R/clean_metadata_hydro.R

Defines functions clean_metadata_hydro

Documented in clean_metadata_hydro

#' Hydrological metadata cleaning
#'
#' Internal function for hydrological metadata cleaning
#' @param address URL address of the metadata file
#' @param interval temporal interval
#' @importFrom RCurl getURL
#' @importFrom utils read.fwf
clean_metadata_hydro <- function(address, interval){
 #miesieczne
 #address="https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_hydrologiczne/miesieczne/mies_info.txt"
 #dobowe
 #address="https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_hydrologiczne/dobowe/codz_info.txt"
 #"https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_hydrologiczne/dobowe/zjaw_info.txt"
 #polroczne_i_roczne
 #address="https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_hydrologiczne/polroczne_i_roczne/polr_info.txt"
 #a <- suppressWarnings(na.omit(read.fwf(address, widths = c(1000),
 #                    fileEncoding = "CP1250", stringsAsFactors = FALSE)))
 a <- readLines(address, warn = FALSE)
 a <- iconv(a, from = "cp1250", to = "ASCII//TRANSLIT") # usuwamy polskie znaki, bo to robi spore "kuku"
 a <- gsub(a, pattern = "\\?", replacement = "") # usuwamy znaki zapytania powstale po konwersji
 a <- gsub(a, pattern = "\\'", replacement = "") # usuwamy znaki apostrofu (tylko dla Mac OS)

 if (interval == "monthly") {
  b <- list(data.frame(parameters = a[3:12])) # skład danych jeszcze nie wiem jak ominąć problem kontroli
  # ale on może się zmienić nie wiem czy nie lepiej wykluczyć ostatni rok
 }
 if (interval == "daily") {
  b <- data.frame(parameters = a[3:12])
 }
 if (interval == "semiannual_and_annual") {
  godzina <- paste0(a[15], ":", a[16]) # nie jestem pewien czy tak bo w dokumentacji jest podzial na dwie kolumny,
  #ale w pliku jest jedna kolumna a pomiaru brak
  data <- c(a[12:14], godzina)
  data_od <- paste0("wystapienie_od_", data)
  data_do <- paste0("wystapienie_od_", data)
  SPT <- unlist(strsplit(a[10], "]/")) # stan/przeplyw/temperatura
  SPT[1] <- paste0(SPT[1], "]")
  SPT[2] <- paste0(SPT[2], "]")
  b <- NULL
  for (i in seq_along(SPT)) {
   tmp <- c(a[3:9], SPT[i], data_od, data_do)
   b <- cbind(b, tmp)
  }
  b <- list("H" = data.frame(parameters = b[, 1]),
       "Q" = data.frame(parameters = b[, 2]),
       "T" = data.frame(parameters = b[, 3]))
 }
 b
}

Try the imgw package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

imgw documentation built on March 26, 2020, 7:37 p.m.