R/data_predvyzkum.R

Defines functions normalizovat_mesto_psc jednotky_oddily_kmeny_predvyzkum

jednotky_oddily_kmeny_predvyzkum <- function(rok = 2017) {

 #Hack - na pocitacich, kde ma R problemy s cestinou prejmenovat soubor
 jednotky_file1 <- here::here("private_data","skautis",
             "2017-02-17 Přehled jednotek s počty členů 2004 - 2016-3_F_170225.xlsx")
 jednotky_file2 <- here::here("private_data","skautis",
             "prehled_jednotek_2004_2016_170225.xlsx")

 if(!file.exists(jednotky_file2)) {
  if(!file.exists(jednotky_file1)) {
   stop(paste0("Nenalezen soubor jednotek (z Fidovych exportu ze SkautISu): ", jednotky_file1))
  } else {
   jednotky_file = jednotky_file1
  }
 } else {
  jednotky_file = jednotky_file2
 }

 jednotky <- readxl::read_excel(jednotky_file, sheet = "List1",
                 col_types = c("numeric","text","text","text","text","text","text")) %>%
  rename(ev_cislo = RegistrationNumber, nazev_jednotky = DisplayName,
      mesto = City, ulice = Street, psc = Postcode )

 warning("Používám rucne upravený soubor - rok_registrace je v originalnim 'data_pracovni_dodatek_170624.csv.xlsx' castecne formatovan jako datum, nutno vyřešit")
 #registrace <- readxl::read_excel(here("private_data","skautis","data_pracovni_dodatek_170624.csv.xlsx"), sheet = "registrace", col_types = c("text","text", "text", "numeric", "date","numeric","numeric","numeric","numeric","numeric","numeric","numeric","numeric"), na = "NULL")
 registrace <- readxl::read_excel(here::here("private_data","skautis","data_pracovni_dodatek_170624_upraveno.xls"), sheet = "registrace", col_types = c("text","text", "text", "numeric", "date","numeric","numeric","numeric","numeric","numeric","numeric","numeric","numeric"), na = "NULL")

 pocty_oddilu <- readxl::read_excel(here::here("private_data","skautis","data_pracovni_dodatek_170624.csv.xlsx"), sheet = "pocty_oddilu", col_types = c("numeric","text","text","numeric"), na = "NULL") %>% rename(typ_oddilu = DisplayName, pocet_oddilu = Count)

 web <- readxl::read_excel(here::here("private_data","skautis","data_pracovni_dodatek_170624.csv.xlsx"), sheet = "webove_stranky", col_types = c("numeric","text","numeric","text","text","text"), na = "NULL")

 ma_kmen <- pocty_oddilu %>% filter(rok == rok & typ_oddilu == "Kmen roverů/rangers") %>% mutate(ma_kmen = pocet_oddilu > 0) %>% select(ev_cislo, ma_kmen)

 web_condensed <- web %>% select(ev_cislo,web, typ_jednotky) %>% group_by(ev_cislo, typ_jednotky) %>% summarise(web = paste(web, collapse = ", "))

 je_stredisko <- function(nazev_jednotky, ev_cislo) {
  grepl("středisko|přístav",nazev_jednotky,ignore.case = TRUE) &
   !grepl("^[90]00", ev_cislo) #Středisko správy majetku, Gemini, Parvula, ústředí mají ev. číslo 000.x nebo 900.x
 }

 data <- jednotky %>%
  left_join(registrace %>% filter(rok_registrace == rok), by = c("ev_cislo" = "ev_cislo","IC" = "IC")) %>%
  left_join(ma_kmen, by = c("ev_cislo" = "ev_cislo")) %>%
  mutate(ma_kmen = if_else(is.na(ma_kmen), FALSE, ma_kmen)) %>%
  left_join(web_condensed, by = c("ev_cislo" = "ev_cislo")) %>%
  mutate(typ_jednotky = as.factor(if_else(is.na(typ_jednotky),
                      if_else(je_stredisko(nazev_jednotky, ev_cislo), 'stredisko',
                          if_else(grepl("okres",nazev_jednotky), 'okres',
                              if_else(grepl("kraj",nazev_jednotky),'kraj','zvlastniJednotka'))
                      )
                      , typ_jednotky))
  )

 if(any(is.na(data$typ_jednotky))) {
  stop("Některým jednotkám se nepodařilo přiřadit typ")
 }
 data <- data %>%
  mutate(
   kategorie_do6let = if_else(is.na(kategorie_do6let), 0, kategorie_do6let),
   kategorie_7az15let = if_else(is.na(kategorie_7az15let), 0, kategorie_7az15let),
   kategorie_16az18let = if_else(is.na(kategorie_16az18let), 0, kategorie_16az18let),
   kategorie_19az26let = if_else(is.na(kategorie_19az26let), 0, kategorie_19az26let),
   kategorie_nad26let = if_else(is.na(kategorie_nad26let), 0, kategorie_nad26let),
   clenove_celkem = if_else(is.na(celkem), 0, celkem)
  )
 data <- data %>% mutate(pocet_roveru = kategorie_16az18let + kategorie_19az26let)

 if(length(unique(data$ev_cislo)) != length(unique(jednotky$ev_cislo))) {
  stop("Ztráta jednotek")
 }

 data
}

normalizovat_mesto_psc <- function(data) {
 #Vyresit nestandartní adresy
 non_existent_psc_map = c(
  "28000" = "28002",
  "25002" = "25001",
  "18102" = "18100",
  "77200" = "77900",
  "40501" = "40502",
  "64402" = "66402"
 )

 mesto_map = c(
  "Rájec Jestřebí" = "Rájec-Jestřebí",
  "Rožmitál p. Tř." = "Rožmitál pod Třemšínem",
  "Libčice n.Vlt." = "Libčice nad Vltavou",
  "Lipník n.B." = "Lipník nad Bečvou",
  "České Budejovice" = "České Budějovice",

  #Zahazuji doplnky nazvu, protoze ty jsou reseny PSC
  "Hlinsko v Čechách" = "Hlinsko",
  "Čechovice, Velký Týnec" = "Čechovice",
  "Šlapanice u Brna" = "Šlapanice",
  "Staré Město u Uherského Hradiště" = "Staré Město",
  "Chrast u Chrudimě" = "Chrast"

 )


 data %>%
  mutate(mesto_orig = mesto, psc_orig = psc,
      mesto = gsub("^Praha[ \\-].*$","Praha",mesto),
      mesto = gsub("^Brno[ \\-].*$", "Brno", mesto),
      mesto = gsub("^Ostrava[ \\-].*$", "Ostrava", mesto),
      mesto = gsub("^Havířov[ \\-].*$", "Havířov", mesto),
      mesto = gsub("^[0-9 ]*","",mesto), #leading numbers (e.g. psc duplicate)
      mesto = gsub("[0-9 ]*$","",mesto), #trailing numbers (e.g. cislo popisne)
      mesto = gsub(" ?- ?","-",mesto), #spaces around "-"
      mesto = gsub(",* *pošta.*$","",mesto)
  ) %>%
  rowwise() %>%
  mutate(mesto = if_else(mesto %in% names(mesto_map), mesto_map[mesto], mesto),
      psc = if_else(psc %in% names(non_existent_psc_map), non_existent_psc_map[psc], psc),
      psc = if_else(mesto == "Česká Ves" && psc == "79001","79081", psc)) %>% #Specialni pripad - je vice ceskych vsi a ceska ves ma vice PSC
  ungroup()
}
martinmodrak/revize-rs documentation built on March 9, 2021, 5:30 a.m.