slevels: Get slevels

View source: R/2_get_set.R

slevelsR Documentation

Get slevels

Description

Get svar levels

Usage

slevels(object, svar)

subgroup_levels(object)

Arguments

object

SummarizedExperiment, eSet, or eList

svar

sample var (character)

Value

svar values (character)

Examples

file <- system.file('extdata/billing19.proteingroups.txt', package = 'autonomics')
object <- read_maxquant_proteingroups(file)
slevels(object, 'subgroup')
subgroup_levels(object)

bhagwataditya/importomics documentation built on July 11, 2024, 11:26 a.m.