R/vegaMC.R

Defines functions getBreaksVegaMC vegaMC_R

vegaMC_R <- function(mtx, output_file_name="output", 
           beta=0.5, min_region_bp_size=1000, correction=FALSE,
           loss_threshold=-0.2, gain_threshold=0.2, baf=FALSE,
           loh_threshold=0.75, loh_frequency=0.8, bs=1000,
           pval_threshold=0.05, html=TRUE, getGenes=TRUE,
           mart_database="ensembl",
           ensembl_dataset="hsapiens_gene_ensembl"){
 
 
 if( output_file_name == "" || 
   substr(output_file_name, 
       nchar(output_file_name), nchar(output_file_name)) == "/" ){
  message("ERROR: Invalid Output File Name")
  return(FALSE)
 }
 n_samples=0
 n_probes=0
 n_chromosomes=0
 
 if(baf){
  baf = 1
 }else{
  baf=0
 }
 
 mtx <- as.matrix(mtx[,-1])
 
 res <- .C("run_vegaMC",
      M=as.double(mtx), 
      row=as.integer(nrow(mtx)), 
      col=as.integer(ncol(mtx)),
      out=as.character(output_file_name),  
      b= as.double(beta),
      mrbs = as.integer(min_region_bp_size),
      losst = as.double(loss_threshold),
      gaint = as.double(gain_threshold),
      ba = as.integer(baf),
      loht = as.double(loh_threshold),
      lohf = as.double(loh_frequency),
      bsp = as.integer(bs),
      ns = as.integer(n_samples),
      np = as.integer(n_probes),
      nc = as.integer(n_chromosomes))
 
 
 n_samples = res$ns
 n_probes = res$np
 n_chromosomes = res$nc
 
 segmentation <- read.table(output_file_name, sep="\t",
               header=TRUE, as.is=TRUE)
 segmentation[which(is.na(segmentation))] <- 0
 
 if(correction==TRUE){
  segmentation[,6] <- qvalue(as.numeric(segmentation[,6]))
  segmentation[,7] <- qvalue(as.numeric(segmentation[,7]))
  segmentation[,8] <- qvalue(as.numeric(segmentation[,8]))
 }
 segmentation[,6] <- round(as.numeric(segmentation[,6]), 5)
 segmentation[,7] <- round(as.numeric(segmentation[,7]), 5)
 segmentation[,8] <- round(as.numeric(segmentation[,8]), 5)
 
 
 f_l <- 
  as.numeric(segmentation[,9]) * abs(
   as.numeric(segmentation[,13]))/ as.numeric(segmentation[,12 ])
 f_g <- 
  as.numeric(segmentation[,10]) * abs(
   as.numeric(segmentation[,14]))/ as.numeric(segmentation[,12 ])
 f_loh<- 
  as.numeric(segmentation[,11]) * abs(
   as.numeric(segmentation[,15]))/ as.numeric(segmentation[,12 ])
 
 
 segmentation <- cbind(segmentation, f_l, f_g, f_loh)
 segmentation[which(is.na(segmentation))] <- 0
 
 segmentation[,9] <- round(as.numeric(segmentation[,9])*100, 1)
 segmentation[,10] <- round(as.numeric(segmentation[,10])*100, 1)
 segmentation[,11] <- round(as.numeric(segmentation[,11])*100, 1)
 segmentation[,9] <- paste(as.numeric(segmentation[,9]), "%", sep="")
 segmentation[,10] <- paste(as.numeric(segmentation[,10]), "%", sep="")
 segmentation[,11] <- paste(as.numeric(segmentation[,11]), "%", sep="")
 colnames(segmentation)[12:18] <- c("Probe Size", "Loss Mean", "Gain Mean",
                   "LOH Mean", "Focal-score Loss",
                   "Focal-score Gain", "Focal-score LOH")
 
 
 #segmentation[,1] <- gsub("X", "23", segmentation[,1])
 #maxINT <- 2147483647
 #ind_overflow <- which(as.numeric(segmentation[,2])<1)
 #segmentation[ind_overflow,2] <- segmentation[ind_overflow,2] + (2 * (maxINT + 1))
 #segmentation[ind_overflow,3] <- segmentation[ind_overflow,3] + (2 * (maxINT + 1))
 
 write.table(segmentation, output_file_name, sep="\t", row.names=FALSE,
       col.names=TRUE, quote=FALSE, eol="\n")
 
 return(segmentation)  
 
}


#' getBreaksVegaMC Get SCEVAN segmentation of the matrix.
#'
#' @param mtx count matrix
#' @param chr_vect Vector specifying for each gene the chromosome where it is located
#' @param sample sample name (optional)
#' @param beta_vega specifies beta parameter for segmentation, higher beta for more coarse-grained segmentation. (default 0.5) 
#'
#' @return breakpoints
#' @export
#'
#' @examples
getBreaksVegaMC <- function(mtx, chr_vect, sample = "", beta_vega = 0.5){
 
 #write.table(mtx, paste("./output/", sample, "_mtx_vega.txt", sep=""), sep="\t", row.names = FALSE, quote = F)
 
 res_vega <- vegaMC_R(mtx = mtx, output_file_name=paste("./output/", sample,"vega_output"), beta = beta_vega);
 
 BR <- unlist(lapply(res_vega$Start, function(x) which(chr_vect == x)[1]))
 n <- nrow(mtx)
 BR <- sort(unique(c(1, BR, n)))
 
 return(BR) 
}
AntonioDeFalco/SCEVAN documentation built on Sept. 14, 2022, 2:03 p.m.