R/ORICC2.R

ORICC2 <-
function (data,data.col,id.col=NULL,n.rep,n.top=NULL,transform=NULL, name.profile=NULL, 
          cyclical.profile=NULL, onefile=NULL,plot.format=NULL){

  if (is.null(id.col)){
    id.col <- 1;
    id <- 1:nrow(data);
    data <- cbind(id,data);
    data.col <- data.col+1;
  }
  if (is.null(transform)) {transform <- 0}
  if (is.null(cyclical.profile)) {cyclical.profile <- 0}    
  if (is.null(onefile)) {onefile <- TRUE}
  if (is.null(plot.format)) {plot.format <- "eps"} 
 
  x <- data;
  max.inf <- 1e30;


  if (transform==0) x[,data.col] <- x[,data.col]
  if (transform==1) x[,data.col] <- log(x[,data.col])
  if (transform==2) x[,data.col] <- sqrt(x[,data.col])
  if (transform==3) x[,data.col] <- x[,data.col]^(1/3)

  qq <- nrow(x)
  n <- sum(n.rep)
  n.time <- length(n.rep)
  uo <- 1
  for(i in 1:n.time){
   uo <- uo+1/i
  }
  vv <- log(n)

  
  n.name.profile <- 0;
  n.profile <- 0;
  if (is.null(name.profile)==FALSE){
    if (name.profile[1]=="all") profile <- 1:(2*n.time-2);
    n.name.profile <- length(name.profile)
    name.pro1 <- paste("up down max at",2:(n.time-1),sep=" ")
    name.pro2 <- paste("down up min at",2:(n.time-1),sep=" ")
    all.pro <- c("decreasing",name.pro1,"increasing",name.pro2)
    if(name.profile[1]!="all"){
      profile <- rep(0,n.name.profile)
      for(i in 1:n.name.profile){
         for(j in 1:(2*n.time-2)){
           if (name.profile[i]==all.pro[j]) profile[i] <- j    
         }
      }
    }
    if (any(profile==0)) stop(" The input of name.profile is wrong!")
     n.profile <- length(profile)
     profile <- sort(profile);
  }

  
 
  
  
  
  cyclical.profile <- as.matrix(cyclical.profile)
  n.cyclical.profile <- 0;
  if(max(cyclical.profile)>0){ 
   if (ncol(cyclical.profile)!=2 ) stop(" There must be two column in cyclical!")
   if (min(cyclical.profile)<2&cyclical.profile[1,1]!=0 ) stop("the minimum time point must be larger than 2 in cyclical !")
   if (any(cyclical.profile[,1]==cyclical.profile[,2]) ) stop("the minimum time point and the maximum time point must not be the same in cyclical!")
   if (max(cyclical.profile)>(n.time-1)) stop("the maximum time point must be smaller than n.time in cyclical !")
   n.cyclical.profile <- nrow(cyclical.profile)
   name.cyclical.profile <- c(0,n.cyclical.profile)
   for (i in 1:n.cyclical.profile){
     name.cyclical.profile[i] <- paste("cyclical min at",cyclical.profile[i,1],"max at",cyclical.profile[i,2] ,sep=" ")
   }

  }  n.all.profile <- 2
  deta <- matrix(0,n.all.profile,qq)
  bic <- rep(0,n.all.profile)
  uu <- matrix(0,nrow=qq,ncol=n.time)
  for(j in 1:qq){
    bic1 <- rep(0,n.all.profile)
    mu <- matrix(0,n.all.profile,n.time)
    x1 <- x[j,data.col]
    x.mean <- rep(0,n.time)
    len1 <- 1;
    len2 <- 0;
    x1 <- as.numeric(x1)
    for(i in 1:n.time){
      len2 <- len2+n.rep[i]
      x.mean[i] <- mean(x1[len1:len2])
      len1 <- len1+n.rep[i]
    }
    um1 <- complete.profile(x1,x.mean,n.rep)
    mu[1,] <- um1$mu
    h1 <- um1$logelr
    bic1[1] <- -2*(h1)+(1+n.time)*vv;
   
    um1 <- flat.pattern(x1,x.mean,n.rep)
    mu[2,] <- um1$mu
    h1 <- um1$logelr
    bic1[2] <- -2*(h1)+2*vv;
   
    re <- bic1
    mm <- min(re)
    idmin <- which.min(re)
    deta[idmin,j] <- 1;
    uu[j,] <- mu[idmin,]
    rf <- rep(0,n.all.profile)
    rf[re==mm] <- 1
    bic <- bic+rf
    # print(bic)
  }

  xx <- data[deta[n.all.profile,]==0,]
  xx2 <- x[deta[n.all.profile,]==0,]

  qq <- nrow(xx2)
  complete.profile <- 1;
  n.all.profile <- n.profile+n.cyclical.profile+complete.profile;
  deta <- matrix(0,n.all.profile,qq)
  bic <- rep(0,n.all.profile)
  uu <- matrix(0,nrow=qq,ncol=n.time)  for(j in 1:qq){
    bic1 <- rep(max.inf,n.all.profile)
    mu <- matrix(0,n.all.profile,n.time)

    x1 <- xx2[j,data.col]
    x.mean <- rep(0,n.time)
    len1 <- 1;
    len2 <- 0;
    x1 <- as.numeric(x1)
    for(i in 1:n.time){
      len2 <- len2+n.rep[i]
      x.mean[i] <- mean(x1[len1:len2])
      len1 <- len1+n.rep[i]
    }

    k <- 1;
    if (is.null(name.profile)==FALSE){
       if (any(profile==1)){
         um1 <- decreasing(x1,x.mean,n.rep)
         mu[k,] <- um1$mu
         h1 <- um1$logelr
         if(mu[k,1]>mu[k,n.time])  bic1[k] <- -2*(h1)+uo*vv;
         k <- k+1;
       }
       for(i in 2:(n.time-1)){
         if(any(profile==i )){
            um1 <- up.down(x1,x.mean,n.rep,i)
            mu[k,] <- um1$mu
            h1 <- um1$logelr
            if((mu[k,1]<mu[k,i])&& (mu[k,i]>mu[k,n.time]) )  bic1[k] <- -2*(h1)+uo*vv;
            k=k+1;
         }
       }
       if(any(profile==n.time) ){
         um1 <- increasing(x1,x.mean,n.rep)
         mu[k,] <- um1$mu
         h1 <- um1$logelr
         if(mu[k,1]<mu[k,n.time])  bic1[k] <- -2*(h1)+uo*vv;
         k <- k+1;
       }
       for(i in 2:(n.time-1)){
         if(any(profile==(n.time+i-1)) ){
            um1 <- down.up(x1,x.mean,n.rep,i)
            mu[k,] <- um1$mu
            h1 <- um1$logelr
            if((mu[k,1]>mu[k,i])&&(mu[k,i]<mu[k,n.time]) )  bic1[k] <- -2*(h1)+uo*vv;
            k <- k+1
         }
       }
     }   
   
     if(n.cyclical.profile>0){
        for (i in 1:n.cyclical.profile){
          if (cyclical.profile[i,1]>cyclical.profile[i,2]){
            um1 <- cyclical.max.min(x1,x.mean,n.rep,cyclical.profile[i,2],cyclical.profile[i,1])
            mu[k,] <- um1$mu
            h1 <- um1$logelr
            if((mu[k,1]<mu[k,cyclical.profile[i,2]])&&(mu[k,cyclical.profile[i,2]]>mu[k,cyclical.profile[i,1]])&&(mu[k,cyclical.profile[i,1]]<mu[k,n.time])) 
            bic1[k] <- -2*(h1)+uo*vv;
            k <- k+1
          }
          if (cyclical.profile[i,1]<cyclical.profile[i,2]){
            um1 <- cyclical.min.max(x1,x.mean,n.rep,cyclical.profile[i,1],cyclical.profile[i,2])
            mu[k,] <- um1$mu
            h1 <- um1$logelr
            if((mu[k,1]>mu[k,cyclical.profile[i,1]])&&(mu[k,cyclical.profile[i,1]]<mu[k,cyclical.profile[i,2]])&&(mu[k,cyclical.profile[i,2]]>mu[k,n.time])) 
            bic1[k] <- -2*(h1)+uo*vv;
            k <- k+1
          }        
       } 
     }   
     if(complete.profile==1){
       um1 <- complete.profile(x1,x.mean,n.rep)
       mu[k,] <- um1$mu
       h1 <- um1$logelr
       bic1[k] <- -2*(h1)+(1+n.time)*vv;
       k <- k+1
     }
     re <- bic1
     mm <- min(re)
     idmin <- which.min(re)
     deta[idmin,j] <- 1;
     uu[j,] <- mu[idmin,]
     rf <- rep(0,n.all.profile)
     rf[re==mm] <- 1
     bic <- bic+rf
    # print(bic)
  }

  suu <- uu
  inn <- nrow(suu)
  vb <- apply(suu,1,sd)
  vb <- vb^2
  if (is.null(n.top)) {
  n.top <- inn
  ino <- 1:inn

  }  
 if(n.top<inn){

  svb <- rev(sort(vb))
  ino <- rev(order(vb))

} 
  if(n.top<=inn){
    ino <- ino[1:n.top]; 
    infor1 <- paste("ORICC select", inn, "genes");
    print(infor1)
    infor2 <- paste("retain the top", n.top, "genes");
    print(infor2)
  }
  if(n.top>inn ){
    infor1 <- paste("ORICC select", inn, "genes");
    print(infor1)
    infor2 <- paste("retain the top", inn, "genes");
    print(infor2)
  }

  top.id <- xx[ino,id.col];

  match <- rep(0,length(ino))
  for(j in 1:length(ino)){
    for( i in 1:n.all.profile){
      if(deta[i,ino[j]]==1) match[j] <- i
    }
  }
 
  cluster <- rep(0,length(ino));
  k.cluster <- 1;
  if (n.profile>0){
    for(j.cluster in 1:n.profile){
     flag <- 0; 
     for(i in 1:length(match)){    
      if(match[i]==j.cluster) {cluster[i] <- k.cluster;flag <- 1;}
     }
     if(flag==1){    
      k.cluster <- k.cluster+1;
         
     }
   }
  }
  if(n.cyclical.profile>0){
   for(j.cluster in (n.profile+1):(n.profile+n.cyclical.profile)){
     flag <- 0; 
     for(i in 1:length(match)){    
      if(match[i]==j.cluster) {cluster[i] <- k.cluster;flag <- 1;}
     }
     if(flag==1){    
       k.cluster <- k.cluster+1;
         
     }
   }
  }

  if(complete.profile==1){
   flag <- 0; 
   for(i in 1:length(match)){    
     if(match[i]==n.all.profile) {cluster[i] <- k.cluster;flag <- 1;}
   }
    if(flag==1){       
     k.cluster <- k.cluster+1;    
   }     
  } 

 #### write the data for each cluster into external txt file
    Cluster <- 1;
    name.output.file <- "cluster of raw data.txt"
    this.cluster.mat1 <- c()
    if (n.profile>0){
      for(j.cluster in 1:n.profile){
        this.cluster.mat <- c() 
        for(i in 1:length(match)){    
          if(match[i]==j.cluster) {this.cluster.mat <- rbind(this.cluster.mat,xx[ino[i],])}
        }
        if(is.null(nrow(this.cluster.mat))==FALSE){ 
          this.cluster.mat <- cbind(Cluster,this.cluster.mat)  
          Cluster <- Cluster+1; 
        }
    
        this.cluster.mat1 <- rbind(this.cluster.mat1,this.cluster.mat) 
      }
    }

    if(n.cyclical.profile>0){
       for(j.cluster in (n.profile+1):(n.profile+n.cyclical.profile)){
         this.cluster.mat <- c() 
         for(i in 1:length(match)){    
           if(match[i]==j.cluster) {this.cluster.mat <- rbind(this.cluster.mat,xx[ino[i],])}
         }
         if(is.null(nrow(this.cluster.mat))==FALSE){ 
           this.cluster.mat <- cbind(Cluster,this.cluster.mat)    
           Cluster <- Cluster+1;
         }
     
         this.cluster.mat1 <- rbind(this.cluster.mat1,this.cluster.mat) 
       }
    }

    if(complete.profile==1){
       this.cluster.mat <- c() 
       for(i in 1:length(match)){    
         if(match[i]==(n.profile+n.cyclical.profile+1)) {this.cluster.mat<- rbind(this.cluster.mat,xx[ino[i],])}
       }
       if(is.null(nrow(this.cluster.mat))==FALSE){ 
         this.cluster.mat<- cbind(Cluster,this.cluster.mat)      
         Cluster<- Cluster+1;  
       }
  
       this.cluster.mat1<- rbind(this.cluster.mat1,this.cluster.mat)   
    } 
    write.table(this.cluster.mat1, name.output.file, sep="\t", row.names=FALSE, col.names=TRUE, quote=FALSE) 
  


  if (plot.format!="eps" && plot.format!="jpg") stop("the plot.format must be 'eps' or 'jpg' !") 
  #### create the data for making plots
  ### create the series of each cluster
  name.output.file <- "cluster of fitted mean data.txt"
  k.cluster <- 1;
  data.for.this.cluster1 <- c()
  if (n.profile>0){
    for (j.cluster in 1:n.profile){
       data.for.this.cluster=c() 
       for (i in 1:length(match)){    
         if (match[i]==j.cluster) {data.for.this.cluster <- rbind(data.for.this.cluster,c(xx[ino[i],id.col],vb[ino[i]],suu[ino[i],]))}
       }
       if(is.null(nrow(data.for.this.cluster))==FALSE){
         data.for.this.cluster <- cbind(k.cluster,data.for.this.cluster)
         k.cluster <- k.cluster+1;         
       }
       data.for.this.cluster1 <- rbind(data.for.this.cluster1,data.for.this.cluster) 

    }
  }

  if(n.cyclical.profile>0){
     for (j.cluster in (n.profile+1):(n.profile+n.cyclical.profile)){
       data.for.this.cluster <- c() 
       for (i in 1:length(match)){    
          if (match[i]==j.cluster) {data.for.this.cluster <- rbind(data.for.this.cluster,c(xx[ino[i],id.col],vb[ino[i]],suu[ino[i],]))}
       }
       if(is.null(nrow(data.for.this.cluster))==FALSE){
          data.for.this.cluster <- cbind(k.cluster,data.for.this.cluster)
          k.cluster <- k.cluster+1; 
       }
       data.for.this.cluster1 <- rbind(data.for.this.cluster1,data.for.this.cluster) 

    }
  }

  if(complete.profile==1){
    data.for.this.cluster=c() 
    for (i in 1:length(match)){    
      if (match[i]==(n.profile+n.cyclical.profile+1)) {data.for.this.cluster <- rbind(data.for.this.cluster,c(xx[ino[i],id.col],vb[ino[i]],suu[ino[i],]))}
    }
    if(is.null(nrow(data.for.this.cluster))==FALSE){
      data.for.this.cluster <- cbind(k.cluster,data.for.this.cluster)
      k.cluster <- k.cluster+1; 
    }
    data.for.this.cluster1 <- rbind(data.for.this.cluster1,data.for.this.cluster) 
  }
  name1 <- paste("Time ",1:n.time,sep="")
  colnames(data.for.this.cluster1) <- c("Cluster","id","Vg" ,name1)
  write.table(data.for.this.cluster1, name.output.file, sep="\t", row.names=FALSE, col.names=TRUE, quote=FALSE) 

   if (onefile==FALSE){ 
 
    ### create the series of each cluster
    k.cluster=1;
    if (n.profile>0){
      for (j.cluster in 1:n.profile){
      #### create the data for making plots
         data.for.this.cluster <- c() 
         for (i in 1:length(match)){    
           if (match[i]==j.cluster) {data.for.this.cluster <- rbind(data.for.this.cluster,suu[ino[i],])}
         }
         ### now produce plots of the series
         name.title <- paste("cluster ", k.cluster, ": ",all.pro[profile[j.cluster]],sep="")
         cov.this.cluster <- c(1:n.time)
         size.this.cluster <- nrow(data.for.this.cluster)
         if(is.null(size.this.cluster)==FALSE){
           if(plot.format=="eps"){
             name.plot.profile <- paste("cluster ", k.cluster ," of fitted mean data", ".eps", sep="")   
             postscript(name.plot.profile)
           }
           if(plot.format=="jpg"){
             name.plot.profile <- paste("cluster ", k.cluster ," of fitted mean data", ".jpg", sep="")             
             jpeg(name.plot.profile)
           }
           k.cluster <- k.cluster+1;
           plot(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[1, ], type="l",ylim=range(data.for.this.cluster, na.rm=TRUE), xlab="Time", ylab="Expression",main=name.title )
           if(size.this.cluster>1) {
             for(ind.series in 2:size.this.cluster) {
               points(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[ind.series, ], type="l")
             }
           }       
           dev.off()
         }
      }
    }

    if(n.cyclical.profile>0){
      for (j.cluster in (n.profile+1):(n.profile+n.cyclical.profile)){
         data.for.this.cluster <- c() 
         for (i in 1:length(match)){    
           if (match[i]==j.cluster) {data.for.this.cluster <- rbind(data.for.this.cluster,suu[ino[i],])}
         }
         ### now produce plots of the series
         name.title <- paste("cluster ", k.cluster, ": ",name.cyclical.profile[j.cluster-n.profile],sep="")
         cov.this.cluster <- c(1:n.time)
         size.this.cluster <- nrow(data.for.this.cluster)
         if(is.null(size.this.cluster)==FALSE){
           if(plot.format=="eps"){
              name.plot.profile <- paste("cluster ", k.cluster ," of fitted mean data", ".eps", sep="")
              postscript(name.plot.profile)
           } 
           if(plot.format=="jpg"){
              name.plot.profile <- paste("cluster ", k.cluster ," of fitted mean data", ".jpg", sep="")
              jpeg(name.plot.profile)
           }
           k.cluster <- k.cluster+1;
           plot(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[1, ], type="l",ylim=range(data.for.this.cluster, na.rm=TRUE), xlab="Time", ylab="Expression", main=name.title )
           if(size.this.cluster>1) {
              for(ind.series in 2:size.this.cluster) {
                points(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[ind.series, ], type="l")
              }
           }       
           dev.off()
         }
       }
    }

    if(complete.profile==1){
      #### create the data for making plots
      data.for.this.cluster <- c() 
      for (i in 1:length(match)){    
         if (match[i]==(n.profile+n.cyclical.profile+1)) {data.for.this.cluster <- rbind(data.for.this.cluster,suu[ino[i],])}
      }
      ### now produce plots of the series
      name.title <- paste("cluster ", k.cluster, ": ", "complete profile", sep="")
      cov.this.cluster <- c(1:n.time)
      size.this.cluster=nrow(data.for.this.cluster)
      if(is.null(size.this.cluster)==FALSE){
         if(plot.format=="eps"){
           name.plot.profile <- paste("cluster ", k.cluster ," of fitted mean data", ".eps", sep="")
           postscript(name.plot.profile)
         }
        if(plot.format=="jpg"){
           name.plot.profile <- paste("cluster ", k.cluster ," of fitted mean data", ".jpg", sep="") 
           jpeg(name.plot.profile)
        }
         k.cluster=k.cluster+1;
         plot(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[1, ], type="l",ylim=range(data.for.this.cluster, na.rm=TRUE), xlab="Time", ylab="Expression",main=name.title )
    
         if(size.this.cluster>1) {
           for(ind.series in 2:size.this.cluster) {
             points(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[ind.series, ], type="l")
           }
         }       
         dev.off()
      }
   }
  }

  if (onefile==TRUE){ 
     nn=length(as.numeric(levels(as.factor(match))))
     ### create the series of each cluster
     if (nn==1) {a <- 1;b <- 1;}
     if (nn==2) {a <- 1;b <- 2;}
     if (nn>=3 && nn<=6){ a <- 2; b <- floor(nn/(a+0.1))+1; }
     if (nn>=7 && nn<=12){a <- 3; b <- floor(nn/(a+0.1))+1;}
     if (nn>=13 ){ a <- 4; b <- floor(nn/(a+0.1))+1;}
  
     if(plot.format=="eps"){
       name.plot <- "cluster of fitted mean data.eps";
       postscript(name.plot);
     }
     if(plot.format=="jpg"){
       name.plot <- "cluster of fitted mean data.jpg";
       jpeg(name.plot);
     }

     par(mfrow=c(a,b))

     k.cluster <- 1;
     if (n.profile>0){
        for (j.cluster in 1:n.profile){
          #### create the data for making plots
          data.for.this.cluster <- c() 
          for (i in 1:length(match)){    
             if (match[i]==j.cluster) {data.for.this.cluster <- rbind(data.for.this.cluster,suu[ino[i],])}
          }
          ### now produce plots of the series  
          cov.this.cluster <- c(1:n.time)
          size.this.cluster <- nrow(data.for.this.cluster)
          if(is.null(size.this.cluster)==FALSE){
             name.title <- paste("cluster ", k.cluster, ": ", all.pro[profile[j.cluster]], sep="")
             k.cluster <- k.cluster+1;
             plot(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[1, ], type="l",ylim=range(data.for.this.cluster, na.rm=TRUE), xlab="Time", ylab="Expression",main=name.title )
             if(size.this.cluster>1) {
               for(ind.series in 2:size.this.cluster) {
                  points(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[ind.series, ], type="l")
               } 
             }
          }
        }
      }

      if(n.cyclical.profile>0){
        for (j.cluster in (n.profile+1):(n.profile+n.cyclical.profile)){
          data.for.this.cluster <- c() 
          for (i in 1:length(match)){    
            if (match[i]==j.cluster) {data.for.this.cluster <- rbind(data.for.this.cluster,suu[ino[i],])}
          }
          ### now produce plots of the series    
           cov.this.cluster <- c(1:n.time)
           size.this.cluster <- nrow(data.for.this.cluster)
           if(is.null(size.this.cluster)==FALSE){
             name.title <- paste("cluster ", k.cluster, ": ", name.cyclical.profile[j.cluster-n.profile], sep="")
             k.cluster <- k.cluster+1;
             plot(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[1, ], type="l",ylim=range(data.for.this.cluster, na.rm=TRUE), xlab="Time", ylab="Expression", main=name.title )
             if(size.this.cluster>1) {
                for(ind.series in 2:size.this.cluster) {
                  points(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[ind.series, ], type="l")
                }
             }  
           }
        }
      }

     if(complete.profile==1){
        #### create the data for making plots
        data.for.this.cluster <- c() 
        for (i in 1:length(match)){    
          if (match[i]==(n.profile+n.cyclical.profile+1)) {data.for.this.cluster <- rbind(data.for.this.cluster,suu[ino[i],])}
        }
        ### now produce plots of the series    
        cov.this.cluster <- (1:n.time)
        size.this.cluster <- nrow(data.for.this.cluster)
        if(is.null(size.this.cluster)==FALSE){
          name.title <- paste("cluster ", k.cluster, ": ", "complete profile", sep="")
          k.cluster <- k.cluster+1;
          plot(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[1, ], type="l",ylim=range(data.for.this.cluster, na.rm=TRUE), xlab="Time", ylab="Expression",main=name.title )
          if(size.this.cluster>1) {
            for(ind.series in 2:size.this.cluster) {
               points(cov.this.cluster, data.for.this.cluster[ind.series, ], type="l")
            }
          }
        }
     }
     dev.off()
   }

    
list( cluster=cluster, top.id=top.id)
}

Try the ORIClust package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

ORIClust documentation built on June 23, 2022, 9:10 a.m.