zmien_parametry_na_do_bazy: Konwersja tabeli parametrow na format bazy

Description Usage Arguments Value

View source: R/zmien_parametry_na_do_bazy.R

Description

Funkcja przekszta<c5><82>ca tabel<c4><99> warto<c5><9b>ci parametr<c3><b3>w modelu skalowania z formatu zwracanego przez funkcj<c4><99> skaluj na format, w jakim warto<c5><9b>ci parametr<c3><b3>w zapisywane s<c4><85> w bazie i na klasyczn<c4><85>, jednowymiarow<c4><85>z parametryzacj<c4><99> IRT.

Usage

1
2
zmien_parametry_na_do_bazy(x, idSkali, skalowanie,
  rzetelnoscEmpiryczna = NULL, standaryzacja = NULL, grupy = NULL)

Arguments

x

data frame z warto<c5><9b>ciami parametr<c3><b3>w w formacie zwracanym przez funkcj<c4><99> skaluj

idSkali

liczba naturalna - id_skali w bazie

skalowanie

liczba naturalna - nr skalowania w bazie

rzetelnoscEmpiryczna

opcjonalnie liczba lub data frame - rzetelno<c5><9b><c4><87> empiryczna testu (w przypadku data frame'a - w poszczeg<c3><b3>lnych grupach)

standaryzacja

opcjonalnie data frame o kolumnach grupa, sr, os, zawieraj<c4><85>cy parametry standaryzacji oszacowa<c5><84> w poszczeg<c3><b3>lnych grupach

grupy

data frame zawieraj<c4><85>cy mapowanie numer<c3><b3>w grup na ich nazwy); musi sk<c5><82>ada<c4><87> si<c4><99> z dw<c3><b3>ch zmiennych: 'grupa', zawieraj<c4><85>cej nazwy grup i drugiej, o dowolnej nazwie, zawieraj<c4><85>cej numery grup

Value

ramka danych w formacie odpowiadaj<c4><85>cym strukturze tablicy skalowania_elementy w bazie


tzoltak/EWDskale documentation built on Jan. 30, 2018, 2:03 a.m.