R/extraer.datos.pre.epi.R

Defines functions extraer.datos.pre.epi

Documented in extraer.datos.pre.epi

#' Extract pre-epidemic hightest rates
#'
#' @keywords internal
extraer.datos.pre.epi <- function(i.epi) {
 resultado <- as.data.frame(i.epi[[1]]$pre.epi)
 m <- ncol(resultado)
 n <- length(names(i.epi))
 if (n > 1) {
  for (i in 2:n) {
   resultado <- cbind(resultado, i.epi[[i]]$pre.epi)
  }
 }
 names(resultado) <- rep(names(i.epi), each = m)
 return(resultado)
}
lozalojo/mem documentation built on April 20, 2022, 7:41 p.m.