R/GibbsSampler.R

Defines functions getGibbsStats

getGibbsStats = function(model, burn = 1000, n = 1000)
{
 
 ntotal = burn + n
 
 #Wyciagniecie potrzebnych danych z obiektu model
 invXX = model@invXX
 beta_hat = model@coeff
 
 sb = 0
 df = model@df#[email protected]
 
 parameters = matrix(nrow = ntotal, ncol = length(model@coeff)+1)
 
 #Wyciagniecie y modelu
 y = as.vector(unlist(model@data[all.vars(model@formula)[1]]))
 # Wyciagniecie X-ow
 X = getModelMatrix(model)
 
 #Parametry startowe:
 beta = beta_hat
 tau = 1/model@sigma2
 
 
 # jazda wg wzorow - wylosowane tau jest uzywane
 # w losowaniu bety, ktore potem zluza
 # do wyznaczania sigmy, ktora sluzy do wyznaczania
 # tau - itd:-)
 for(i in 1:ntotal)
 {
  # tau
  sb = sum((y-X%*%beta)^2)
  tau=rgamma(1, df/2, 0.5*sb);
  # beta
  beta = mvrnorm(1, beta_hat, 1/tau*invXX)
  parameters[i,] =c(beta,tau)
 }
 
 # Tez reszte zapisuje w obiekcie - tylko mazywajacym sie
 # "GibbsRes"
 gibbs = new("GibbsRes", niter = n, 
       burn = burn, 
       parameters = parameters[-c(1:burn),], 
       model = model)
 return(gibbs)
}
zzawadz/bayesLM documentation built on May 28, 2017, 2:52 p.m.