fig5.1d: Figur 5.1d

Description Usage Author(s) Examples

View source: R/fig5.1d.R

Description

Replikasjonskode for kakediagram.

Usage

1

Author(s)

Silje Synnøve Lyder Hermansen

Examples

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
 #Last inn data
 data(kap5)

 #Lag kakediagram

 pie(table(kap5$Parti),            #Frekvenstabell for partivalg
   col = rainbow(11),            #Rainbow() lager her 11 farger for de 11 kategoriene
   cex = 0.7,                #Skriften er 70 % av standard storrelse
   radius = 1,                #Kakeradiusen er maksimalt stor
   main = "Respondentenes partivalg i 2013", #Tittel
   sub = "(d)")               #Undertittel

SiljeHermansen/laerdegR documentation built on Oct. 4, 2019, 2:04 p.m.