validatie.afgeleid: Validatie van het afgeleid model

Description Usage Arguments Details Value

View source: R/validatie_afgeleid.R

Description

Functie die de validatie uitvoert op het verschoven Vlaams model. Vermits fit.afgeleid geen echte modelfit is en je deze validatiestap normaliter niet moet overslaan (na de laatste validatie exporteer je logischerwijs direct de gegevens), zou evt. overwogen kunnen worden om de voorgaande (fit.afgeleid) en deze stap (validatie.afgeleid) samen te nemen. Een andere mogelijke piste is om Rmse.afgeleid toe te voegen aan fit.afgeleid.

Usage

1
validatie.afgeleid(Basismodel, Afgeleidmodel, AantalDomHogeRMSE = 20)

Arguments

Basismodel

model per boomsoort

Afgeleidmodel

verschuiving per boomsoort en domein (verschoven Vlaams model) #@param Data.afgeleid dataframe 10-50

AantalDomHogeRMSE

Standaard worden de 20 domeinen met de hoogste RMSE geselecteerd en voor elk van deze domeinen worden minstens 10 afwijkende metingen geselecteerd. AantalDomHogeRMSE laat toe om dit aantal van 20 domeinen aan te passen.

Details

validatie.afgeleid roept meerdere hulpfuncties op:

- rmse.afgeleid

- afwijkendeMetingen

- validatierapport

Voorafgaand aan het uitvoeren van deze laatste functie worden eerst de slechtste modellen opgelijst (op basis van rmse en afwijkende metingen).

Value

Dataframe met te controleren metingen en document (html/pdf) met te controleren curves (incl. aantal metingen per curve) en grafieken van te controleren metingen


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.