fig5.2b: Figur 5.2b

Description Usage Author(s) Examples

View source: R/fig5.2b.R

Description

Replikasjonskode for tetthetsgrafikk.

Usage

1

Author(s)

Silje Synnøve Lyder Hermansen

Examples

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
 #Last inn data
 data(kap5)


 plot(density(kap5$Skepsis,
        na.rm = TRUE),
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Sannsynlighet",
    main = "TETTHETSGRAFIKK \n over innvandringsskepsis",
    col = "gray",
    bty = "n",
    sub = "(b)"
 )

SiljeHermansen/laerdegR documentation built on Oct. 4, 2019, 2:04 p.m.