API for bunching
Estimate Bunching

Global functions
bin_data Man page Source code
bunching Man page
bunching_data Man page
bunchit Man page Source code
do_bootstrap Man page Source code
do_correction Man page Source code
domregion Man page Source code
elasticity Man page Source code
fit_bunching Man page Source code
marginal_buncher Man page Source code
notch_equation Man page Source code
plot_bunching Man page Source code
plot_hist Man page Source code
prep_data_for_fit Man page Source code
bunching documentation built on Aug. 24, 2022, 5:07 p.m.