moc_roznicujaca: Moc roznicujaca

Description Usage Arguments Details Value See Also Examples

Description

Funkcja służy do oszacowania mocy różnicującej zadań.

Usage

1
moc_roznicujaca(x, na.rm = TRUE, verbose = TRUE)

Arguments

x

macierz typu numeric lub ramka danych (data frame) zawierająca zmienne typu numeric

na.rm

wartość logiczna - czy przy obliczeniach ignorować braki danych

verbose

wartość logiczna - czy wydrukować wyniki analizy

Details

Value

Funkcja zwraca milcząco dwuelementową listę, której elementy zawierają:

See Also

parametry_zadan, wykres_tmr

Examples

1

tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.