mikkelkrogsholm/mandatfordeling: Udregner mandatfordeling ved Folketingsvalg

Denne pakke udregner mandatfordelingen på storkredsniveau med både kredsmandater og tillægsmandater. Den skal bruge stemmetal på storkredsniveau for at regne det ud. Se eksempler i readme.

Getting started

Package details

Maintainer
LicenseMIT + file LICENSE
Version0.0.1
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("mikkelkrogsholm/mandatfordeling")
mikkelkrogsholm/mandatfordeling documentation built on Oct. 1, 2018, 4:09 p.m.