R/modelparameters_lokaal.R

Defines functions modelparameters.lokaal

Documented in modelparameters.lokaal

#' Modelparameters berekenen voor opgegeven lokaal model
#'
#' Functie die de modelparameters berekent op basis van een opgegeven lokaal model. Ze berekent de parameters voor het domeinmodel en geeft de grenzen van het bruikbaar interval
#'
#' @param Soortmodel model voor boomsoort-domein-combinatie
#'
#' @return dataframe met parameters voor domeinmodel (Ad, Bd en Cd)
#'
#' @export
#'
#' @importFrom stats coef
#'

modelparameters.lokaal <- function(Soortmodel) {

  Parameters.soort <- data.frame(Ad = coef(Soortmodel)[[1]],
                  Bd = coef(Soortmodel)[[2]],
                  Cd = coef(Soortmodel)[[3]],
                  stringsAsFactors = FALSE)

 return(Parameters.soort)
}
inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.