fig5.2d: Figur 5.2d

Description Usage Author(s) Examples

View source: R/fig5.2d.R

Description

Replikasjonskode for histogram med tetthetsgrafikk.

Usage

1

Author(s)

Silje Synnøve Lyder Hermansen

Examples

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 #Last inn data
 data(kap5)

 #Fordeling 1
 plot(density(kap5$Skepsis,
        na.rm = TRUE),
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Sannsynlighet",
    main = "TETTHETSGRAFIKK \n over innvandringsskepsis",
    bty = "n",
    sub = "(d)"
 )

 #Legg til fordeling 2
 lines(density(kap5$KultSkepsis, na.rm = TRUE), lty=2)

 #Legg til forklarende tekst
 legend("topright",
     lty = c(1,2),
     legend = c("Okonomiske", "Kulturelle"),
     title = "Argumenter mot innvandring",
     bty = "n")

SiljeHermansen/laerdegR documentation built on Oct. 4, 2019, 2:04 p.m.