fig5.1b: Figur 5.1b

Description Usage Author(s) Examples

View source: R/fig5.1b.R

Description

Replikasjonskode for kakediagram.

Usage

1

Author(s)

Silje Synnøve Lyder Hermansen

Examples

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 #Last inn data
 data(kap5)

 #Lag kakediagram
 barplot(table(kap5$Parti),
   col = rainbow(11),
   cex.names = 0.8,
   main = "SOYLEDIAGRAM \nmed respondentenes partivalg i 2013",
   sub = "(b)")

SiljeHermansen/laerdegR documentation built on Oct. 4, 2019, 2:04 p.m.