R/create_database.R

library(plyr)

# load all archive dataset from local directory

# define constants:

# sounding header / file structure:
header <- c("PRES","HGHT","TEMP","DWPT","RELH","MIXR","DRCT","SKNT","THTA","THTE","THTV")

# TODO:
setwd("~/Pulpit/")
stations <- dir(path="sondowania")

# beginning of loop for folders/stations:
nowa_lista <- list()
licznik <- 1
for (i in stations){
    
    files <- dir(paste0("sondowania/", i), full.names = TRUE)
    
    for (j in files){
    #j <- files[1]
    
    tmp <- readLines(j) # temporary object for raw data
    
    if(length(tmp)>28){ # jak pomiar jest krotszy niz 28 linii (w rzeczywistoscii 5 poziomow to nie bierz sondowania pod uwage)
    
    term_lin <- grep(pattern="Station information",tmp)
    term_lin_stat <- grep(pattern="Description",tmp)-term_lin-1
    res <- read.fwf(j, widths = c(7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7), skip=5, n = term_lin-6,header = F)
    colnames(res) <- header
    
    # staty bez daty i kodu stacji
    staty <- as.double(as.character(read.fwf(j, widths = c(44,20), skip=term_lin+2, header = F, n = term_lin_stat-2)[,2]))
    test <- read.fwf(j, widths = c(44,20), skip=term_lin+2, header = F, n = term_lin_stat-2)
    
    if(licznik==1) {
     test2 <- test
    }
    staty <- join(test2,test, by="V1")[,3]
    names(staty) <- sub(":", "", gsub(" *", '',as.character(test2[,1])))
    
    
    #if(length(staty)<23) stop("bubu")
    
    date <- strptime(paste(substr(j, 24,33),substr(j, 35,36)), "%Y.%m.%d %H", tz="UTC")
    station <- i
    
    tmp_list <- list(station=station,date=date, res=res,staty=staty)
   
    
    # ok., tutaj jest problem ze zlaczeniem 2 list o podobnej postaci, zeby pozniej sie dalo
    # w miare latwo na czyms takim lapply'owac:
    
    nowa_lista[[licznik]] <- tmp_list
     
    print(j) 
    licznik <- licznik+1
    }# koniec ifa dla pustych plikow
    } # koniec petli po plikach wewnatrz katalogu
} # koniec petli po stacjach


saveRDS(nowa_lista, file="~/Dokumenty/publikacje_własne/2016/sondowania/baza.rds")
# podejrzyj strukture nowej listy....
Nowosad/sondowania documentation built on May 9, 2017, 2:17 p.m.