README.md

title: "Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R dla początkujących" author: "Tomasz Żółtak" date: "22 sierpnia 2016" output: html_document

1. Przygotowanie do warsztatów

1.1. Instalacja programu R

Instalator R należy pobrać ze strony: http://cran.at.r-project.org/bin/windows/base/ (w przypadku systemów operacyjnych innych niż Windows: http://cran.at.r-project.org/)

Uruchamamiamy instalator i przechodzimy przez kolejne etapy klikając "OK" lub "dalej", nie zmieniając domyślnie wybranych ustawień (chyba że ktoś jest pewien, co robi).

1.2. Instalacja programu RStudio

RStudio jest środowiskiem programistycznym zapewniającym wsparcie dla tworzenia projektów wykorzystujących język R. Ma znacznie większe możliwości, niż edytor kodu dostarczany z samym R.

Instalator RStudio należy pobrać ze strony: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download2/

Uruchamamiamy instalator i przechodzimy przez kolejne etapy klikając "OK" lub "dalej", nie zmieniając domyślnie wybranych ustawień (chyba że ktoś jest pewien, co robi).

1.3. Instalacja potrzebnych pakietów R

Uruchamiamy program RStudio i w panel po lewej stronie okna programu, zawierający konsolę R wpisujemy (wklejamy) polecenia:

install.packages(c("devtools", "knitr", "rmarkdown", "rio"))
devtools::install_github('tzoltak/KTT')

Możemy przy tym otrzymać komnikat, że R utworzy folder z biblioteką pobranych pakietów, w folderze domowym użytkownika (akceptujemy to).tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.