komunikat_o_liczebnosci: Drukowanie informacji o liczbie absolwentow, na podsatwie...

Description Usage Arguments Value

View source: R/komunikat_o_liczebnosciach.R

Description

Funkcja przygotowuję komunikat o tym, jak liczba absolwentów została uwzględniona przy obliczaniu wartości wskaźnika lub komunikat o tym, że wskaźnik nie może zostać zaprezentowany ze względu na zbyt małą liczbę badanych.

Usage

1
komunikat_o_liczebnosci(wskaznik, progLiczebnosci, opis = "")

Arguments

wskaznik

obiekt (lista) z wartościami wskaźnika w danej grupie

progLiczebnosci

liczba - próg liczebności, poniżej którego powinien zostać zwrócony komunikat o niemożliwości zaprezentowania wskaźnika

opis

opcjonalnie ciąg znaków opisujący grupę absolwentów, dla której obliczony został wskaźnik (np. ", którzy mieli pracę w rok po ukończeniu szkoły")

Value

ciąg znaków


tzoltak/MLASZraporty documentation built on Feb. 3, 2019, 12:44 a.m.