R/nkbc-ledtid-behdisk-till-preop-beh-20.R

nkbc20 <- list(
 code = "nkbc20",
 lab = "Första behandlingsdiskussion till preoperativ onkologisk behandling",
 pop = "opererade fall utan fjärrmetastaser vid diagnos med preoperativ onkologisk behandling",
 filter_pop = function(x, ...) {
  filter(
   x,
   # Reg av given onkologisk behandling
   year(a_diag_dat) >= 2012,

   # Endast opererade
   !is.na(op_kir_dat),

   # Endast preop onk behandling (planerad om utförd ej finns)
   d_prim_beh_Varde == 2,

   # Ej fjärrmetastaser vid diagnos
   !a_tnm_mklass_Varde %in% 10
  )
 },
 mutate_outcome = function(x, ...) {
  mutate(x,
   d_pre_onk_dat = pmin(as.Date(pre_kemo_dat),
    as.Date(pre_rt_dat),
    as.Date(pre_endo_dat),
    na.rm = TRUE
   ),

   outcome = as.numeric(ymd(d_pre_onk_dat) - ymd(a_planbeh_infopatdat)),
   outcome = ifelse(outcome < 0, 0, outcome)
  )
 },
 prop_within_value = 14,
 target_values = 80,
 sjhkod_var = "pre_inr_sjhkod",
 other_vars = c("a_pat_alder", "d_invasiv"),
 om_indikatorn =
  c(
   "I preoperativ onkologisk behandling ingår cytostatika, strålning eller endokrin behandling.",
   "Standardiserat vårdförlopp infördes 2016 för att säkra utredning och vård till patienter i rimlig och säker tid."
  ),
 vid_tolkning =
  paste(
   "Andelen preoperativt behandlade patienter varierar i landet och före start av behandling görs flera undersökningar som kan förlänga tiden till start.",
   "Många patienter som startar preoperativ onkologisk behandling ingår i behandlingsstudier där vissa undersökningar är obligatoriska som annars hade gjorts senare.",
   "Siffrorna skall därför tolkas med viss försiktighet."
  ),
 teknisk_beskrivning = NULL
)
class(nkbc20) <- "nkbcind"
oc1lojo/nkbcind documentation built on Dec. 3, 2019, 11:04 p.m.