dodaj_wiersz_sumy: Funkcje nieeksportowane.

Description Usage Arguments Details Value

Description

Funkcja dodaje do ramki danych wiersz zawierający sumy kolumn.

Usage

1
dodaj_wiersz_sumy(x, skoryguj_pr_do_100 = TRUE, tekstSuma = "suma")

Arguments

x

ramka danych

skoryguj_pr_do_100

opcjonalnie wartość logiczna - czy korygować sumy kolumn, w nazwach których występuje znak '%', aby wynosiły one 100? (p. sekcja Details)

tekstSuma

opcjonalnie ciąg znaków, który ma zostać użyty jako etykieta wiersza sumy

Details

Pierwsza kolumna traktowana jest jako zawierająca etykiety wartości.

Korekta sumowania się kolumn, których nazwy zawierają znak '%' do 100 - wykonywana domyślnie, ale możliwa do wyłączenia przy pomocy argumentu skoryguj_pr_do_100 - ma na celu obejście problemu zaokrągleń przy obliczaniu rozkładów częstości i w związku z tym wykonywana jest tylko w zakresie niewielkich odstępstw sumy wartości w kolumnie od 100. Jeśli różnica jest większa od 0,3 (tj. wartość sumy mniejsza niż 97 lub większ niż 103), wartość sumy nie zostanie skorygowana. Nigdy nie są też korygowane wartości w innych wierszach (niż wiersz sumy).

Value

ramka danych


tzoltak/MLASZraporty documentation built on June 5, 2019, 9:22 a.m.