validatierapport: stelt de slechtste curves en afwijkende metingen grafisch...

Description Usage Arguments Details Value

View source: R/validatierapport.R

Description

Deze functie rendert een Rmd-file. In de Rmd-file wordt voor elk model uit de lijst een grafiek van dezelfde vorm gemaakt, op basis van aparte functie of child-rmd _maakGrafiek_ die voor elk item uit de lijst opnieuw opgeroepen wordt.

Usage

1
2
validatierapport(SlechtsteModellen, AfwijkendeMetingen, Dataset,
  Bestandsnaam = "Validatie.html", verbose = TRUE)

Arguments

SlechtsteModellen

lijst van de slechtste modellen, dit zijn modellen met hoge rmse, afwijkende vorm (op basis van extremen en buigpunten) en/of modellen met afwijkende metingen. Deze bevat ook de info om weer te geven bij de grafieken (parameters)

AfwijkendeMetingen

lijst met afwijkende metingen (zoals gegenereerd door de functie afwijkendeMetingen)

Dataset

Dataset met gemeten waarden en geschatte waarde voor domeinmodel en Vlaams model (inclusief RMSE)

Bestandsnaam

Een naam voor het html-bestand dat gegenereerd wordt, bestaande uit een string die eindigt op '.html'

verbose

geeft de toestand van het systeem aan, om te zorgen dat boodschappen niet onnodig gegeven worden

Details

Op de grafieken moet volgende info getoond worden:

- puntenwolk metingen

- curve Vlaams model

- curve domeinmodel of verschoven Vlaams model (dus domeinspecifieke curve)

- extremen en buigpunten waar aanwezig (met vertikale stippellijn?)

- grenzen van bruikbaar interval

- vermelding van boomsoort, domein, aantal waarnemingen, rmse, evt. parameters A, B en C

- eventueel afwijkende metingen

Idee is dat in de grafieken een afwijkende kleur het probleem aangeeft: afwijkende meting, buigpunt,... Daarnaast wordt het probleem ook tekstueel weergegeven

Value

document (html/pdf) met te controleren curves (incl. aantal metingen per curve)


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.