okresl_wzor_skracania: Okreslenie wzoru skrocenia skali oceny

Description Usage Arguments Value

View source: R/skracanie_poziomy.R

Description

Funkcja dokonuje skr<c3><b3>tu skali oceny (pseudo)kryterium w oparciu o rozk<c5><82>ad jego wynik<c3><b3>w w grupie kalibracyjnej i informacj<c4><99> o wszystkich mo<c5><bc>liwych warto<c5><9b>ciach, jakie mo<c5><bc>e przyj<c4><85><c4><87> dane (pseudo)kryterium.

Usage

1
2
okresl_wzor_skracania(x, mozliweWartosci, maxLPozWyk = 5,
  minLiczebnPozWyk = 100, minOdsPozWyk = 0.05)

Arguments

x

wektor z wynikami danego pytania

mozliweWartosci

wektor z dopuszczalnymi poziomami dla danego pytania

maxLPozWyk

maksymalna liczba poziom<c3><b3>w pytania

minLiczebnPozWyk

minimalna liczebno<c5><9b><c4><87> obserwacji w ka<c5><bc>dym z poziom<c3><b3>w

minOdsPozWyk

minimalny odsetek obserwacji, kt<c3><b3>re ma zawiera<c4><87> ka<c5><bc>dy poziom.

Value

Funkcja zwraca trzyelementow<c4><85> list<c4><99>, kt<c3><b3>rej elementy zawieraj<c4><85>:


tzoltak/EWDskale documentation built on Jan. 30, 2018, 2:03 a.m.