normy_staninowe: Normy staninowe dla sumy punktow

Description Usage Arguments Value Examples

Description

Funkcja oblicza normy staninowe dla sumy punktów i przelicza wyniki zdających na skalę staninową.

Usage

1
2
normy_staninowe(x, maks = NULL, min = NULL, na.rm = TRUE,
  verbose = TRUE)

Arguments

x

macierz typu numeric lub ramka danych (data frame) zawierająca zmienne typu numeric

maks

opcjonalnie wektor liczb całkowitych opisujący maksymalną liczbę puntków możliwych do uzyskania za poszczególne zadania

min

opcjonalnie wektor liczb całkowitych opisujący minimalną wartość, jaką może przyjąć wynik poszczególnych zadań

na.rm

wartość logiczna - czy przy obliczeniach ignorować braki danych

verbose

wartość logiczna - czy wydrukować wyniki analizy

Value

Funkcja zwraca milcząco dwuelementową listę, której elementy zawierają:

Examples

1

tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.