R/validatierapport.R

Defines functions validatierapport

Documented in validatierapport

#' stelt de slechtste curves en afwijkende metingen grafisch voor in een rapport
#'
#' Deze functie rendert een Rmd-file. In de Rmd-file wordt voor elk model uit de lijst een grafiek van dezelfde vorm gemaakt, op basis van aparte functie of child-rmd _maakGrafiek_ die voor elk item uit de lijst opnieuw opgeroepen wordt.
#'
#' Op de grafieken moet volgende info getoond worden:
#'
#' - puntenwolk metingen
#'
#' - curve Vlaams model
#'
#' - curve domeinmodel of verschoven Vlaams model (dus domeinspecifieke curve)
#'
#' - extremen en buigpunten waar aanwezig (met vertikale stippellijn?)
#'
#' - grenzen van bruikbaar interval
#'
#' - vermelding van boomsoort, domein, aantal waarnemingen, rmse, evt. parameters A, B en C
#'
#' - eventueel afwijkende metingen
#'
#' Idee is dat in de grafieken een afwijkende kleur het probleem aangeeft: afwijkende meting, buigpunt,... Daarnaast wordt het probleem ook tekstueel weergegeven
#'
#' @param SlechtsteModellen lijst van de slechtste modellen, dit zijn modellen met hoge rmse, afwijkende vorm (op basis van extremen en buigpunten) en/of modellen met afwijkende metingen. Deze bevat ook de info om weer te geven bij de grafieken (parameters)
#' @param AfwijkendeMetingen lijst met afwijkende metingen (zoals gegenereerd door de functie afwijkendeMetingen)
#' @param Dataset Dataset met gemeten waarden en geschatte waarde voor domeinmodel en Vlaams model (inclusief RMSE)
#' @param Bestandsnaam Een naam voor het html-bestand dat gegenereerd wordt, bestaande uit een string die eindigt op '.html'
#' @param verbose geeft de toestand van het systeem aan, om te zorgen dat boodschappen niet onnodig gegeven worden
#'
#' @return document (html/pdf) met te controleren curves (incl. aantal metingen per curve)
#'
#' @export
#'
#' @importFrom dplyr %>% inner_join mutate_ left_join select_ distinct_ filter_ bind_rows group_by_ arrange_ ungroup summarise_ desc
#' @importFrom rmarkdown render
#' @importFrom assertthat assert_that noNA is.flag has_name
#'

validatierapport <-
 function(SlechtsteModellen, AfwijkendeMetingen, Dataset,
      Bestandsnaam = "Validatie.html", verbose = TRUE){

 assert_that(is.flag(verbose))
 assert_that(noNA(verbose))
 assert_that(is.character(Bestandsnaam))
 if (!grepl(".html$", Bestandsnaam)) {
  stop("De bestandnaam moet eindigen op '.html'")
 }

 Selectie <- Dataset %>%
  inner_join(
   SlechtsteModellen,
   by = c("BMS", "DOMEIN_ID")
  ) %>%
  left_join(
   AfwijkendeMetingen %>%
    select_(~BMS, ~DOMEIN_ID, ~C13, ~HOOGTE) %>%
    distinct_() %>%
    mutate_(Afwijkend = ~TRUE),
   by = c("BMS", "DOMEIN_ID", "C13", "HOOGTE")
  ) %>%
  mutate_(
   Afwijkend = ~ifelse(is.na(Afwijkend), FALSE, Afwijkend)
  )

 #om curves bij afwijkingen een andere kleur te geven (enkel nodig waar
 #buigpunten berekend zijn)
 if (has_name(Selectie, "Omtrek_Buigpunt")) {
  Selectie2 <- Selectie %>%
   mutate_(
    Omtrek_BP = ~ ( ( (Omtrek_Buigpunt * 100) %/% 10) * 10 + 5) / 100,
    Omtrek_Max = ~ ( ( (Omtrek_Extr_Hoogte * 100) %/% 10) * 10 + 5) / 100,
    CurveSlecht =
     ~ifelse(!is.na(Omtrek_BP) & (Omtrek <= Omtrek_BP), TRUE,
         FALSE),
    CurveSlecht =
     ~ifelse(!is.na(Omtrek_Max) & (Omtrek >= Omtrek_Max),
         TRUE, CurveSlecht)
   )

  Selectie <- Selectie2 %>%
   filter_(~Omtrek == Omtrek_BP | Omtrek == Omtrek_Max) %>%
   mutate_(
    CurveSlecht = ~FALSE
   ) %>%
   bind_rows(
    Selectie2
   )

 } else {
  Selectie$CurveSlecht <- FALSE
 } #sorteren volgens grootste aandeel outliers
 SelectieGesorteerd <- Selectie %>%
  group_by_(~BMS, ~DOMEIN_ID) %>%
  summarise_(
   PAfwijkend = ~sum(Afwijkend / nBomenOmtrek05, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  ungroup() %>%
  inner_join(
   Selectie,
   by = c("BMS", "DOMEIN_ID")
  )

 Selectie <- SelectieGesorteerd %>%
  arrange_(~ desc(maxResid))


 render(system.file("Validatierapport.rmd", package = "dhcurve"),
     #params = list(Selectie = Selectie),
     output_file = Bestandsnaam,
     output_dir = getwd(),
     encoding = "UTF-8")

 if (verbose) {
  message(sprintf("Het rapport is opgeslagen in de working directory: %s",
          getwd()))
 }

}
inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.