R/xxirt_mstep_ThetaParameters.R

Defines functions xxirt_mstep_ThetaParameters

## File Name: xxirt_mstep_ThetaParameters.R
## File Version: 0.217


xxirt_mstep_ThetaParameters <- function( customTheta, G, eps,
      mstep_iter, N.k, par1, mstep_reltol, Theta )
{
  like_Theta <- function( x, ... )
  {
    par1 <- customTheta$par
    par1[ customTheta$est ] <- x
    arg_list <- list( par=par1, Theta=Theta, G=G )
    mod1 <- do.call( customTheta$P, arg_list )
    ll2 <- - sum( N.k * log( mod1 + eps ) )
    NP <- length(customTheta$prior)
    pen <- 0
    if ( NP > 0 ){
      for (pp in 1:NP){
        if ( ! is.na( customTheta$prior[pp] ) ) {
          prior_pp <- customTheta$prior[pp]
          # val <- par1[ names(customTheta$prior) ]
          val <- par1[pp]
          arg_list <- list( val,customTheta$prior_par1[pp],
                        customTheta$prior_par2[pp] )
          prior_val <- do.call( prior_pp, arg_list )
          pen <- pen - log( prior_val + eps )
        } # end if prior
      } # end pp
    }
    ll2 <- ll2 + pen
    return(2*ll2)
  }
  #----- end definition likelihood function

  mstep_method <- 'BFGS'
  lower <- upper <- NULL
  if (customTheta$some_bound){
    mstep_method <- 'L-BFGS-B'
    lower <- customTheta$lower
    upper <- customTheta$upper
  }
  arg_control <- list(maxit=mstep_iter)
  if ( mstep_method %in% c( 'BFGS')){
    arg_control$reltol <- mstep_reltol
  }
  if ( mstep_method %in% c( 'L-BFGS-B')){
    arg_control$factr <- mstep_reltol
  }
  # method L-BFGS-B uses 'factr' (and 'pgtol') instead of 'reltol' and 'abstol'
  arg_list <- list( par=par1, fn=like_Theta, method=mstep_method, control=arg_control)
  if (customTheta$some_bound){
    arg_list$lower <- lower
    arg_list$upper <- upper
  }
  mod <- do.call( what=stats::optim, args=arg_list )
  par1 <- mod$par
  ll2 <- mod$value
  customTheta$par[ customTheta$est ] <- par1
  par1 <- xxirt_ThetaDistribution_extract_freeParameters( customTheta=customTheta )
  res <- list( par1=par1, ll2=ll2, customTheta=customTheta)
  return(res)
}
alexanderrobitzsch/sirt documentation built on Sept. 22, 2023, 6:07 p.m.