R/nkbc-studier-pat-i-studie-39.R

nkbc39 <- list(
 code = "nkbc39",
 lab = "Patienten ingår i studie",
 pop = "opererade fall utan fjärrmetastaser vid diagnos",
 filter_pop = function(x, ...) {
  filter(
   x,
   # Reg av given onkologisk behandling
   year(a_diag_dat) >= 2012,

   # Endast opererade
   !is.na(op_kir_dat),

   # Ej fjärrmetastaser vid diagnos
   !a_tnm_mklass_Varde %in% 10
  )
 },
 mutate_outcome = function(x, ...) {
  mutate(x,
   # Hantera missing
   a_beh_studie = as.logical(ifelse(a_beh_studie_Varde %in% c(0, 1), a_beh_studie_Varde, NA)),
   pre_beh_studie = as.logical(ifelse(pre_beh_studie_Varde %in% c(0, 1), pre_beh_studie_Varde, NA)),
   post_beh_studie = as.logical(ifelse(post_beh_studie_Varde %in% c(0, 1), post_beh_studie_Varde, NA)),
   # Beräkna indikator
   outcome =
    case_when(
     a_beh_studie | pre_beh_studie | post_beh_studie ~ TRUE,
     !a_beh_studie | !pre_beh_studie | !post_beh_studie ~ FALSE
    )
  )
 },
 sjhkod_var = "post_inr_sjhkod",
 other_vars = c("a_pat_alder", "d_invasiv"),
 om_indikatorn =
  paste(
   "Ett övergripande mål är att erbjuda alla bröstcancerpatienter medverkan i studier för att utveckla nya behandlingar och arbetssätt.",
   "Indikatorn gäller alla typer av studier (t.ex. kliniska studier, omvårdnadsstudier, fysioterapi-studier).",
   "Indikatorn infördes 2017 och bör tolkas med försiktighet (regionala skillnader och underrapportering)."
  ),
 vid_tolkning = NULL,
 inkl_beskr_onk_beh = TRUE,
 teknisk_beskrivning = NULL
)
class(nkbc39) <- "nkbcind"
oc1lojo/nkbcind documentation built on Dec. 3, 2019, 11:04 p.m.