tick_marks_mod: Dodaje znaczniki na osi pomiędzy etykietami zmiennych

Description Usage Arguments

View source: R/tick_marks_mod.R

Description

Dodaje znaczniki na osi pomiędzy etykietami zmiennych

Usage

1
2
tick_marks_mod(plot, variable, ax = "x", tick.length = NULL,
  tick.colour = "grey")

Arguments

plot

wykres z ggplot2

variable

zmienna do której mają zostać dodane znaczniki

ax

oś na której mają się znaleźć znaczniki

tick.length

długość znaczników

tick.colour

kolor znacznikóW


jakubnowicki/labstatgraph documentation built on June 5, 2017, 5:05 p.m.