R/GSEA_report_HS.R

Defines functions GSEA_report_HS

Documented in GSEA_report_HS

#Magda Arnal
#25/06/2019
#Function to make a GSEA summary table with human gene symbol annotation

##############################################################################################
######################GSEA Report Function####################################################

GSEA_report_HS <- function(GSEA_result, GeneSetAnnot=F ,GeneSets_annot=NULL, TabCols=NULL, 
               GeneStats_annot=NULL, StatsCols=NULL, GSEA_Dir) {
 #GSEA_result:Directory path with results of one GSEA analysis
 #GeneSetAnnot: TRUE When gene sets are described in a table and we want them to be included
 #GeneSets_annot: Table with gene sets annotation and rownames(GeneSets_annot) == gene set name
 #TabCols: Columns of the GeneSets_annot to be included
 #GeneStats_annot: Table with the statistics of genes and rownames == Genesymbol
 #StatsCols: columns of GeneStats_annot to be included
 require(org.Hs.eg.db)
 require(data.table)
 f.nm <- basename(GSEA_result)
 GSEA_res_files <- list.files(GSEA_result, full.names = T)
 #################################################################################################
 #Resultats Positius del GSEA
 #Definim la matriu per guardar el summary dels resultats del GSEA
 pos_gs_summ <- data.frame()
 #Llegim el report de Genesets positius
 File_pos_gs <- grep("gsea_report_for_na_pos.*.xls$", GSEA_res_files, perl=T ,value=T)
 pos_gs_tab <- as.data.frame(fread(File_pos_gs, dec=".", stringsAsFactors = F))
 #Ordenem els GS per p.Val ajustat amb FDR (es pot canviar el camp que utilitzem per ordenar els GS si es vol!!)
 pos_gs_tab.o <- pos_gs_tab[order(pos_gs_tab$`FDR q-val`),]
 #Obtenim el nom dels Gene sets
 pos_gs_names <- paste(pos_gs_tab.o$NAME, "xls", sep=".")
 #Mirem a veure de quins gene sets disposem de reports
 xls.pos.tab <- pos_gs_tab.o[pos_gs_names %in% list.files(GSEA_result),]
 xls.pos.names <- paste(xls.pos.tab$NAME, "xls", sep=".")
 #Per cada gene set extraiem la info dels gens
 for (p in 1:nrow(xls.pos.tab)){
  gs.tab <- as.data.frame(fread(file.path(GSEA_result, xls.pos.names[p])))
  gs.genes.tab <- gs.tab[gs.tab$`CORE ENRICHMENT` == "Yes", c("PROBE", "RANK IN GENE LIST")]
  rownames(gs.genes.tab) <- gs.genes.tab$PROBE
  gs.genes <- gs.genes.tab$PROBE
  #Del paquet R (.db) org.Hs.eg.db Agafem la descripció del gen i la location
  GENENAME.hs <- select(org.Hs.eg.db, keys=gs.genes, columns=c("GENENAME", "MAP"), keytype="SYMBOL")
  
  #Comprobem que l'ordre és el mateix i afegim la ponderació del gen
  #all.equal(gs.genes.tab$PROBE,GENENAME.hs$SYMBOL)#TRUE
  GENENAME.hs$Gene_Rank <- gs.genes.tab[GENENAME.hs$SYMBOL,"RANK IN GENE LIST"]
  
  #Afegim els estadistics dels gens TRUE
  if (is.null(StatsCols)) {
   GENETAB <- GENENAME.hs
  } else {
   stat.tab <- GeneStats_annot[GENENAME.hs$SYMBOL, StatsCols]
   stat.tab$SYMBOL <- rownames(stat.tab)
   GENETAB <- merge(GENENAME.hs, stat.tab, all.x = T, all.y=F)
  }
  
  #Afefim els estadistics del gene set
  GENETAB$GENE_SET <- rep(gsub(".xls","",xls.pos.names[p]),nrow(GENETAB))
  GENETAB$NES_score <- rep(xls.pos.tab$NES[p],nrow(GENETAB))
  GENETAB$FDR_qVal <- rep(xls.pos.tab$`FDR q-val`[p],nrow(GENETAB))
  GENETAB$NOM_pVal <- rep(xls.pos.tab$`NOM p-val`[p],nrow(GENETAB))
  
  if (GeneSetAnnot) {
   GS.Annot <- GeneSets_annot[xls.pos.tab$NAME[p],TabCols]
   GS.Annot.tab <- data.frame()
   for (r in 1:nrow(GENETAB)){
    GS.Annot.tab <- rbind(GS.Annot.tab, GS.Annot)
   }
   GENENAME.Def <- cbind(GENETAB[,c("GENE_SET", "NES_score","FDR_qVal","NOM_pVal")],
              GS.Annot.tab, 
              GENETAB[,c("SYMBOL", "GENENAME", "MAP", "Gene_Rank", StatsCols)])
  } else {
   GENENAME.Def <- GENETAB[,c("GENE_SET", "NES_score","FDR_qVal","NOM_pVal",
                 "SYMBOL", "GENENAME", "MAP", "Gene_Rank", StatsCols)]
  }
  
  pos_gs_summ <- rbind(pos_gs_summ, GENENAME.Def)#Anem guardant a una matriu tots els resultats ordenats per FDR.qval
 }
 #Guardem els resultats
 #write.csv2(pos_gs_summ, file=file.path(GSEA_result, "Summary_PositiveEnriched_GS.csv"), row.names=F)
 write.csv2(pos_gs_summ, file=file.path(GSEA_Dir, paste(f.nm, "_PositiveEnriched",".csv", sep="")), row.names=F)
 
 #################################################################################################
 #Resultats Negatius del GSEA
 #Definim la matriu per guardar el summary dels resultats del GSEA
 neg_gs_summ <- data.frame()
 #Llegim el report de Genesets negatius
 File_neg_gs <- grep("gsea_report_for_na_neg.*.xls$", GSEA_res_files, perl=T ,value=T)
 neg_gs_tab <- as.data.frame(fread(File_neg_gs, dec=".", stringsAsFactors = F))
 #Ordenem els GS per p.Val ajustat amb FDR (es pot canviar el camp que utilitzem per ordenar els GS si es vol!!)
 neg_gs_tab.o <- neg_gs_tab[order(neg_gs_tab$`FDR q-val`),]
 #Obtenim el nom dels Gene sets
 neg_gs_names <- paste(neg_gs_tab.o$NAME, "xls", sep=".")
 #Mirem a veure de quins gene sets disposem de reports
 xls.neg.tab <- neg_gs_tab.o[neg_gs_names %in% list.files(GSEA_result),]
 xls.neg.names <- paste(xls.neg.tab$NAME, "xls", sep=".")
 #Per cada gene set extraiem la info dels gens
 for (p in 1:nrow(xls.neg.tab)){
  gs.tab <- as.data.frame(fread(file.path(GSEA_result, xls.neg.names[p])))
  gs.genes.tab <- gs.tab[gs.tab$`CORE ENRICHMENT` == "Yes", c("PROBE", "RANK IN GENE LIST")]
  rownames(gs.genes.tab) <- gs.genes.tab$PROBE
  gs.genes <- gs.genes.tab$PROBE
  #Del paquet R (.db) org.Hs.eg.db Agafem la descripció del gen i la location
  GENENAME.hs <- select(org.Hs.eg.db, keys=gs.genes, columns=c("GENENAME", "MAP"), keytype="SYMBOL")
  
  #Comprobem que l'ordre és el mateix i afegim la ponderació del gen
  #all.equal(gs.genes.tab$PROBE,GENENAME.hs$SYMBOL)#TRUE
  GENENAME.hs$Gene_Rank <- gs.genes.tab[GENENAME.hs$SYMBOL,"RANK IN GENE LIST"]
  
  #Afegim els estadistics dels gens TRUE
  if (is.null(StatsCols)) {
   GENETAB <- GENENAME.hs
  } else {
   stat.tab <- GeneStats_annot[GENENAME.hs$SYMBOL, StatsCols]
   stat.tab$SYMBOL <- rownames(stat.tab)
   GENETAB <- merge(GENENAME.hs, stat.tab, all.x = T, all.y=F)
  }
  
  #Afefim els estadistics del gene set
  GENETAB$GENE_SET <- rep(gsub(".xls","",xls.neg.names[p]),nrow(GENETAB))
  GENETAB$NES_score <- rep(xls.neg.tab$NES[p],nrow(GENETAB))
  GENETAB$FDR_qVal <- rep(xls.neg.tab$`FDR q-val`[p],nrow(GENETAB))
  GENETAB$NOM_pVal <- rep(xls.neg.tab$`NOM p-val`[p],nrow(GENETAB))
  
  if (GeneSetAnnot) {
   GS.Annot <- GeneSets_annot[xls.neg.tab$NAME[p],TabCols]
   GS.Annot.tab <- data.frame()
   for (r in 1:nrow(GENETAB)){
    GS.Annot.tab <- rbind(GS.Annot.tab, GS.Annot)
   }
   GENENAME.Def <- cbind(GENETAB[,c("GENE_SET", "NES_score","FDR_qVal","NOM_pVal")],
              GS.Annot.tab, 
              GENETAB[,c("SYMBOL", "GENENAME", "MAP", "Gene_Rank", StatsCols)])
  } else {
   GENENAME.Def <- GENETAB[,c("GENE_SET", "NES_score","FDR_qVal","NOM_pVal",
                 "SYMBOL", "GENENAME", "MAP", "Gene_Rank", StatsCols)]
  }
  
  neg_gs_summ <- rbind(neg_gs_summ, GENENAME.Def)#Anem guardant a una matriu tots els resultats ordenats per FDR.qval
 }
 #Guardem els resultats
 #write.csv2(neg_gs_summ, file=file.path(GSEA_result, "Summary_NegativeEnriched_GS.csv"), row.names=F)
 write.csv2(neg_gs_summ, file=file.path(GSEA_Dir, paste(f.nm, "_NegativeEnriched",".csv", sep="")), row.names=F)
 
}
machalen/AnalysisFunctions documentation built on Nov. 11, 2019, 10:26 a.m.