fig5.2c: Figur 5.2c

Description Usage Author(s) Examples

View source: R/fig5.2c.R

Description

Replikasjonskode for histogram med tetthetsgrafikk.

Usage

1

Author(s)

Silje Synnøve Lyder Hermansen

Examples

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
 #Last inn data
 data(kap5)

 #Lag diagram
 hist(kap5$Skepsis,
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Frekvens (antall respondenter)",
    main = "HISTOGRAM \nover innvandringsskepsis",
    col = "gray",
    probability = TRUE,
    sub = "(c)")

 #Legg til tetthet
 lines(density(kap5$Skepsis, na.rm = TRUE))

SiljeHermansen/laerdegR documentation built on Oct. 4, 2019, 2:04 p.m.