okresl_wzor_skracania: Okreslenie wzoru skrocenia skali oceny

Description Usage Arguments Value

View source: R/skracanie_poziomy.R

Description

Funkcja dokonuje skrótu skali oceny (pseudo)kryterium w oparciu o rozkład jego wyników w grupie kalibracyjnej i informację o wszystkich możliwych wartościach, jakie może przyjąć dane (pseudo)kryterium.

Usage

1
2
okresl_wzor_skracania(x, mozliweWartosci, maxLPozWyk = 5,
  minLiczebnPozWyk = 100, minOdsPozWyk = 0.05)

Arguments

x

wektor z wynikami danego pytania

mozliweWartosci

wektor z dopuszczalnymi poziomami dla danego pytania

maxLPozWyk

maksymalna liczba poziomów pytania

minLiczebnPozWyk

minimalna liczebność obserwacji w każdym z poziomów

minOdsPozWyk

minimalny odsetek obserwacji, które ma zawierać każdy poziom.

Value

Funkcja zwraca trzyelementową listę, której elementy zawierają:


tzoltak/EWDskale documentation built on Oct. 14, 2018, 6:51 a.m.