norgastFigAndelGrVarTid: Plot andeler/andeler i angitt format

Description Usage Arguments Value

View source: R/norgastFigAndelGrVarTid.R

Description

Denne funksjonen tar som input en dataramme med andeler over 3 år, der radnavn angir grupperingsvariabel og kolonnenavn år. Funksjonen returnerer et søyleplot hvor søylene representerer sist år, fyllt sirkel er året før og åpen sirkel to år før

Usage

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
norgastFigAndelGrVarTid(RegData, valgtVar, tittel = "", width = 800,
  height = 700, sideTxt = "Boområde/opptaksområde", decreasing = F,
  terskel = 30, minstekrav = NA, maal = NA, skriftStr = 1.3,
  pktStr = 1.4, legPlass = "top", minstekravTxt = "Min.",
  maalTxt = "Mål", graaUt = NA, inkl_konf = F,
  datoFra = "2014-01-01", datoTil = "2050-12-31", minald = 0,
  maxald = 130, erMann = 99, outfile = "", preprosess = F,
  malign = 99, elektiv = 99, BMI = "", tilgang = "", minPRS = 0,
  maxPRS = 2.2, ASA = "", whoEcog = "", forbehandling = "",
  hentData = 0, op_gruppe = "", ncsp = "")

Arguments

RegData

En dataramme med alle nødvendige variabler fra registeret

valgtVar

Hvilken variabel skal plottes

graaUt

En vektor med navn på enheter som skal ha grå søyler

datoFra

Tidligste dato i utvalget (vises alltid i figuren).

datoTil

Seneste dato i utvalget (vises alltid i figuren).

minald

Alder, fra og med (Default: 0)

maxald

Alder, til og med (Default: 130)

erMann

kjønn 1: menn 0: kvinner 99: begge (alt annet enn 0 og 1) (Default)

outfile

Navn på fil figuren skrives til. Default: ” (Figur skrives til systemets default output device (som regel skjerm))

preprosess

Preprosesser data FALSE: Nei (Default) TRUE: Ja

malign

Er diagnosen malign eller benign 0: Benign 1: Malign 99: Alle

elektiv

Elektiv eller øyeblikkelig hjelp 0: Øyeblikkelig hjelp 1: Elektiv 99: Begge deler (Default)

BMI

BMI-klasse, flervalg hvor (Default alle) 1: Alvorlig undervekt 2: Undervekt 3: Mild undervekt 4: Normal 5: Overvekt 6: Moderat fedme, klasse I 7: Fedme, klasse II 8: Fedme, klasse III

tilgang

Tilgang i abdomen 1: Åpen eller konvertert 2: Lapaoskopisk 99: Alle (Default)

minPRS

Minimum PRS (Default 0?)

maxPRS

Maksimum PRS (Default 2?)

ASA

ASA-grad, flervalg hvor (Default alle) 1: Ingen organisk, fysiologisk, biokjemisk eller psykisk forstyrrelse. Den aktuelle lidelsen er lokalisert og gir ikke generelle systemforstyrrelser. 2: Moderat sykdom eller forstyrrelser som ikke forårsaker funksjonelle begrensninger. 3: Alvorlig sykdom eller forstyrrelse som gir definerte funksjonelle begrensninger. 4: Livstruende organisk sykdom som ikke behøver å være knyttet til den aktuelle kirurgiske lidelsen eller som ikke alltid bedres ved det planlagte kirurgiske inngrepet. 5: Døende pasient som ikke forventes å overleve 24 timer uten kirurgi.

whoEcog

WHO WCOG score, flervalg hvor (Default alle) 0: Fullt aktiv 1: Lett husarbeid og sittende arbeid 2: Oppe > 50 3: Oppe < 50 4: Kun i stol/seng, hjelp til alt stell 9: Ukjent

forbehandling

Onkologisk forbehandling 1: Cytostatika 2: Stråleterapi 3: Komb. kjemo/radioterapi 4: Ingen 99: Alle

hentData

Gjør spørring mot database FALSE: Nei, RegData gis som input til funksjonen (Default) TRUE: Ja

op_gruppe

Reseksjonsgruppe 1: Kolonreseksjoner 2: Rektumreseksjoner 3: Øsofagusreseksjoner 4: Ventrikkelreseksjoner 5: Leverreseksjoner 6: Whipple's operasjon 7: Andre pankreas 8: Cholecystektomi 9: Appendektomi 10: Tynntarmsreseksjon 11: Gastric bypass 12: Gastric sleeve

ncsp

NCSP-koder(r) som skal være inkludert i utvalget

Value

Et plot av andeler over tre år


Rapporteket/norgast documentation built on Jan. 9, 2020, 10:17 a.m.