newlevels,parents=parents))
}

Try the denpro package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

denpro documentation built on May 2, 2019, 8:55 a.m.