Assay-class: The Assay Class

Assay-classR Documentation

The Assay Class

Description

The Assay object is the basic unit of Seurat; for more details, please see the documentation in SeuratObject

See Also

SeuratObject::Assay-class


Seurat documentation built on July 9, 2023, 6:17 p.m.