validatie.basis: Validatie van het basismodel

Description Usage Arguments Details Value

View source: R/validatie_basis.R

Description

Functie die alle nodige validaties uitvoert op het opgegeven (volledige) model en een overzicht geeft van de afwijkende metingen en slechte curves (zodat de gebruiker deze kan valideren). De functie roept meerdere hulpfuncties op:

Usage

1
validatie.basis(Basismodel, Data = NULL, AantalDomHogeRMSE = 20)

Arguments

Basismodel

model per boomsoort

Data

dataset op basis waarvan het model berekend is (nodig voor lokaal model)

AantalDomHogeRMSE

Standaard worden de 20 domeinen met de hoogste RMSE geselecteerd en voor elk van deze domeinen worden minstens 10 afwijkende metingen geselecteerd. AantalDomHogeRMSE laat toe om dit aantal van 20 domeinen aan te passen.

Details

- rmse.basis

- afwijkendeMetingen

- afwijkendeCurves

- validatierapport

Voorafgaand aan het uitvoeren van deze laatste functie worden eerst de slechtste modellen opgelijst (op basis van rmse, afwijkende metingen en afwijkende curves).

Deze functie kan ook gebruikt worden voor lokale modellen

Value

Dataframe met te controleren metingen en document (html/pdf) met te controleren curves (incl. aantal metingen per curve) en grafieken van te controleren metingen


inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.