R/RyggFigAndeler.R

Defines functions RyggFigAndeler

Documented in RyggFigAndeler

#' Søylediagram som viser andeler av ulike variabler
#'
#' Denne funksjonen lager et horisontalt eller vertikalt søylediagram som viser andeler (fordeling)
#' av valgt variabel filtrert på de utvalg som er gjort.
#'
#' Argumentet \emph{valgtVar} har følgende valgmuligheter:
#'  \itemize{
#'   \item Alder: Aldersfordeling
#'   \item AntDagerInnl: Liggetid
#'   \item Antibiotika: Er det gitt antibiotikaprofylakse?
#'   \item AntNivOpr: Antall nivå operert'
#'   \item ArbstatusPre: Arbeidsstatus før operasjon'
#'   \item -Arbstatus3mnd: Arbeidsstatus 3 mnd. etter operasjon
#'   \item -Arbstatus12mnd: Arbeidsstatus 12 mnd. etter operasjon
#'   \item ASA: ASA-grad
#'   \item BMI: Pasientenes BMI (Body Mass Index)
#'   \item EqangstPre: Helsetilstand: Angst
#'   \item EqgangePre: Helsetilstand: Gange
#'   \item ErstatningPre: Har pasienten søkt erstatning?
#'   \item -Fornoyd3mnd: Fornøydhet 3 mnd etter operasjon
#'   \item -Fornoyd12mnd: Fornøydhet 12 mnd etter operasjon
#'   \item HovedInngrep: Hovedinngrep
#'   \item Komorbiditet: Komorbiditet
#'   \item KomplPer: Peroperative komplikasjoner
#'   \item KomplPost: Pasientrapporterte komplikasjoner
#'   \item Liggedogn: Liggetid ved operasjon
#'   \item Morsmal: Morsmål
#'   \item -Nytte3mnd: Hvilken nytte har du hatt av operasjonen? (svar 3 måneder etter)
#'   \item -Nytte12mnd: Hvilken nytte har du hatt av operasjonen? (svar 12 måneder etter)
#'   \item OpInd: Operasjonsindikasjon
#'   \item OpIndPareseGrad: Operasjonsindikasjon, paresegrad
#'   \item OpIndSmeType: Operasjonsindikasjon, smertetype
#'   \item OpKat: Operasjonskategori
#'   \item RadUnders: Radiologisk undersøkelse
#'   \item Roker: Røyker du?
#'   \item Saardren: Sårdren
#'   \item SivilStatus: Sivilstatus
#'   \item SmHyppPre: Hyppighet av smertestillende før operasjonen
#'   \item SmStiPre: Bruk av smertestillende før operasjonen
#'   \item SymptVarighRyggHof: Varighet av rygg-/hoftesmerter
#'   \item SympVarighUtstr: Varighet av utstrålende smerter
#'   \item TidlOpr: Tidligere ryggoperert?
#'   \item TidlOprAntall: Antall tidligere operasjoner
#'   \item UforetrygdPre: Har pasienten søkt uføretrygd?
#'   \item Underkat: Fordeling av inngrepstyper. NB: hovedkategori MÅ velges
#'   \item Utd: Høyeste fullførte utdanning
#'  }
#' Argumentet \emph{hovedkat} har følgende valgmuligheter:
#'  \itemize{
#'   \item 0: Annet
#'   \item 1: Prolaps
#'   \item 2: Foramenotomi
#'   \item 3: Laminektomi
#'   \item 4: Eksp. intraspin. impl.
#'   \item 5: Fusjon
#'   \item 6: Skiveprotese
#'   \item 7: Fjerning/revisjon
#'  }
#'  Velges ingen av disse, vil alle data vises.
#' Argumentet \emph{enhetsUtvalg} har følgende valgmuligheter:
#'  \itemize{
#'   \item 0: Hele landet
#'   \item 1: Egen enhet mot resten av landet (Standard)
#'   \item 2: Egen enhet
#'   \item 3: Egen enhet mot egen sykehustype
#'   \item 4: Egen sykehustype
#'   \item 5: Egen sykehustype mot resten av landet
#'   \item 6: Egen enhet mot egen region
#'   \item 7: Egen region
#'	  \item 8: Egen region mot resten
#'  	}
#'
#' @inheritParams RyggUtvalgEnh
 #' @param RegData En dataramme med alle nødvendige variabler fra registeret
 #' @param valgtVar Hvilken variabel som skal visualiseres. Se \strong{Details} for oversikt.
 #' @param outfile Navn på fil figuren skrives til. Standard: '' (Figur skrives
 #' @param tittel Vise tittel i figuren eller ikke (0/1). standard:1
 #' hvilken enhet i spesialisthelsetjenesten brukeren tilhører
 #' @param preprosess Preprosesser data 0: Nei, 1: Ja (Standard)
 #' @param hentData Gjøre spørring mot database? 0: Nei, bruke RegData (Standard), 1: Ja
 #'
 #' @return Søylediagram (fordeling) av valgt variabel. De enkelte verdiene kan også sendes med.
 #'
 #' @export

RyggFigAndeler <- function(RegData, valgtVar='alder', datoFra = '2007-01-01', datoTil = '2999-12-31',
              aar = 0, hentData = 0, preprosess = 1,minald = 0, maxald = 110, erMann = '',
              hovedkat = 99, hastegrad = 99, tidlOp = 99, ktr = 0, tittelMed = 1, outfile = '',
              reshID = 0, enhetsUtvalg = 0, lagFig=1, ...){


 if ("session" %in% names(list(...))) {
  raplog::repLogger(session = list(...)[["session"]], msg = paste0('Fordelingsfigur: ',valgtVar))
 }

 if (reshID==0){stopifnot(enhetsUtvalg ==0 )}

 if (hentData == 1) {
  RegData <- RyggRegDataSQL()    #(datoFra, datoTil)
 }

 # Hvis RegData ikke har blitt preprosessert. (I samledokument gjøre dette i samledokumentet)
 if (preprosess == 1){
  RegData <- RyggPreprosess(RegData = RegData)
 }

 #------------Parameterdefinisjon -------------------------
 grtxt <- ''		#Spesifiseres for hver enkelt variabel
 grtxt2 <- NULL	#Spesifiseres evt. for hver enkelt variabel
 flerevar <- 0
 antDes <- 1

 RyggVarSpes <- RyggVarTilrettelegg(RegData = RegData, valgtVar = valgtVar, ktr = ktr, figurtype = 'andeler')
 RegData <- RyggVarSpes$RegData
 flerevar <- RyggVarSpes$flerevar
 variable <- RyggVarSpes$variable
 grtxt <- RyggVarSpes$grtxt
 retn <- RyggVarSpes$retn
 subtxt <- RyggVarSpes$subtxt
 antDes <- RyggVarSpes$antDes

#-----Gjør utvalg
 RyggUtvalg <- RyggUtvalgEnh(RegData = RegData, reshID = reshID, datoFra = datoFra, datoTil = datoTil,
               minald = minald, maxald = maxald, erMann = erMann, aar = aar,
               hovedkat = hovedkat, hastegrad = hastegrad, tidlOp = tidlOp,enhetsUtvalg = enhetsUtvalg)
 RegData <- RyggUtvalg$RegData
 utvalgTxt <- RyggUtvalg$utvalgTxt
 ind <- RyggUtvalg$ind
 medSml <- RyggUtvalg$medSml
 hovedgrTxt <- RyggUtvalg$hovedgrTxt
 smltxt <- RyggUtvalg$smltxt

 if (tittelMed==0) {tittel<-''} else {tittel <- RyggVarSpes$tittel
 }

 #--------------- Gjøre beregninger ------------------------------
 #Gjør beregninger selv om det evt ikke skal vise figur ut. Trenger utdata.
 #DENNE KAN SKILLES UT SOM EGEN FUNKSJON beregnFordeling eller beregnAndeler
 #parametre: medSml, flerevar, RegData(inkl. VariabelGr), variable=NULL, ind ($Rest og $Hoved)
 #beregner: AggVerdier, N (antall i hovedgruppe og rest),
 #     Nfig hvis ulikt antall for ulike grupper (når gruppene er variable)

 AggVerdier <- list(Hoved = 0, Rest = 0)
 N <- list(Hoved = 0, Rest = 0)
 AntHend <- list(Hoved = switch(as.character(flerevar),
           '0' = table(RegData$VariabelGr[ind$Hoved]),
           '1' = colSums(sapply(RegData[ind$Hoved ,variable], as.numeric), na.rm = T)),
           Rest = 0)
 N$Hoved <- switch(as.character(flerevar),
          '0' = sum(AntHend$Hoved),	#length(ind$Hoved)- Kan inneholde NA
          '1' = length(ind$Hoved))
 AggVerdier$Hoved <- 100*AntHend$Hoved/N$Hoved

 if (medSml==1) {
  AntHend$Rest <- switch(as.character(flerevar),
           '0' = table(RegData$VariabelGr[ind$Rest]),
           '1' = colSums(sapply(RegData[ind$Rest ,variable], as.numeric), na.rm = T))
  N$Rest <- switch(as.character(flerevar),
           '0' = sum(AntHend$Rest),	#length(ind$Rest)- Kan inneholde NA
           '1' = length(ind$Rest))
  AggVerdier$Rest <- 100*AntHend$Rest/N$Rest
 }

 Nfig <- N


#  #Denne må håndteres i Shiny:
#  if (valgtVar=='Underkat' & all(hovedkat != c(1,2,5,7))) {
#   text(0.5, 0.6, 'Velg Hovedkategori:
# 			Prolapskirurgi, Foramenotomi, Fusjonskirurgi eller
# 		Fjerning/rev. av implantat for å se på inngrepstyper', cex = 1.2)}

 FigDataParam <- list(AggVerdier=AggVerdier,
            N=Nfig,
            Nvar=AntHend,
            Ngr=Nfig,
            #KImaal <- RyggUtvalg$KImaal,
            grtxt=grtxt,
            grtxt2=grtxt2,
            #grTypeTxt=grTypeTxt,
            tittel=tittel,
            retn=retn,
            subtxt = subtxt,
            utvalgTxt=utvalgTxt,
            fargepalett=RyggUtvalg$fargepalett,
            medSml=medSml,
            hovedgrTxt=hovedgrTxt,
            smltxt=smltxt)

  if (lagFig == 1) {
  rapFigurer::FigFordeling(AggVerdier, tittel=tittel, hovedgrTxt=hovedgrTxt,
         smltxt=smltxt, N=Nfig, retn=retn, utvalgTxt=utvalgTxt,
         grtxt=grtxt, grtxt2=grtxt2, medSml=medSml,
         subtxt=subtxt, outfile=outfile) #pstTxt=pstTxt,

#
#
#  #-----------Figur---------------------------------------
#  #Hvis for få observasjoner..
#  #if (dim(RegData)[1] < 10 | (length(which(RegData$ReshId == reshID))<5 & egenavd==1)) {
#  if ((valgtVar=='Underkat' & all(hovedkat != c(1,2,5,7))) | N$Hoved < 10 |
#    (medSml == 1 & N$Rest<10)) {
#   FigTypUt <- rapbase::figtype(outfile, fargepalett = RyggUtvalg$fargepalett)
#   farger <- FigTypUt$farger
#   plot.new()
#   title(tittel)	#, line = -6)
#   legend('topleft',utvalgTxt, bty = 'n', cex = 0.9, text.col = farger[1])
#   #Må heller gi denne som feilmelding før kommer til figur:
#   if (valgtVar=='Underkat' & all(hovedkat != c(1,2,5,7))) {
#    text(0.5, 0.6, 'Velg Hovedkategori:
# 			Prolapskirurgi, Foramenotomi, Fusjonskirurgi eller
# 		Fjerning/rev. av implantat for å se på inngrepstyper', cex = 1.2)} else {
# 		 text(0.5, 0.6, 'Færre enn 5 registreringer i egen- eller sammenlikningsgruppa', cex = 1.2)}
#   if ( outfile != '') {dev.off()}
#
#  } else {
#
#   #-----------Figur---------------------------------------
#   #Innparametre: subtxt, grtxt, grtxt2, tittel, Andeler, utvalgTxt, retn, cexgr
#
# #function(AggVerdier, subtxt, grtxt, grtxt2, tittel, Andeler, utvalgTxt, retn, cexgr)
#   #Plottspesifikke parametre:
#   FigTypUt <- rapbase::figtype(outfile, fargepalett = RyggUtvalg$fargepalett)
#   #Tilpasse marger for å kunne skrive utvalgsteksten
#   NutvTxt <- length(utvalgTxt)
#   antDesTxt <- paste0('%.', antDes, 'f')
#   grtxtpst <-
#    paste0(rev(grtxt), ifelse(length(grtxt) < 11, ' \n(', ' ('), rev(sprintf(antDesTxt, AggVerdier$Hoved)), '%)')
#   vmarg <- switch(retn, V = 0, H = max(0, strwidth(grtxtpst, units = 'figure', cex = cexgr)*0.7))
#   #vmarg <- max(0, strwidth(grtxtpst, units = 'figure', cex = cexgr)*0.7)
#   par('fig' = c(vmarg, 1, 0, 1-0.02*(NutvTxt-1)))	#Har alltid datoutvalg med
#
#   farger <- FigTypUt$farger
#   fargeHoved <- farger[1]
#   fargeRest <- farger[3]
#   antGr <- length(grtxt)
#   lwdRest <- 3	#tykkelse på linja som repr. landet
#   cexleg <- 1	#Størrelse på legendtekst
#
#   #Horisontale søyler
#   if (retn == 'H') {
#    xmax <- max(c(AggVerdier$Hoved, AggVerdier$Rest),na.rm = T)*1.15
#    pos <- barplot(rev(as.numeric(AggVerdier$Hoved)), horiz = TRUE, beside = TRUE, las = 1, xlab = "Andel pasienter (%)", #main = tittel,
#           col = fargeHoved, border = 'white', font.main = 1, xlim = c(0, xmax), ylim = c(0.05,1.4)*antGr)	#
#    mtext(at = pos+0.05, text = grtxtpst, side = 2, las = 1, cex = cexgr, adj = 1, line = 0.25)
#
#    if (medSml == 1) {
#     points(as.numeric(rev(AggVerdier$Rest)), pos, col = fargeRest, cex = 2, pch = 18) #c("p","b","o"),
#     legend('top', c(paste0(hovedgrTxt, ' (N=', N$Hoved,')'),
#             paste0(smltxt, ' (N=', N$Rest,')')),
#        border = c(fargeHoved,NA), col = c(fargeHoved,fargeRest), bty = 'n', pch = c(15,18), pt.cex = 2,
#        lwd = lwdRest,	lty = NA, ncol = 1, cex = cexleg)
#    } else {
#     legend('top', paste0(hovedgrTxt, ' (N=', N$Hoved,')'),
#        border = NA, fill = fargeHoved, bty = 'n', ncol = 1, cex = cexleg)
#    }
#   }
#
#   if (retn == 'V' ) {
#    #Vertikale søyler eller linje
#    if (length(grtxt2) == 0) {grtxt2 <- paste0('(', sprintf(antDesTxt, AggVerdier$Hoved), '%)')}
#    ymax <- max(c(AggVerdier$Hoved, AggVerdier$Rest), na.rm = T) * 1.15
#    pos <- barplot(as.numeric(AggVerdier$Hoved), beside = TRUE, las = 1, ylab = "Andel pasienter (%)",
#           xlab = subtxt, col = fargeHoved, border = 'white', ylim = c(0, ymax))	#sub=subtxt,
#    mtext(at = pos, grtxt, side = 1, las = 1, cex = cexgr, adj = 0.5, line = 0.5)
#    mtext(at = pos, grtxt2, side = 1, las = 1, cex = cexgr, adj = 0.5, line = 1.5)
#    if (medSml == 1) {
#     points(pos, as.numeric(AggVerdier$Rest), col = fargeRest, cex = 2, pch = 18) #c("p","b","o"),
#     legend('top', c(paste0(hovedgrTxt, ' (N=', N$Hoved,')'), paste0(smltxt, ' (N=', N$Rest,')')),
#        border = c(fargeHoved,NA), col = c(fargeHoved,fargeRest), bty = 'n', pch = c(15,18), pt.cex = 2,
#        lty = c(NA,NA), lwd = lwdRest, ncol = 2, cex = cexleg)
#    } else {
#     legend('top', paste0(hovedgrTxt, ' (N=', N$Hoved,')'),
#        border = NA, fill = fargeHoved, bty = 'n', ncol = 1, cex = cexleg)
#    }
#   }
#
#   if (tittelMed==1) {title(tittel, line = 1, font.main = 1)}
#
#   #Tekst som angir hvilket utvalg som er gjort
#   mtext(utvalgTxt, side = 3, las = 1, cex = 0.9, adj = 0, col = farger[1], line = c(3-(1-tittelMed)+0.8*((NutvTxt-1):0)))
#
#   par('fig' = c(0, 1, 0, 1))
#   if ( outfile != '') {dev.off()}
  }

 return(invisible(FigDataParam))

}
Rapporteket/rygg documentation built on March 4, 2020, 1:31 p.m.