R/InteractiveIGraph.R

Defines functions GetObjectLabel GetObjectAttribute GetViewObject PutViewObject GetActiveObject PutActiveObject SelectEdge SelectVertex MsgToLogObj XY.norm PlotActiveRegionsGraphs PlotRegionGeneral MinDistGraph GetShortestPath PrintCommandList as.igraph.InteractiveIGraph TestAndSet.edge.params TestAndSet.vertex.params InteractiveIGraph.Constructor GraphClear plot.InteractiveIGraph InteractiveIGraph

Documented in as.igraph.InteractiveIGraph InteractiveIGraph InteractiveIGraph.Constructor plot.InteractiveIGraph PrintCommandList

InteractiveIGraph <- function(g, ...){
	
	### susikuriam ir nusipiesiam
	GName = deparse(substitute(g))

	SavedGraph <- InteractiveIGraph.Constructor(g, GName=GName, ...)
	g <- plot.InteractiveIGraph(SavedGraph)
	LastGraph <- g


	### apsibreziam kintamuosius
	ButtonsDown <- NULL	
	StartX <- 0
	StartY <- 0	
	MD <- NULL	
	MenuSelected <- FALSE
	LogMsg <- ""
	
	
  devset <- function()
    if (dev.cur() != eventEnv$which) dev.set(eventEnv$which)

		
	mousedown <- function(buttons, x, y) {
		### issisaugom pries pat pakeitimus
		LastGraph <<- g		
	 
		### issivalom
		g <<- GraphClear(mode="mousedown", g=g)
	
	
		# devset()
		x = grconvertX(x, "ndc", "user")
		y = grconvertY(y, "ndc", "user")
		
		LogMsg <<- ""
		Msg = paste("ButtonsDown ", paste(buttons, collapse=" "), "(at ", round(x,3), round(y,3), ") ")
		LogMsg <<- paste(LogMsg, Msg, sep = "")
		
		
		### nusirodom kintamuosius
		ButtonsDown <<- buttons		
		StartX <<- x
		StartY <<- y			
		MD <<- NULL	
		MenuSelected <<- FALSE
		
		### Pasiziurim ar buvo nuspaustas koks nors Menu, jei taip tai ji ivykdome (aisku jei aktyvus)
		MenuItem = GetMenuItem(x, y, g$Menu$ActiveMenuList)
		if(!is.null(MenuItem)){
			if(!is.null(MenuItem$FUN)){
				res = do.call(MenuItem$FUN, args=as.list(MenuItem$FUNParams))
			}	
			#gr123 = g
			if(!is.null(MenuItem$command)){
				# res = try(eval(parse(text=MenuItem$command), envir = sys.parent(n = 3)),silent=TRUE)
				res = try(eval(parse(text=MenuItem$command), envir = as.environment(-1)),silent=TRUE)
			}	
			MenuSelected <<- TRUE
			Msg = " -> Menu("%.% MenuItem$label %.% ")"
			LogMsg <<- paste(LogMsg, Msg, sep = "")
			return(NULL)
		}
	
	
		### pasizuirim ar pazymejo koki nors verteksta
		MD <<- MinDistGraph(StartX, StartY, g)	
			
		if(!(MD$selected & V(g)[MD$vid]$selected) & buttons[1]!=1){
			eventEnv$onMouseMove <- dragmousemove		
		}
		
			
		NULL
	}
	
	dragmousemove <- function(buttons, x, y) {
		x = grconvertX(x, "ndc", "user")
		y = grconvertY(y, "ndc", "user")

		polygon(c(StartX,x,x,StartX), c(StartY,StartY,y,y), col=rgb(0,100,0,10,maxColorValue=255), border = NA)
		NULL
	}	
	
	mouseup <- function(buttons, x, y) {
		eventEnv$onMouseMove <- NULL		
		
		### issivalom
		g <<- GraphClear(mode="mouseup", g=g)
		
		x = grconvertX(x, "ndc", "user")
		y = grconvertY(y, "ndc", "user")		
		
		if(length(ButtonsDown)==1 & !MenuSelected){
			g <<- SelectEdge(eids=NULL, vids=NULL, g=g)	
			if(ButtonsDown==0){	
				DragDist = sqrt((x-StartX)^2 + (y-StartY)^2)
				if(DragDist<3/200){ #jei nebuvo peles judesio, tai zymim arba atzymim konkrecia virsune 
					if(MD$selected){
					  g <<- SelectVertex(vids=MD$vid, g=g)
						Msg = " -> " %.% GetObjectLabel(ids=MD$vid, type="V", g=g)
						LogMsg <<- paste(LogMsg, Msg, sep = "")					  
					}else{
					  g <<- SelectVertex(vids=NULL, g=g)
					}				
				}else{ # jei buvo judejimas 
					if(MD$selected & V(g)[MD$vid]$selected ){ # jei pagavom jau pazymeta, tai judiname visus pazymetus
						V(g)[selected]$x <<- V(g)[selected]$x - StartX + x
						V(g)[selected]$y <<- V(g)[selected]$y - StartY + y
						g <<- XY.norm(g)
						LogMsg <<- paste(LogMsg, "-> Move selected" , sep = "")	
					} else { # zymime regijona
						XX = range(c(StartX, x))
						YY = range(c(StartY, y))
						XSelect = XX[1] <= V(g)$x & V(g)$x <= XX[2]
						YSelect = YY[1] <= V(g)$y & V(g)$y <= YY[2]
						vids = V(g)[active & !hidden & XSelect & YSelect]
						g <<- SelectVertex(vids=vids, g=g)
						LogMsg <<- paste(LogMsg, "-> select region" , sep = "")	
					}
				}					
			}
			if(ButtonsDown==2){
				g$Menu$MenuList$MainMenu$active <<- TRUE		
				g$Menu$MenuList$MainMenu$Params$x <<- x
				g$Menu$MenuList$MainMenu$Params$y <<- y
				LogMsg <<- paste(LogMsg, "-> Menu" , sep = "")	
			} 
			if(ButtonsDown==1){
				g$PlotParam$xlim <<- g$PlotParam$xlim + StartX-x
				g$PlotParam$ylim <<- g$PlotParam$ylim + StartY-y
				LogMsg <<- paste(LogMsg, "-> Move plot" , sep = "")	
			}		
		}

		
		g <<- MsgToLogObj(LogMsg, g=g)
		g <<- plot.InteractiveIGraph(g)	
		
		
		NULL
	}

	keybd <- function(key) {
		
	  eventEnv$onMouseMove <- NULL
	  	
		# issivalom
		g <<- GraphClear(mode="keybd", g=g)
		LogMsg <<- ""

		
		### escape - cia reikia realizuoti visapusiska issivalima
		if(key=="ctrl-["){
			g <<- GraphClear(mode="esc", g=g)
			g <<- MsgToLogObj(Msg="<Esc>", g=g, add=FALSE)
			g <<- plot.InteractiveIGraph(g)
			return(NULL)
		}	
		
		### enter
	  if(key=="ctrl-J"){
		
			if(g$mode$input){
				if(g$mode$InputType=="Command"){				
					res = try(eval(parse(text = g$ExtraParam$input)), silent=TRUE)					
				}
				if(g$mode$InputType=="Attributes"){				
					g <<- AttributeChange(AttrCommand=g$ExtraParam$input, g=g)
				}
				cat("\n")
				g$ExtraParam$input <<- ""
				g$mode$input <<- FALSE
				g$Menu$MenuList$BottomMenu$MenuLines$Input$active <<- FALSE				
			}else{
				AO = GetActiveObject(g=g)
				g <<- PutViewObject(oProgId=AO$ProgId, type=AO$type, g=g)
			}			
			g <<- plot.InteractiveIGraph(g)
			return(NULL)
		}	 

		### jei input reikalaujantys klavisai, tai perkraunam input parametrus
		if(key %in% c("ctrl-C", "ctrl-F")){
			ClearBottomMenuPlot(g)
			g$mode$input <<- FALSE
			g$mode$InputType <<- "none"
			g$ExtraParam$input <<- ""
		}
	
		
		### toliau pildom inputa
		if(g$mode$input){
		  ClearBottomMenuPlot(g)
			if(key=="ctrl-V")		
				key = readClipboard()				
			if(key=="ctrl-H"){	# backspace	 
				g$ExtraParam$input <<- substr(g$ExtraParam$input, start=1, stop=nchar(g$ExtraParam$input)-1)
				cat("\nCommand: "%.%g$ExtraParam$input)
			}else{
				g$ExtraParam$input <<- g$ExtraParam$input %.% key
				cat(key)
			}
			g$Menu$MenuList$BottomMenu$MenuLines$Input$active <<- TRUE
			g$Menu$MenuList$BottomMenu$MenuLines$Input$MenuItems[[1]]$label <<- g$mode$InputType %.%": " %.% g$ExtraParam$input
			g$Menu$ActiveMenuList <<- list(BottomMenu=plot.Menu(g$Menu$MenuList$BottomMenu, x = par("usr")[1], y = par("usr")[3]))
			return(NULL)
		}

		
		### gyzimas atgal
		if(key == "ctrl-Z"){
			g <<- LastGraph
			g <<- plot.InteractiveIGraph(g)
			return(NULL)
		}
		### jei jau atejom iki cia, tai issisaukom	
		LastGraph <<- g	
	
		
		
	
		### vykdom normalias komandas
		LogMsg <<- paste(LogMsg, "Key <", key, ">", sep = "")
		if(!is.null(CommandList[[key]])){
			LogMsg <<- paste(LogMsg, "(", CommandList[[key]]$label, ")", sep = "")
			g <<- MsgToLogObj(LogMsg, g=g, add=FALSE)
			g <<- CommandList[[key]]$FUN(g)	
		} else {
			LogMsg <<- paste(LogMsg, "(nothing)", sep = "")
			g <<- MsgToLogObj(LogMsg, g=g, add=FALSE)
		}
	
		
		
		### isejimas
		if(g$ExtraParam$quite){
			ClearBottomMenuPlot(g)
			g$ExtraParam$quite <<- FALSE
			gr <- MsgToLogObj("bye.", g=g, add=FALSE)
			gr <- plot.Menu(gr$Menu$MenuList$BottomMenu, x = par("usr")[1], y = par("usr")[3])
			return(invisible(g))
		}
		### issaugojimas
		if(g$ExtraParam$save){
			g$ExtraParam$save = FALSE
			SavedGraph <<- g	
		}
		
		if(g$ExtraParam$replot){
			g <<- plot.InteractiveIGraph(g)		
			
		} else {
		  ClearBottomMenuPlot(g)
			g$Menu$ActiveMenuList <<- list(BottomMenu=plot.Menu(g$Menu$MenuList$BottomMenu, x = par("usr")[1], y = par("usr")[3]))
		}

		NULL
	}

 	
	setGraphicsEventHandlers(prompt="Pleasy, enjoy.",
				 onMouseDown = mousedown,
				 onMouseUp = mouseup,
				 onMouseMove = NULL,
				 onKeybd = keybd)
  eventEnv <- getGraphicsEventEnv()
	getGraphicsEvent()	
}

plot.InteractiveIGraph <- function(x, ...){
	g=x
		
	### pasirupiname, kad objektas tikrai butu reikiamos kalses, o jei jau toks yra, kad grafiniai parametrai butu overridinti	
	g <- InteractiveIGraph.Constructor(g, ...) 
	
	### apskritai pasaliname pasleptus kintamuosius	
	gplot = induced.subgraph(g, vids=V(g)[!hidden])
	gplot = delete.edges(gplot, edges=E(gplot)[hidden])

	### apsibreziame dirbtinus kintamuosius, kad jie islikytu teisingas kordinates. Jas pridesime tik pries plotinima
	DummyVertices = vertices(name=c("dummy1","dummy2"), label=c(NA, NA), x=range(V(g)$x), y=range(V(g)$y)
		, active=FALSE, hidden=TRUE, ProgType = "dummy", shape = "circle", size=1)
		
		
	# gplotList <- g$functions$PlotAdjustment(gplot)
	gplotList <- do.call(g$functions$PlotAdjustment, args=list(gplot))
	
	if(length(gplotList)==0){
		warning("PlotAdjustment return object of length 0.")
		plot(0,0, type="n")
	}	

	
	### breziam (kolkas juodrastinis)
	OptParSave = par(mar = gplot$ExtraParam$mar)	
	
	### pirmasis lygis
	gi = gplotList[[1]] 
	PlotParam = gi$PlotParam
	PlotParam$x = gi + DummyVertices
	PlotParam=PlotParam[-(which(sapply(PlotParam,is.null),arr.ind=TRUE))]
	do.call("plot.igraph", args=PlotParam)
	

	### visi like lygiai
	if(length(gplotList)>1){
		for(gi in gplotList[-1]){
			PlotParam = gi$PlotParam 
			PlotParam$x = gi + DummyVertices
			PlotParam$add = TRUE
			PlotParam=PlotParam[-(which(sapply(PlotParam,is.null),arr.ind=TRUE))]
			do.call("plot.igraph", args=PlotParam)		
		}	
	}
	
	### Menu
	gplot <- do.call(g$functions$BottomMenuAdjustment, args=list(gplot))
	
	gplot$Menu$MenuList$BottomMenu$Params$x <- par("usr")[1]
	gplot$Menu$MenuList$BottomMenu$Params$y <- par("usr")[3]		
	g$Menu$ActiveMenuList <- lapply(gplot$Menu$MenuList, plot.Menu)		
	
	
	par(OptParSave)
	
	g$ExtraParam$replot <- FALSE	
	
	invisible(g)
}

GraphClear <- function(mode=c("esc", "mousedown", "mouseup", "keybd"), g){
	
	mode = match.arg(mode)

	if(mode=="esc"){
		g$mode$input = FALSE
		g$mode$InputType = "none"		
		g$ExtraParam$input <- ""
		g$mode$select = FALSE
		g$mode$AllEdges = FALSE
		g$Menu$MenuList$BottomMenu$MenuLines$Input$active <- FALSE
		g$Menu$MenuList$MainMenu$active <- FALSE
		g$Menu$MenuList$BottomMenu$active <- TRUE
		V(g)$selected = FALSE
		E(g)$selected = FALSE
		g <- PutActiveObject(id=NA, type="none", g=g)
		g <- PutViewObject(id=NA, type="none", g=g)	
	}	
	if(mode=="mousedown"){
		g$mode$input <- FALSE
		g$ExtraParam$input <- ""
		g$Menu$MenuList$BottomMenu$MenuLines$Input$active <- FALSE
	}
	if(mode=="mouseup"){
		g$Menu$MenuList$MainMenu$active <- FALSE	 ### pagrindini Menu panaikiname	
	}
	
	if(mode=="keybd"){
		g$Menu$MenuList$MainMenu$active <- FALSE	 ### pagrindini Menu panaikiname
	}
	
	g
}	

InteractiveIGraph.Constructor <- function(g, ...){

	dots = list(...)

	if(class(g)[1]=="InteractiveIGraph"){
		
		if(length(dots)==0) return(g)
		
		### cia tik overridinam kaikurias reikmes
		
		### PlotParam
		NameList = c("xlim", "ylim", "main", "sub", "axes", "xlab", "ylab" , "add") 
		TakeNames = intersect(NameList, names(dots))
		g$PlotParam[TakeNames] = dots[TakeNames]
		dots[TakeNames] = NULL

		### ExtraParam
		if(!is.null(dots[["mar"]])){
			g$ExtraParam$mar = dots[["mar"]]
			dots[["mar"]] = NULL
		}

		g$ExtraParam$GName = "Interactive Graph"
		if(!is.null(dots[["GName"]])) g$ExtraParam$GName = dots[["GName"]]
		if(is.null(g$PlotParam$main)) g$PlotParam$main = g$ExtraParam$GName
		dots[["GName"]] = NULL
		
		### jei jau cia pateko uztikriname svarbus parametrai butu geri
		g$ExtraParam$replot = FALSE	
		# g$ExtraParam$save = FALSE	
		
	} else {
	
		### layout: 
		if(!is.null(dots[["layout"]])) g$layout = dots[["layout"]]
		if(!is.null(g$layout)){ 
			mat = layout.norm(g$layout, -1, 1, -1, 1)
		} else {
			if(!is.null(V(g)$x) & !is.null(V(g)$y)){
				if(any(c(is.na(V(g)$x),c(is.na(V(g)$y))))){
				  g = remove.vertex.attribute(g, "x")
				  g = remove.vertex.attribute(g, "y")
					g$layout = NULL
					g$layout = layout.auto(g)
					mat = layout.norm(g$layout, -1, 1, -1, 1)
				} else {
					mat = layout.norm(cbind(V(g)$x, V(g)$y), -1, 1, -1, 1)
				}
			} else {
				g$layout = layout.auto(g)
				mat = layout.norm(g$layout, -1, 1, -1, 1)
			}		
		}
		V(g)$x = mat[,1]
		V(g)$y = mat[,2]
		dots[["layout"]] = NULL
		g = remove.graph.attribute(g, "layout")

	
		### Grafiniai parametrai
		NameList = c("xlim", "ylim", "main", "sub", "axes", "xlab", "ylab" , "add") 
		PlotParam = vector("list", length(NameList))
		names(PlotParam) = NameList
		g = set.graph.attribute(g, "PlotParam", PlotParam)
		# butinuju parametru defoltai
		g$PlotParam$xlim = c(-1, 1)
		g$PlotParam$xlim = c(-1, 1)
		g$PlotParam$ylim = c(-1.1, 1)
		g$PlotParam$add = FALSE		
		# overridinimas
		TakeNames = intersect(NameList, names(dots))
		g$PlotParam[TakeNames] = dots[TakeNames]
		dots[TakeNames] = NULL
	
		### reikalingi atributai		
		# butinieji ir programiniai
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="active", default=TRUE)
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="hidden", default=FALSE)
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="selected", default=FALSE)
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="block", default="")
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="ProgType", default="normal")
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="ProgId", default=seq_along(V(g)))
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="name", default=as.character(V(g)$ProgId))
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="label", default=V(g)$name)
		
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="ProgId", default=seq_along(E(g)))
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="name", default=as.character(E(g)$ProgId))
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="active", default=TRUE)
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="hidden", default=FALSE)
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="selected", default=FALSE)
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="ProgType", default="normal")
	

		# graifniai butinieji atributai / defoltai, siap tai reiktu padaryti, kad is dots irgi sugebetu pasikrauti. Kolkas praleidziam, tegu koreguoja per atributus.
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="frame.color", default=NA)
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="label.color", default="black")
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="color", default="SkyBlue2")
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="shape", default="circle")
		g = TestAndSet.vertex.params(graph=g, name="size", default=15)
		
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="lty", default=1)
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="width", default=1)
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="color", default="darkgrey")
		g = TestAndSet.edge.params(graph=g, name="arrow.size", default=0.7) ### nebutinas, bet norimas

		
		### parametai, ir saugomi kintamieji
		NameList = c("input", "replot", "quite", "save", "mar", "generated", "type" , "GName") 
		ExtraParam = vector("list", length(NameList))
		names(ExtraParam) = NameList
		g = set.graph.attribute(g, "ExtraParam", ExtraParam)
		
		g$ExtraParam$input = ""
		g$ExtraParam$replot = FALSE			
		g$ExtraParam$quite = FALSE
		g$ExtraParam$save = FALSE
		g$ExtraParam$mar = c(0,0,1,0)
		g$ExtraParam$generated = "igraph"	# is ko sudeneruota
		g$ExtraParam$type = "none"	# tipas - kad ir kam kokia prasme turetu
		
		if(!is.null(dots[["mar"]])) g$ExtraParam$mar = dots[["mar"]]
		dots[["mar"]] = NULL

		g$ExtraParam$GName = "Interactive Graph"
		if(!is.null(dots[["GName"]])) g$ExtraParam$GName = dots[["GName"]]
		if(is.null(g$PlotParam$main)) g$PlotParam$main = g$ExtraParam$GName
		dots[["GName"]] = NULL
		
		
		### grupes
		g$groups = list()
		if(!is.null(dots$groups)){
			for(GroupsInfoList in dots$groups){
				g <- GroupCreate(g=g, GroupsInfoList=GroupsInfoList)
			}		
		} else {
			if(!is.null(dots$mark.groups)){
				for(vProgIds in dots$mark.groups){
					g <- GroupCreate(g=g, vProgIds=vProgIds)
					
				}
			}
		}
		dots[c("groups","mark.groups")] = NULL

		### busenu nustatymai 
		NameList = c("select", "AllEdges", "ActiveObjectType", "ActiveObjectProgId", 
			"ViewObjectType", "ViewObjectProgId", "input" , "InputType") 
		mode = vector("list", length(NameList))
		names(mode) = NameList
		g = set.graph.attribute(g, "mode", mode)
		
		
		g$mode$select = FALSE
		g$mode$select = FALSE
		g$mode$AllEdges = FALSE
				
		g$mode$ActiveObjectType = "none" # "none", "V", "E", "G", "B"
		g$mode$ActiveObjectProgId = 0
		
		g$mode$ViewObjectType = "none" # "none", "V", "E", "G", "B"
		g$mode$ViewObjectProgId = 0

		g$mode$input = FALSE
		g$mode$InputType = "none" # "none", "Command", "Attributes"
		
		

		### apdorojimo funckijos:
		NameList = c("PlotAdjustment", "BottomMenuAdjustment", "ExtraInfo") 
		functions = vector("list", length(NameList))
		names(functions) = NameList
		g = set.graph.attribute(g, "functions", functions)

		g$functions$PlotAdjustment = "PlotAdjustment.default" # nezinau kodel, bet reikia dvieju eiluciu - tuomet gerai
		g$functions$PlotAdjustment = "PlotAdjustment.default"
		g$functions$BottomMenuAdjustment = "BottomMenuAdjustment.default"
		g$functions$ExtraInfo = "ExtraInfo.default"	
		# Overridinimas	
		TakeNames = intersect(NameList, names(dots))
		g$functions[TakeNames] = dots[TakeNames]
		dots[TakeNames] = NULL

		### Menu 
		
		### Apatinis Menu, cia nekoreguojasm, bet per funkcijas galima nurodyti ka rodyti. Cia galima tik ji isjungti
		InputItem = list(label="Input: ", RegionParams=list(YBufCof=0.2), RecParams=list(lwd = NA, border=NA), TextParams=list(cex=0.8))
		InputLine = list(active = FALSE, MenuItems=list(InputItem),RecParams=list(lwd = NA, border=NA))
		InfoItem = list(label="Info:", RegionParams=list(YBufCof=0.2), RecParams=list(lwd = NA, border=NA), TextParams=list(cex=0.8))
		InfoLine = list(active = FALSE, MenuItems=list(InfoItem),RecParams=list(lwd = NA, border=NA))
		AItem = list(label="A: ", RegionParams=list(YBufCof=0.2), RecParams=list(lwd = NA, border=NA), TextParams=list(cex=0.8))
		ALine = list(active = FALSE, MenuItems=list(AItem),RecParams=list(lwd = NA, border=NA))
		GItem = list(label="G: ", RegionParams=list(YBufCof=0.2), RecParams=list(lwd = NA, border=NA), TextParams=list(cex=0.8))
		GLine = list(active = FALSE, MenuItems=list(GItem),RecParams=list(lwd = NA, border=NA))

		LogItem = list(label="Log: ", RegionParams=list(YBufCof=0.2), RecParams=list(lwd = NA, border=NA), TextParams=list(cex=0.8))
		LogLine = list(active = TRUE, MenuItems=list(LogItem),RecParams=list(lwd = NA, border=NA))
		BottomMenu = list(active = TRUE, MenuLines = list(Input=InputLine, Info=InfoLine, A=ALine, G=GLine, Log=LogLine)
			,Params=list(pos = 3), RecParams=list(col=rgb(230,230,230,255,maxColorValue=255), lwd = NA, border=NA))
		
		if(!is.null(dots[["BottomMenu.active"]])) BottomMenu$active = dots[["BottomMenu.active"]]
		dots[["BottomMenu.active"]] = NULL
		
		if(is.null(dots[["MainMenu"]])){	
			### pagrindinis Menu, cia sutvarkomas defoltas, jei useris nori kito metiu tegul juo ir pasirupina
			MenuItem = list(label="Print all commads", command = "keybd(key='m')", RecParams=list(col=rgb(220,220,220,255,maxColorValue=255), lwd = 1), TextParams=list(col=1))
			MenuLine1 = list(MenuItems=list(MenuItem), RecParams=list(col=rgb(220,220,220,255,maxColorValue=255), border=1))
			MenuItem = list(label="Groupe", command = "keybd(key='g')" , RecParams=list(col=rgb(220,220,220,255,maxColorValue=255), lwd = 1), TextParams=list(col=1))
			MenuLine2 = list(MenuItems=list(MenuItem), RecParams=list(col=rgb(220,220,220,255,maxColorValue=255), border=1))
			MainMenu <- list(active = FALSE, MenuLines = list(MenuLine1,MenuLine2),RecParams=list(col=rgb(220,220,220,255,maxColorValue=255), lwd = 1, border=1))
		} else {
			MainMenu = dots[["MainMenu"]]
		}
		# g$Menu$MenuList = list(BottomMenu=BottomMenu, MainMenu=MainMenu)	
		g = set.graph.attribute(g, "Menu", list(MenuList=list(), ActiveMenuList=list()))
		g$Menu$MenuList = list(BottomMenu=BottomMenu, MainMenu=MainMenu)
		g$Menu$MenuList = list(BottomMenu=BottomMenu, MainMenu=MainMenu)

		if(class(g)[1]!="InteractiveIGraph") class(g) <- c("InteractiveIGraph", class(g))	
	}
	
	### galiausiai
	if(length(dots)>0){
		warning("Some of the paramyters was not used. Namely: " %.% names(dots))
	}
	
	return(g)
}	

TestAndSet.vertex.params <- function(graph, name, default=NA){
	value = get.vertex.attribute(graph=graph, name)
	if(is.null(value)){
		g = set.vertex.attribute(graph=graph, name, value=default)
	} else {
		value[is.na(value)] = default
		g = set.vertex.attribute(graph=graph, name, value=value)
	}
	g
}

TestAndSet.edge.params <- function(graph, name, default=NA){
	value = get.edge.attribute(graph=graph, name)
	if(is.null(value)){
		g = set.edge.attribute(graph=graph, name, value=default)
	} else {
		value[is.na(value)] = default
		g = set.edge.attribute(graph=graph, name, value=value)
	}
	g
}

as.igraph.InteractiveIGraph <- function(x, KeepAttr = NULL, ...){

	x = induced.subgraph(x, vids=V(x)[ProgType=="normal"])
	x = subgraph.edges(x, eids=E(x)[ProgType=="normal"], delete.vertices = FALSE)
	
	GDeleteAttr = c("PlotParam", "ExtraParam", "groups", "mode", "functions", "Menu")
	GDeleteAttr = setdiff(GDeleteAttr, KeepAttr)
	GDeleteAttr = intersect(GDeleteAttr, list.graph.attributes(x))
	for(atr in GDeleteAttr){
		x[[atr]] = NULL
	}	
	
	
	VDeleteAttr = c("ProgId", "active", "hidden", "selected", "ProgType", "block")
	VDeleteAttr = setdiff(VDeleteAttr, KeepAttr)
	VDeleteAttr = intersect(VDeleteAttr, list.vertex.attributes(x))
	for(atr in VDeleteAttr){
		x = remove.vertex.attribute(graph=x, name=atr)
	}	
	
	EDeleteAttr = c("ProgId", "active", "hidden", "selected", "ProgType", "block")
	EDeleteAttr = setdiff(EDeleteAttr, KeepAttr)
	EDeleteAttr = intersect(EDeleteAttr, list.edge.attributes(x))
	for(atr in EDeleteAttr){
		x = remove.edge.attribute(graph=x, name=atr)
	}	

	x
}#####################################################################################################
#####################################################################################################
#####################################################################################################

##### spec functions #####PrintCommandList <- function(){	
	for(i in seq_along(CommandList)){
		cat(paste(format(names(CommandList[i]), width=6) , " : ", CommandList[[i]]$label, " -- ", CommandList[[i]]$description, ".\n", sep=""))
	}	
}

GetShortestPath <- function(mode="all", g){

	if(mode=="all") directed=FALSE else directed=TRUE

	eProgIds = NULL

	gi = induced.subgraph(g, vids=V(g)[active & !hidden])
	gi = delete.edges(gi, edges=E(gi)[!active])
	AO = GetActiveObject(gi)
	if(AO$type=="V"){
		AOvid = as.numeric(V(gi)[ProgId==AO$ProgId])
		vids = setdiff(as.numeric(V(gi)[selected & ProgType=="normal"]),AOvid)
		if(length(vids)>0){
		
			VPathsList = list()
			msg = tryCatch({
				VPathsList = get.shortest.paths(gi, from=AOvid, to=vids, output="vpath", mode=mode)
				msg = ""	
			}, error = function(msg) msg, warning=function(msg) msg)			
						

			if(length(VPathsList)>0){		
				EPathsList <- vector("list", length(VPathsList))
				for(i in seq_along(VPathsList)){
					if(mode=="in") VPathsList[[i]]=rev(VPathsList[[i]])
					EPathsList[[i]] <- E(gi, path=VPathsList[[i]], directed=directed)
				}
				EPaths = unique(unlist(EPathsList))		
				eProgIds = E(gi)[EPaths]$ProgId	
			} else {
				eProgIds = vector()
			}
		}
	}
	list(eProgIds=eProgIds, msg=msg)
}

MinDistGraph <- function(x, y, g=g){ 	
	vec = (V(g)[!hidden]$x-x)^2 + (V(g)[!hidden]$y-y)^2
	minID = which.min(vec)
	vid = as.numeric(V(g)[!hidden])[minID]
	vProgId = V(g)[vid]$ProgId
	Dist = sqrt(vec[minID])
	return(list(vProgId=vProgId, vid = vid, value=Dist, selected = Dist<=V(g)[vid]$size/200))		
}

PlotRegionGeneral <- function(x, y, VRange=1, col=rgb(0,100,0,50,maxColorValue=255), border = NA){
	grad = seq(from = 0, to = 2*pi, length.out = 100)
	x = cos(grad)*VRange + x
	y = sin(grad)*VRange + y	
	polygon(x=x, y=y, col=col, border = border)
}

PlotActiveRegionsGraphs <- function(g=g, col=rgb(0,100,0,50,maxColorValue=255), border = NA){
	for(i in as.numeric(V(g)[!hidden])){
		PlotRegionGeneral(V(g)[i]$x, V(g)[i]$y, VRange=V(g)[i]$size/200, col=col, border=border)
	}
} 

XY.norm <- function(g=g){
	V(g)$x[is.na(V(g)$x)] <- 0
	V(g)$y[is.na(V(g)$y)] <- 0
	mat = layout.norm(cbind(V(g)$x,V(g)$y), -1, 1, -1, 1)
	V(g)$x = mat[,1]
	V(g)$y = mat[,2]
	g
}

MsgToLogObj <- function(Msg="", g=g, add=FALSE){
	if(add){
		g$Menu$MenuList$BottomMenu$MenuLines[['Log']]$MenuItems[[1]]$label <- g$Menu$MenuList$BottomMenu$MenuLines[['Log']]$MenuItems[[1]]$label %.% Msg
	} else {
		g$Menu$MenuList$BottomMenu$MenuLines[['Log']]$MenuItems[[1]]$label <- Msg
	}
	cat(g$Menu$MenuList$BottomMenu$MenuLines[['Log']]$MenuItems[[1]]$label)
	cat("\n")
	
	g
}


### Objects manipulations ###

SelectVertex <- function(vids=NULL, vProgIds=NULL, g=g){	

	### pasirupiname teisingais indeksais
	if(length(vProgIds)>0){
		vids = as.numeric(V(g)[ProgId %in% vProgIds])
	}


	if(g$mode$select){
		if(length(vids)>0){
			V(g)[vids]$selected = !V(g)[vids]$selected
		}
	}else{
		if(length(vids)>0){
			V(g)$selected = FALSE
			V(g)[vids]$selected = TRUE
		} else {
			V(g)$selected = FALSE
		}
	}
	
	### aktivuoti objekta
	if(length(vids)>0){
		if(all(V(g)[vids]$ProgType == "groupe")){ # taisytina(Test)
			if(all(V(g)[vids]$selected) & length(vids)==1){
				# bid = which(sapply(g$groups, function(G) G$ProgId==V(g)[vids]$ProgId))[1] # taisytina		
				# browser()
				g = PutActiveObject(oProgId=V(g)[vids]$ProgId, type="G", g=g)
			} else {
				g = PutActiveObject(oProgId=NA, type="G", g=g)
			}
		} else {
			if(all(V(g)[vids]$selected) & length(vids)==1) g = PutActiveObject(oProgId=V(g)[vids]$ProgId, type="V", g=g) # taisytina	(Test)
			if(!all(V(g)[vids]$selected)) g = PutActiveObject(oProgId=NA, type="V", g=g)
			if(length(vids)>1) 	g = PutActiveObject(oProgId=NA, type="V", g=g)
		}
	} else {
		if(!g$mode$select) 	g = PutActiveObject(oProgId=NA, type="V", g=g)
	}

	g
}

SelectEdge <- function(eids=NULL, eProgIds=NULL, vids=NULL, vProgIds=NULL, g=g){	

	### pasirupiname teisingais indeksais
	if(length(eProgIds)>0){
		eids = as.numeric(E(g)[ProgId %in% eProgIds])
	}
	if(length(vProgIds)>0){
		vids = as.numeric(V(g)[ProgId %in% vProgIds])
	}


	if(g$mode$select){
		if(length(eids)>0){
			E(g)[eids]$selected = !E(g)[eids]$selected
		}
	} else {
		if(length(eids)>0){
			E(g)$selected = FALSE
			E(g)[eids]$selected = TRUE
		} else {
			E(g)$selected = FALSE
		}
	}
		
	
	if(length(vids)>0){
		E(g)[adj(V(g)[vids])]$selected = TRUE	
		if(!g$mode$AllEdges){
			E(g)[adj(V(g)[!active])]$selected = FALSE	
		}
	}
	
	### aktivuoti objekta
	if(length(vids)==0){
		if(length(eids)>0){
			if(all(E(g)[eids]$selected) & length(eids)==1) 	g = PutActiveObject(oProgId=E(g)[eids]$ProgId, type="E", g=g)
			if(!all(E(g)[eids]$selected)) g = PutActiveObject(oProgId=NA, type="E", g=g)
			if(length(eids)>1) 	g = PutActiveObject(oProgId=NA, type="V", g=g)
		} else {
			# g = PutActiveObject(oProgId=NA, type="E", g=g)
		}
	}	
	g

}

PutActiveObject <- function(id=NULL, oProgId=NULL, type=c("none", "V", "E", "G"), g=g){ 

	type = match.arg(type)

	### pasirupiname indeksais
	if(length(id)>0 && length(oProgId)==0){
		if(all(!is.na(id))){
			oProgId = switch(EXPR=type
				, none = NA
				, V = V(g)[id]$ProgId[1]
				, E = E(g)[id]$ProgId[1]
				, G = as.numeric(names(g$groups)[id][1])	
			)
		} else {
			oProgId = NA
		}
	}
	
	
	if(length(oProgId)>0){
		if(any(is.na(oProgId))){
			g$mode$ActiveObjectType = "none"
			g$mode$ActiveObjectProgId = 0
		} else {
			g$mode$ActiveObjectType = type
			g$mode$ActiveObjectProgId = oProgId
		}	
	} else {
		stop("The length of paramyters is 'PutActiveObject' is zero. This means tha in some place proper 'ProgId' was not found.")
	}

	g
}

GetActiveObject <- function(g=g){ #taisytina(Test)
	list(ProgId=g$mode$ActiveObjectProgId, type=g$mode$ActiveObjectType)	
}

PutViewObject <- function(id=NULL, oProgId=NULL, type=c("none", "V", "E", "G"), g=g){ 
	type = match.arg(type)
	
	
	### pasirupiname indeksais
	if(length(id)>0 && length(oProgId)==0){
		if(all(!is.na(id))){
			oProgId = switch(EXPR=type
				, none = NA
				, V = V(g)[id]$ProgId[1]
				, E = E(g)[id]$ProgId[1]
				, G = as.numeric(names(g$groups)[id][1])	
			)
		} else {
			oProgId = NA
		}
	}
	
	if(length(oProgId)>0){
		if(any(is.na(oProgId))){
			g$mode$ViewObjectType = "none"
			g$mode$ViewObjectProgId = 0
		} else {
			g$mode$ViewObjectType = type
			g$mode$ViewObjectProgId = oProgId
		}	
	} else {
		stop("The length of paramyters is 'PutViewObject' is zero. This means tha in some place proper 'ProgId' was not found.")
	}
	g
}		
	
GetViewObject <- function(g=g){ #taisytina(Test)
	list(ProgId=g$mode$ViewObjectProgId, type=g$mode$ViewObjectType)	
}
	
GetObjectAttribute <- function(ids=NULL, oProgIds=NULL, Attr="name", type=c("none", "V", "E", "G"), g=g){ 
	type = match.arg(type)	
	if(length(oProgIds)>0){
		ids = switch(EXPR=type
			, none = vector()
			, V = as.numeric(V(g)[ProgId %in% oProgIds])
			, E = as.numeric(E(g)[ProgId %in% oProgIds])
			, G = which(names(g$groups) %in% oProgIds)	
		)
	}
	
	
	value = rep(NA, length(ids))
	value = rep(NA, length(ids))
	idsNA = is.na(ids)	
	ids = ids[!idsNA]
	val = rep(NA, length(ids))	
	
	if(type=="none" | length(ids)==0){
		return(value)
	} else {
		if(type=="V"){
			val = get.vertex.attribute(graph=g, name=Attr, index=V(g)[ids])			
		}
		if(type=="E"){
			val = get.edge.attribute(graph=g, name=Attr, index=E(g)[ids])
		}
		if(type=="G"){# cia idetas tiesioginis id - gal reiktu naudoti ProgId - butu tvarkingiau
			for(i in seq_along(ids)){
				if(length(g$groups)>=ids[i]){
					val[i] = g$groups[[ids[i]]][[Attr]]
				}
			}
		}
		if(length(val)>0) value[!idsNA] = val
	}
	
	value
}

 # GetObjectAttribute(ids=1, Attr="name", type="V", g=g)
 # GetObjectAttribute(ids=c(1, NA, 500), Attr="name", type="V", g=g)
 # GetObjectAttribute(ids=c(1, NA, 500), Attr="ProgId", type="V", g=g)
 # GetObjectAttribute(ids=c(1, NA, 500), Attr="ProgId", type="E", g=g)
 # GetObjectAttribute(ids=c(1, NA, 500), Attr="Petras", type="E", g=g)
 # GetObjectAttribute(ids=c(1, NA, 500), Attr="name", type="G", g=g)

 # GetObjectAttribute(oProgIds=c(1, NA, 500), Attr="name", type="V", g=g)
 # GetObjectAttribute(oProgIds=c(1, NA, 500), Attr="name", type="E", g=g)

GetObjectLabel <- function(ids=NULL, oProgIds=NULL, type=c("none", "V", "E", "G"), g=g){ #taisytina(Test)
	type = match.arg(type)	
	if(length(ids)>0 && length(oProgIds)==0){
		oProgIds = switch(EXPR=type
			, none = rep(NA, length(ids))
			, V = V(g)[ids]$ProgId
			, E = E(g)[ids]$ProgId
			, G = as.numeric(names(g$groups)[ids])	
		)		
	}		
	if(length(oProgIds)==0) oProgIds = rep(NA, length(ids))
	
	value = rep("", length(oProgIds))	
	idsNA = is.na(oProgIds)
	oProgIds = oProgIds[!idsNA]	
	val = rep("", length(oProgIds))
	
	if(length(oProgIds)>0){
	
		name = GetObjectAttribute(oProgIds=oProgIds, Attr="name", type=type, g=g)
		name[is.na(name)] = ""
		label = GetObjectAttribute(oProgIds=oProgIds, Attr="label", type=type, g=g)
		label[is.na(label)] = ""
		
		
		if(type!="none") val[!is.na(name)] = paste(type,"(", oProgIds[!is.na(name)], ")", sep="")

		PrintName = ""
		if(any(nchar(name)>0)){
			if(any(paste(name)!=paste(oProgIds))) {
				PrintName = paste("<", name, ">", sep="")
			} else {
				PrintName = ""
			}
		}
		
		PrintLabel = ""
		if(any(nchar(label)>0)){
			if(any(paste(label)!=paste(name))) {
				PrintLabel = paste("[", label, "]", sep="")
			} else {
				PrintLabel = ""
			}
		}
		
		val = val%.%PrintName%.%PrintLabel
		
		if(length(val)>0) value[!idsNA] = val
		
	} 
	
	return(value)
}	

### debug(GetObjectLabel)
# GetObjectLabel(ids=2, type="V", g=g)
# GetObjectLabel(ids=c(1,2), type="V", g=g)
# GetObjectLabel(ids=9, type="E", g=g)
# GetObjectLabel(ids=1, type="G", g=g)

# GetObjectLabel(oProgIds=1, type="V", g=g)
# GetObjectLabel(oProgIds=1, type="E", g=g)
# GetObjectLabel(oProgIds=1, type="G", g=g)
###########################################

Try the InteractiveIGraph package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

InteractiveIGraph documentation built on May 29, 2017, 3:25 p.m.