R/nkbcind-methods.R

Defines functions kpl_description.nkbcind period_dat_var.nkbcind varOther.nkbcind description_inca.nkbcind description.nkbc33 description.nkbcind textBeforeSubtitle.nkbcind other_vars.nkbcind geo_units_vars.nkbcind target_values.nkbcind prop_within_value.nkbcind prop_within_unit.nkbcind sjhkod_var.nkbcind mutate_outcome.nkbcind filter_pop.nkbcind pop_short.nkbcind pop.nkbcind outcome_title.nkbcind outcome.nkbcind lab_short.nkbcind lab.nkbcind code.nkbcind kpl_description period_dat_var varOther description_inca description textBeforeSubtitle geo_units_vars other_vars sjhkod_var target_values prop_within_value prop_within_unit mutate_outcome filter_pop pop_short pop outcome_title outcome lab_short lab code

# Se t.ex. http://adv-r.had.co.nz/OO-essentials.html#s3

# TODO Designa om detta rudimentära S3-system för kvalitetsindikatorer i NKBC

# Definiera generiska funktioner ----
code <- function(x) UseMethod("code")
lab <- function(x) UseMethod("lab")
lab_short <- function(x) UseMethod("lab_short")
outcome <- function(x) UseMethod("outcome")
outcome_title <- function(x) UseMethod("outcome_title")
pop <- function(x) UseMethod("pop")
pop_short <- function(x) UseMethod("pop_short")
filter_pop <- function(x) UseMethod("filter_pop")
mutate_outcome <- function(x) UseMethod("mutate_outcome")
prop_within_unit <- function(x) UseMethod("prop_within_unit")
prop_within_value <- function(x) UseMethod("prop_within_value")
target_values <- function(x) UseMethod("target_values")
sjhkod_var <- function(x) UseMethod("sjhkod_var")
other_vars <- function(x) UseMethod("other_vars")
geo_units_vars <- function(x) UseMethod("geo_units_vars")

textBeforeSubtitle <- function(x) UseMethod("textBeforeSubtitle")
description <- function(x, report_end_year = report_end_year) UseMethod("description")
description_inca <- function(x) UseMethod("description_inca")
varOther <- function(x) UseMethod("varOther")

period_dat_var <- function(x) UseMethod("period_dat_var")
kpl_description <- function(x) UseMethod("kpl_description")

# Definiera metoder för klasserna nkbcind och nkbc33 ----
code.nkbcind <- function(x) x$code
lab.nkbcind <- function(x) x$lab
lab_short.nkbcind <- function(x) ifelse(!is.null(x$lab_short), x$lab_short, x$lab)
outcome.nkbcind <- function(x) if (!is.null(x$outcome)) x$outcome else "outcome"
outcome_title.nkbcind <- function(x) if (!is.null(x$outcome_title)) x$outcome_title else x$lab
pop.nkbcind <- function(x) x$pop
pop_short.nkbcind <- function(x) ifelse(!is.null(x$pop_short), x$pop_short, x$pop)
filter_pop.nkbcind <- function(x) x$filter_pop
mutate_outcome.nkbcind <- function(x) x$mutate_outcome
sjhkod_var.nkbcind <- function(x) x$sjhkod_var
prop_within_unit.nkbcind <- function(x) x$prop_within_unit
prop_within_value.nkbcind <- function(x) x$prop_within_value
target_values.nkbcind <- function(x) x$target_values
geo_units_vars.nkbcind <- function(x) {
 if (!is.null(x$geo_units_vars)) {
  x$geo_units_vars
 } else {
  c("region", "landsting", "sjukhus")
 }
}
other_vars.nkbcind <- function(x) x$other_vars

textBeforeSubtitle.nkbcind <- function(x, ...) {
 paste0("Bland ", pop_short(x), ".")
}

description.nkbcind <- function(x, report_end_year = report_end_year, ...) {
 c(
  # Om indikatorn
  paste(
   c(
    x$om_indikatorn,
    if (!is.null(x$target_values)) {
     case_when(
      length(x$target_values) == 1 ~
      paste0("Målnivå: ", x$target_values[1], "%"),
      length(x$target_values) == 2 ~
      paste0("Målnivåer: ", x$target_values[1], "% (låg) ", x$target_values[2], "% (hög)")
     )
    }
   ),
   collapse = "\n<p></p>\n"
  ),
  # Vid tolkning
  paste(
   c(
    x$vid_tolkning,
    if (!is.null(x$inkl_beskr_missca) && x$inkl_beskr_missca == TRUE) {
     "Datum för välgrundad misstanke om cancer tillkom som variabel 2016 och innan detta har datum för 1:a kontakt använts."
    },
    if (!is.null(x$inkl_beskr_onk_beh) && x$inkl_beskr_onk_beh == TRUE) {
     paste(
      "Uppgifter som rör given onkologisk behandling redovisas enbart t.o.m.",
      report_end_year - 1, "p.g.a. eftersläpning i rapporteringen."
     )
    },
    if (!is.null(x$inkl_beskr_overlevnad_5ar) && x$inkl_beskr_overlevnad_5ar == TRUE) {
     paste0("Uppgifter som rör 5 års överlevnad redovisas enbart t.o.m. ", report_end_year - 5, ".")
    },
    paste(
     "Ett fall per bröst kan rapporterats till det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer.",
     "Det innebär att samma person kan finnas med i statistiken upp till två gånger."
    ),
    "Skövde och Lidköpings sjukhus presenteras tillsammans som Skaraborg.",
    if (x$sjhkod_var %in% c("post_inr_sjhkod", "pre_inr_sjhkod", "d_onk_sjhkod", "d_onkpreans_sjhkod", "d_onkpostans_sjhkod", "d_prim_beh_sjhkod")) {
     "Malmö och Lunds sjukhus presenteras tillsammans som Lund/Malmö."
    }
   ),
   collapse = "\n<p></p>\n"
  ),
  # Teknisk beskrivning
  paste(
   c(
    x$teknisk_beskrivning,
    paste0("Population: ", x$pop, "."),
    paste0(
     "Uppgifterna redovisas uppdelat på ",
     case_when(
      x$sjhkod_var %in% "a_inr_sjhkod" ~
      "anmälande sjukhus",
      x$sjhkod_var %in% "d_opans_sjhkod" ~
      "opererande sjukhus och om detta saknas, anmälande sjukhus",
      x$sjhkod_var %in% c("post_inr_sjhkod", "pre_inr_sjhkod", "d_onk_sjhkod") ~
      "sjukhus där onkologisk behandling ges",
      x$sjhkod_var %in% "op_inr_sjhkod" ~
      "opererande sjukhus",
      x$sjhkod_var %in% "d_prim_beh_sjhkod" ~
      "sjukhus ansvarig för primär behandling",
      x$sjhkod_var %in% c("d_onkpreans_sjhkod", "d_onkpostans_sjhkod") ~
      "rapporterande sjukhus där onkologisk behandling ges och om detta saknas, sjukhus ansvarigt för rapportering av onkologisk behandling, sjukhus för onkologisk behandling, anmälande sjukhus"
     ),
     "."
    )
   ),
   collapse = "\n<p></p>\n"
  )
 )
}

description.nkbc33 <- function(x, report_end_year = report_end_year, ...) {
 # Anpassad för rapporteringa av täckningsgrad mot cancerregistret (nkbc33)
 varOther <- c(
  # Om indikatorn
  paste(
   c(
    x$om_indikatorn,
    if (!is.null(x$target_values)) {
     case_when(
      length(x$target_values) == 1 ~
      paste0("Målnivå: ", x$target_values[1], "%"),
      length(x$target_values) == 2 ~
      paste0("Målnivåer: ", x$target_values[1], "% (låg) ", x$target_values[2], "% (hög)")
     )
    }
   ),
   collapse = "\n<p></p>\n"
  ),
  # Vid tolkning
  paste(
   c(
    x$vid_tolkning,
    paste(
     "Ett fall per bröst kan rapporterats till det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer.",
     "Det innebär att samma person kan finnas med i statistiken upp till två gånger."
    )
   ),
   collapse = "\n<p></p>\n"
  ),
  # Teknisk beskrivning
  paste(
   c(
    x$teknisk_beskrivning,
    paste0("Population: ", x$pop, "."),
    "Uppgifterna redovisas uppdelat på den region personen var bosatt i vid diagnos."
   ),
   collapse = "\n<p></p>\n"
  )
 )
}

description_inca.nkbcind <- function(x, ...) {
 c(
  # Om indikatorn
  paste(
   c(
    x$om_indikatorn,
    if (!is.null(x$target_values)) {
     case_when(
      length(x$target_values) == 1 ~
      paste0("Målnivå: ", x$target_values[1], "%"),
      length(x$target_values) == 2 ~
      paste0("Målnivåer: ", x$target_values[1], "% (låg) ", x$target_values[2], "% (hög)")
     )
    }
   ),
   collapse = "\n<p></p>\n"
  ),
  # Vid tolkning
  paste(
   c(
    x$vid_tolkning,
    if (!is.null(x$inkl_beskr_missca) && x$inkl_beskr_missca == TRUE) {
     "Datum för välgrundad misstanke om cancer tillkom som variabel 2016 och innan detta har datum för 1:a kontakt använts."
    },
    # if (!is.null(x$inkl_beskr_onk_beh) && x$inkl_beskr_onk_beh == TRUE) {
    #  paste(
    #   "Uppgifter som rör given onkologisk behandling redovisas enbart t.o.m.",
    #   report_end_year - 1, "p.g.a. eftersläpning i rapporteringen."
    #  )
    # },
    # if (!is.null(x$inkl_beskr_overlevnad_5ar) && x$inkl_beskr_overlevnad_5ar == TRUE) {
    #  paste0("Uppgifter som rör 5 års överlevnad redovisas enbart t.o.m. ", report_end_year - 5, ".")
    # },
    paste(
     "Ett fall per bröst kan rapporterats till det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer.",
     "Det innebär att samma person kan finnas med i statistiken upp till två gånger."
    )
    # "Skövde och Lidköpings sjukhus presenteras tillsammans som Skaraborg.",
    # if (x$sjhkod_var %in% c("post_inr_sjhkod", "pre_inr_sjhkod", "d_onk_sjhkod", "d_onkpreans_sjhkod", "d_onkpostans_sjhkod", "d_prim_beh_sjhkod")) {
    #  "Malmö och Lunds sjukhus presenteras tillsammans som Lund/Malmö."
    # }
   ),
   collapse = "\n<p></p>\n"
  ),
  # Teknisk beskrivning
  paste(
   c(
    x$teknisk_beskrivning,
    paste0("Population: ", x$pop, "."),
    paste0(
     "Uppgifterna redovisas uppdelat på ",
     case_when(
      x$sjhkod_var %in% "a_inr_sjhkod" ~
      "anmälande sjukhus",
      x$sjhkod_var %in% "d_opans_sjhkod" ~
      "opererande sjukhus och om detta saknas, anmälande sjukhus",
      x$sjhkod_var %in% c("post_inr_sjhkod", "pre_inr_sjhkod", "d_onk_sjhkod") ~
      "sjukhus där onkologisk behandling ges",
      x$sjhkod_var %in% "op_inr_sjhkod" ~
      "opererande sjukhus",
      x$sjhkod_var %in% "d_prim_beh_sjhkod" ~
      "sjukhus ansvarig för primär behandling",
      x$sjhkod_var %in% c("d_onkpreans_sjhkod", "d_onkpostans_sjhkod") ~
      "rapporterande sjukhus där onkologisk behandling ges och om detta saknas, sjukhus ansvarigt för rapportering av onkologisk behandling, sjukhus för onkologisk behandling, anmälande sjukhus"
     ),
     "."
    )
   ),
   collapse = "\n<p></p>\n"
  )
 )
}

varOther.nkbcind <- function(x, varbesk = varbesk_other_vars, ...) {
 if (is.null(x$other_vars)) {
  return(NULL)
 } else {
  df <- left_join(tibble(var = x$other_vars), varbesk, by = "var")
  out <- list() # initialisera
  for (i in 1:nrow(df)) {
   out[[i]] <- as.list(df[i, ])
  }
  return(out)
 }
}

period_dat_var.nkbcind <- function(x, ...) x$period_dat_var

kpl_description.nkbcind <- function(x, ...) {
 if (!is.null(prop_within_value(x))) {
  # x antas vara en ledtid
  lab_mod <- paste("Tid från", tolower(lab(x)), "inom", prop_within_value(x), "dagar")
 } else {
  lab_mod <- lab(x) %>%
   stringr::str_replace(", måluppfyllelse", "")
 }

 paste(
  c(
   paste0("Andel med ", tolower(lab_mod), " bland ", pop(x), ".") %>%
    # stringr::str_to_sentence(locale = "sv") %>%
    stringr::str_replace_all("min vårdplan", "Min Vårdplan"),
   if (!is.null(x$inkl_beskr_missca) && x$inkl_beskr_missca == TRUE) {
    "Datum för välgrundad misstanke om cancer tillkom som variabel 2016 och innan detta har datum för 1:a kontakt använts."
   },
   paste0(
    "Fall beskrivs utifrån ",
    case_when(
     x$period_dat_var %in% "a_diag_dat" ~ "diagnosdatum",
     x$period_dat_var %in% "d_pre_onk_dat" ~ "startdatum för preoperativ onkologisk behandling",
     x$period_dat_var %in% "op_kir_dat" ~ "operationsdatum"
    ),
    " och ",
    case_when(
     x$sjhkod_var %in% "a_inr_sjhkod" ~
     "anmälande sjukhus",
     x$sjhkod_var %in% "d_opans_sjhkod" ~
     "opererande sjukhus och om detta saknas, anmälande sjukhus",
     x$sjhkod_var %in% c("post_inr_sjhkod", "pre_inr_sjhkod", "d_onk_sjhkod") ~
     "sjukhus där onkologisk behandling ges",
     x$sjhkod_var %in% "op_inr_sjhkod" ~
     "opererande sjukhus",
     x$sjhkod_var %in% "d_prim_beh_sjhkod" ~
     "sjukhus ansvarig för primär behandling",
     x$sjhkod_var %in% c("d_onkpreans_sjhkod", "d_onkpostans_sjhkod") ~
     paste(
      "rapporterande sjukhus där onkologisk behandling ges,",
      "och om detta saknas,",
      "sjukhus ansvarigt för rapportering av onkologisk behandling, sjukhus för onkologisk behandling på anmälan, och anmälande sjukhus"
     )
    ),
    "."
   ),
   if (!is.null(x$target_values)) {
    case_when(
     length(x$target_values) == 1 ~
     paste0("Målnivå: ", x$target_values[1], "%."),
     length(x$target_values) == 2 ~
     paste0("Målnivåer: ", x$target_values[1], "% (låg) ", x$target_values[2], "% (hög).")
    )
   }
  ),
  collapse = " "
 )
}
oc1lojo/nkbcind documentation built on March 29, 2020, 4:46 p.m.