wykres_twg: Rozklad trudnosci zadania w podziale na grupy

Description Usage Arguments Details Value See Also Examples

Description

Funkcja rysuje wykres trudności zadania w ramach podanych grup.

Usage

1
2
wykres_twg(x, grupy, nazwaGrupowania = "grupa", oznaczMonotonicznosc = TRUE,
  maks = NA, min = NA, na.rm = TRUE, verbose = TRUE)

Arguments

x

wektor liczb zawierający wyniki zadania

grupy

wektor opisujący przynależność obserwacji do grup

nazwaGrupowania

ciąg znaków - nazwa, która zostanie wyświetlona jako etykieta osi poziomej na wykresie

oznaczMonotonicznosc

wartość logiczna - czy ma być analizowana monotoniczność trudności ze względu na podane grupowanie

maks

opcjonalnie wektor liczb całkowitych opisujący maksymalną liczbę puntków możliwych do uzyskania za poszczególne zadania

min

opcjonalnie wektor liczb całkowitych opisujący minimalną wartość, jaką może przyjąć wynik poszczególnych zadań

na.rm

wartość logiczna - czy przy obliczeniach ignorować braki danych

verbose

wartość logiczna - czy wydrukować wyniki analizy

Details

Grupowanie

Na potrzeby rysowania wykresu grupy zostaną posorotowane. Jeśli chce się uzyskać kolejność prezentacji inną, niż wynikającą z posortowania unikalnych wartości wektora podanego jako argument grupy, należy wcześniej przerobić go na factor zadając pożądaną kolejność jego poziomów.

Jeśli argument oznaczMonotonicznosc przyjmuje wartość TRUE, przeanalizowana zostanie monotoniczność trudności ze względu na podział na grupy. Dokładniej, oznaczone zostaną te grupy, w których trudność jest większa, niż w poprzedniej. Dla pewnych pogrupowań, np. ze względu na wyniki całego testu (w szczególności wyrażone jako stanin) ma to sens - zaburzenia monotoniczności świadczą wtedy o problemie z zadaniem. Dla innych podziałów, np. ze względu na płeć, typowo nie ma to sensu i wtedy należy wywołać funkcję z argumentem oznaczMonotonicznosc ustawionym na FALSE.

Maksymalne i minimalne wartości

Domyślnie, zgodnie z konwencją typową dla testów wiedzy/umiejętności, jako minimalna możliwa do przyjęcia wartość wyniku zadania przyjmowane jest 0. Maksymalna możliwa do przyjęcia wartość określana jest z kolei empirycznie, jako największa wartość, która występuje w danych.

Wykorzystanie argumentu maks jest konieczne, gdy ze względu na niewielką liczbę obserwacji w zbiorze i/lub dużą trudność zadania dla pewnych zadań w danych nie występuje maksymalna możliwa do osiągnięca liczba punktów. Wartość przekazywana argumentem maks może być brakiem danych - maksymalna możliwa do uzyskania wartość zostanie wtedy określona na podstawie danych (j.w.).

Wykorzystanie argumentu min jest konieczne w przypadku niektórych schematów kodowania odpowiedzi na pytania np. w testach psychologicznych, używających skal Likerta, czy dyferencjałów semantycznych. Często w takich przypadkach odpowiedzi kodowane są kolejnymi liczbami naturalnymi, począwszy od 1. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli minimalną wartość, jaką może przyjąć wynik danego zadania jest różna od 0, należy podać ją przy pomocy argumentu min. Wartość przekazywana argumentem min może być brakiem danych - jako minimalna możliwa do uzyskania wartość zostanie wtedy przyjęte 0.

Obliczania łatwości/trudności dla zadań o minimalnej możliwej wartości różnej od 0

Jeśli minimalna możliwa do uzyskania wartość wyniku zadania jest różna od 0, łatwość obliczona zostanie jako E(X - min) / (max - min), gdzie X oznacza wynik zadania, a min i max odpowiednio najmniejszą i największą możliwą do uzyskania wartość wyniku zadania.

Value

Funkcja zwraca milcząco wektor z oszacowaniami trudności w ramach grup.

See Also

trudnosc

Examples

1
2
3

tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.