fig10.1: Figur 10.1

Description Usage Author(s) Examples

View source: R/fig10.1.R

Description

Effekten av innvandringsskepsis på å velge Fremskrittspartiet framfor Høyre (i stortingsvalget 2013).

Usage

1

Author(s)

Silje Synnove Lyder Hermansen

Examples

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
 #Laste inn data
 data(kap10)
 kap10 <- kap10

 #Estimere modellen
 mod<-glm(FrP~Skepsis+Utjevn,
      data=kap10,
      family = binomial(link = "logit"))

 #Hypotetisk datasett
 nyedata<-data.frame(Skepsis=1:10,
           Utjevn=3)

 #Prediksjoner
 preds <- predict(mod,
          se.fit = TRUE,
          newdata = nyedata)

 lav <- preds$fit-1.96*preds$se.fit
 hoy <- preds$fit+1.96*preds$se.fit

 #Lag grafikk med 6 figurer
 par(mfrow = c(3,2))

 #Fig a
 plot(x = 1:10,
    y = preds$fit,
    type = "l",
    bty = "n",
    xlim = c(1,10),
    ylim = c(-4,2),
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Logodds for å stemme FrP (logit(p))",
    main = "Effekten av innvandringsskepsis \npå å velge FrP framfor Høyre",
    sub = "(a)")
 #Fig b
 plot(x = 1:10,
    y = preds$fit,
    type = "l",
    bty = "n",
    xlim = c(1,10),
    ylim = c(-4,2),
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Logodds for å stemme FrP (logit(p))",
    main = "Effekten av innvandringsskepsis \npå å velge FrP framfor Høyre",
    sub = "(b)")
 lines(lav, lty = 2)
 lines(hoy, lty = 2)


 #Fig c
 plot(exp(preds$fit)/(1+exp(preds$fit)),
    type = "l",
    bty = "n",
    xlim = c(1,10),
    ylim = c(0,1),
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Sannsynlighet for å stemme FrP (p)",
    main = "Effekten av innvandringsskepsis \npå å velge FrP framfor Høyre",
    sub = "(c)")


 #Fig d
 plot(exp(preds$fit)/(1+exp(preds$fit)),
    type = "l",
    bty = "n",
    xlim = c(1,10),
    ylim = c(0,1),
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Sannsynlighet for å stemme FrP (p)",
    main = "Effekten av innvandringsskepsis \npå å velge FrP framfor Høyre",
    sub = "(d)")
 lines(exp(lav)/(1+(exp(lav))), lty = 2)
 lines(exp(hoy)/(1+(exp(hoy))), lty = 2)

 #Fig e
 plot(preds$fit,
    type = "l",
    ylim = c(-4,2),
    yaxt = "n",
    bty = "n",
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Sannsynlighet for å stemme FrP (p)",
    main = "Effekten av innvandringsskepsis \npå å velge FrP framfor Høyre",
    sub = "(e)")
 p<-seq(0, 1, by=0.1)
 axis(side=2,
    labels=p,
    at=log(p/(1-p)),
    las=2)

 #Fig f
 plot(preds$fit,
    type = "l",
    ylim = c(-4,2),
    yaxt = "n",
    bty = "n",
    xlab = "Innvandringsskepsis",
    ylab = "Sannsynlighet for å stemme FrP (p)",
    main = "Effekten av innvandringsskepsis \npå å velge FrP framfor Høyre",
    sub = "(f)")
 lines(lav, lty = 2)
 lines(hoy, lty = 2)
 axis(side=2,
    labels=p,
    at=log(p/(1-p)),
    las=2)

 #Gjennopprett 1 grafikk = 1 figur
 par(mfrow = c(1,1))

SiljeHermansen/laerdegR documentation built on Oct. 4, 2019, 2:04 p.m.