assert_maks: Sprawdzanie argumentow funkcji

Description Usage Arguments Value

Description

Funkcja sprawdza, czy argument jest pasującym do odpowiedniej macierzy/ramki danych wektorem opisującym minimalne możliwe do przyjęcia wartości.

Usage

1
assert_maks(maks, x)

Arguments

maks

argument do sprawdzenia - wektor minimalnych wartości lub NULL

x

argument, względem którego x ma być zweryfikowany - macierz lub ramka danych

Value

Funkcja zwraca wektor o liczbie elementóW odpowiadającej liczie kolumn x, który zawiera minimalnych możliwych do przyjęcia wartości.


tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.