svars: Get/Set svars

svarsR Documentation

Get/Set svars

Description

Get/Set sample variables

Usage

svars(object)

## S4 method for signature 'SummarizedExperiment'
svars(object)

## S4 method for signature 'MultiAssayExperiment'
svars(object)

svars(object) <- value

## S4 replacement method for signature 'SummarizedExperiment,character'
svars(object) <- value

## S4 replacement method for signature 'MultiAssayExperiment,character'
svars(object) <- value

Arguments

object

SummarizedExperiment

value

string fector with variable names

Value

sample variable names (get) or updated SummarizedExperiment

Examples

file <- system.file('extdata/billing19.proteingroups.txt', package = 'autonomics')
object <- read_maxquant_proteingroups(file)
svars(object)[1]
(svars(object)[1] %<>% paste0('1'))

bhagwataditya/importomics documentation built on July 11, 2024, 11:26 a.m.