R/label_location.R

Defines functions label_location

Documented in label_location

#' Ustawianie pozycji etykiety względem zakresu danych
#'
#' @param data dane do położenia etykiety
#' @param ratio proporcja względem maksymalnej wartości danych
#'
#' @export
#'

label_location <- function(data, ratio = 30) {
    data + max(data, na.rm = T)/ratio
}
jakubnowicki/labstatgraph documentation built on June 5, 2017, 5:05 p.m.