README.md

laerdegR

"Lær deg R" er en innføringsbok i statistikkprogrammet R utgitt av Fagbokforlaget (2019).

laerdegR er en nettressurs som gir deg tilgang til datasett og oppgaveløsninger som hører til boka. Nettressursen kommer som en egen R-pakke som du kan installere herfra eller direkte fra min nettside.

Installere pakken

Pakken kan installeres på to måter.

Installere fra lokal fil

Denne løsningen gjøres i to skritt. I nettleseren: Last ned pakken ved å klikke .tar.gz-filen (laerdegR_0.1.0.tar.gz). Om du er Windows-bruker, kan du også benytte deg av .zip-filen. Øverst til høyre i vinduet som åpner seg, kan du laste ned filen ved å klikke på download. Filen vil da lastes ned på din maskin. Om du ikke har spesifisert annet, vil den ligge i mappen som kalles Downloads. I RStudio: Installer filen i R-biblioteket. Klikk på fanen som kalles Packages i vinduet nederst til høyre. Klikk så på Install. I kommunikasjonsvinduet som så åpner seg, skal du velge Install from: Package Archive File. Under Package archive: må du deretter klikke på Browse og navigere deg fram til filen du nettopp lastet ned. Klikk så på Install. Nå skrives installasjonskommandoen til R, og R skal i rask rekkefølge gi deg beskjed i rød skrift om at pakken installeres, og i svart skrift at package ‘laerdegR’ successfully unpacked and MD5 sums checked.

Om møter på feilmeldinger, bør du sjekke at tilleggsargumentene i installasjonskoden er korrekte. Filadressa (C:/Downloads/) vil åpenbart variere fra maskin til maskin.

Om du har valgt tar.gz-fil, må koden se slik ut.

install.packages("C:/Downloads/laerdegR_0.1.0.tar.gz", repos = NULL, type = "source")

Om du har valgt zip-fil, må koden se slik ut.

install.packages("C:/Downloads/laerdegR_0.1.0.zip", repos = NULL, type = "binary")

Installere direkte fra GitHub

Denne løsningen krever mer manøvrering. I nettleseren: Begynn med å laste ned og installere RTools uten å åpne RStudio. I RStudio: installere devtools-pakken og hent den inn fra biblioteket.

install.packages('devtools')
library(devtools)
install_github("SiljeHermansen/laerdegR")


SiljeHermansen/laerdegR documentation built on Oct. 4, 2019, 2:04 p.m.