R/raport.R

#' @title Generowanie raportu
#' @description Funkcja generuje raport zawierający wyniki analizy
#' psyhometrycznej testu. Zostanie on zapisany w aktywnym katalogu
#' (p. \code{\link[base]{setwd}}).
#' @param x ramka danych (data frame) zawierająca wyniki testu
#' @param opisTestu opcjonalnie ramka danych zawierająca opis struktury testu
#' (p. \code{\link{przypisz_punktacje}})
#' @param format definiuje format pliku, w którym wygenerowany zostanie raport:
#' jest to wektor składający się z jednej lub kilku spośród trzech wartości:
#' 'html' (plik HTML), 'docx' (plik programu MS Word), 'odt' (plik programu
#' Open Office/Libre Office)
#' @param tytul tytuł raportu (ciąg znaków)
#' @param data opcjonalnie data (ciąg znaków)
#' @param maks opcjonalnie wektor liczb całkowitych opisujący maksymalną
#' liczbę puntków możliwych do uzyskania za poszczególne zadania
#' @param min opcjonalnie wektor liczb całkowitych opisujący minimalną
#' wartość, jaką może przyjąć wynik poszczególnych zadań
#' @param na.rm wartość logiczna - czy przy obliczeniach ignorować braki danych
#' @seealso \code{\link{przypisz_punktacje}}, \code{\link{parametry_zadan}},
#' \code{\link{wykres_tmr}}, \code{\link{normy_staninowe}},
#' \code{\link{wykres_rs}}, \code{\link{wykres_rd}}, \code{\link{wykres_rwz}},
#' \code{\link{wykres_twg}}#'
#' @return
#' Funkcja nic nie zwraca.
#'
#' Efektem działania funkcji jest wygenerowanie pliku/plików z raportem
#' w aktywnym katalogu.
#' @examples
#'\dontrun{
#' raport(wynikiSymTest)
#' raport(daneEWD, opisTestuEWD)
#' }
#' @export
#' @importFrom rmarkdown render html_document word_document odt_document
#' @importFrom knitr kable
raport = function(x, opisTestu = NULL, format = "html",
         tytul = "Analiza psychometryczna testu", data = NULL,
         maks = NULL, min = NULL, na.rm = TRUE) {
 dec = options()$OutDec
 options(OutDec = ",")
 on.exit(options(OutDec = dec))
 if ("tbl_df" %in% class(x)) {
  x = as.data.frame(x)
 }
 if (is.null(opisTestu)) {
  message(paste0("Informacja:\n\n",
          "Nie podano argumentu 'opisTestu'. Oznacza to, że:\n",
          "- Argument 'x' musi zawierać tylko zmienne opisujące ",
          "punktację uzyskaną za poszczególne zadania.\n",
          "- Niemożliwa jest analiza częstości wybierania dystraktorów."))
  if (is.null(maks) & is.null(min)) {
   message(paste0("- Zestaw możliwych do przyjęcia wartości zostanie dla ",
           "każdego zadania określony na podstawie danych ",
           "(aby dowiedzieć się więcej przeczytaj dokumentację funkcji ",
           "trudnosc(), wpisując w konsolę: '?trudnosc').\n"))
  }
  assert_mdfn(x)
  maks = assert_maks(maks, x)
  min = assert_min(min, x)
  odpowiedzi =
   lapply(x, function(x) {return(setdiff(as.character(sort(unique(x))),
                      c(NA, "")))})
  opisTestu = data.frame(zmienna = colnames(x), typ = rep("", ncol(x)),
              etykieta = rep("", ncol(x)), uwagi = rep("", ncol(x)),
              odpowiedzi = rep("", ncol(x)),
              poprawna_odpowiedz = rep("", ncol(x)))
 } else {
  y = x
  x = przypisz_punktacje(x, opisTestu)
  y = y[, names(x)]
  opisTestu = opisTestu[opisTestu$zmienna %in% names(x), ]
  if (!is.null(maks) | !is.null(min)) {
   warning(paste0("Podano argument 'opisTestu' - minimalne i maksymalne ",
           "możliwe do uzyskania wartości punktów w poszczególnych ",
           "zadaniach zostaną określone na jego podstawie, ",
           "z pominięciem argumentów 'maks' i/lub 'min'."))
  }
  maks = attributes(x)$maks
  min = attributes(x)$min
  odpowiedzi = attributes(x)$odpowiedzi
 }
 if (is.null(data)) {
  data = format(Sys.time(), "%d.%m.%Y")
 }
 if (length(format) == 0) {
  stop("Argument 'format' ma zerową długość.")
 }
 if (!all(format %in% c("html", "docx", "odt"))) {
  stop(paste0("Argument 'format' może zawierać tylko następujące wartości: ",
        "'html', 'docx' lub 'odt'."))
 }
 assert_t(tytul)
 assert_t(data)
 stopifnot(na.rm %in% c(FALSE, TRUE))
 stopifnot(length(na.rm) == 1)
 if (file.access("./", c(2,4)) != 0) {
  stop(paste0("Brak praw do zapisu w aktywnym folderze:\n'",
        getwd(), "'\nZmień aktywny folder (funkcją setwd()) na inny ",
        "lub zmień prawa dostępu do obecnego folderu."))
 }

 cat("Trwa obliczanie statystyk...")
 trudnosci = trudnosc(x, na.rm = na.rm, verbose = FALSE)
 mocRoznicujaca = moc_roznicujaca(x, na.rm = na.rm, verbose = FALSE)
 alfyC = alfa_c(x, na.rm = na.rm, verbose = FALSE)
 alfyFR = alfa_fr(x, na.rm = na.rm, verbose = FALSE)

 suma = rowSums(x, na.rm = na.rm)
 sr = mean(suma)
 oS = sd(suma)
 kwantyle = quantile(suma, seq(0, 1, by = 0.25), na.rm = na.rm)
 parRS = data.frame(
  "par. poziomu wartości" = c("minimum", "1. kwartyl", "mediana", "3. kwartyl",
                "maksimum", "średnia"),
  "wartość" = c(format(round(kwantyle, 1), nsmall = 1),
         format(round(sr, 1), nsmall = 1)),
  "par. rozproszenia" = c("rozstęp", "odch. ćwiartkowe", "odch. standardowe",
              rep("", 3)),
  "wartość" = c(format(round(kwantyle[5] - kwantyle[1], 1), nsmall = 1),
         format(round(c((kwantyle[4] - kwantyle[2]) / 2, oS), 1),
             nsmall = 1),
         "", "", ""),
  check.names = FALSE, stringsAsFactors = FALSE
 )

 normyStaninowe = normy_staninowe(x, verbose = FALSE)
 grupyStanin = grupuj_staniny(normyStaninowe$wynikiStaninowe)
 rozkladStaninow = as.vector(table(factor(normyStaninowe$wynikiStaninowe, 1:9)))
 rozkladTeoretyczny = c(pnorm(seq(1.5, 8.5, by = 1), 5, 2), 1) -
  c(0, pnorm(seq(1.5, 8.5, by = 1), 5, 2))
 normyStaninowe = with(normyStaninowe$normyStaninowe, data.frame(
  stanin = get("stanin"),
  "l. punktów" = paste0(get("min_pkt"), " - ", get("maks_pkt")),
  "l. zdających" = rozkladStaninow,
  "ods. zdających" = paste0(format(round(
   100 * rozkladStaninow / sum(rozkladStaninow), 1),
   nsmall = 1), " %"),
  "ods. teoretyczny" = paste0(format(round(
   100 * rozkladTeoretyczny, 1),
   nsmall = 1), " %"),
  check.names = FALSE, stringsAsFactors = FALSE
 ))
 normyStaninowe[, 2] = sub("NA - NA", "ndt.", normyStaninowe[, 2])

 lBD = sum(is.na(x))
 parametryZadan = data.frame(
  "zadanie" = colnames(x),
  "min." = attributes(trudnosci)$min,
  "maks." = attributes(trudnosci)$maks,
  "trudność" = format(round(trudnosci, 2), nsmall = 2),
  "łatwość" = format(round(1 - trudnosci, 2), nsmall = 2),
  "MR-P" = format(round(mocRoznicujaca$korelacjePearsona, 3), nsmall = 3),
  "MR-PBZ" = format(round(mocRoznicujaca$korelacjeBezZadania, 3), nsmall = 3),
  "MR-DS" = format(round(mocRoznicujaca$korelacjeDwuseryjne, 3), nsmall = 3),
  "rzet. BZ-aC" = paste0(format(round(alfyC$alfaBZ, 3), nsmall = 3),
              ifelse(alfyC$alfaBZ > alfyC$alfa &
                  !is.na(alfyC$alfaBZ),
                 " (!)", "  ")),
  "rzet. BZ-aFR" = paste0(format(round(alfyFR$alfaBZ, 3), nsmall = 3),
              ifelse(alfyFR$alfaBZ > alfyFR$alfa &
                   !is.na(alfyFR$alfaBZ),
                  " (!)", "  ")),
  check.names = FALSE, stringsAsFactors = FALSE
 )

 temp = c(
  '---',
  paste0('title: "', tytul, '"'),
  paste0('date: "', data, '"'),
  'output: html_document',
  '---',
  '# 1. Charakterystyka testu',
  "",
  "## 1.1. Dane",
  paste0("Test złożony z ", ncol(x), " zadań. "),
  paste0(nrow(x), " obserwacji (zdających). "),
  ifelse(lBD == 0, "W macierzy danych nie ma braków danych.",
      paste0("W macierzy danych ",
         ifelse(lBD < 5 & lBD > 1, "są ", "jest "), lBD,
         ifelse(lBD > 1,
             ifelse(lBD < 5, " braki ", " braków "),
             " brak "), "danych (",
         format(100 * lBD / ncol(x) / nrow(x), digits = 3),
         "% obserwacji).")),
  "")
 if (lBD > 0) {
  zadBD = 100 * colMeans(is.na(x))
  zadBD = zadBD[zadBD > 0]
  zadBD = zadBD[order(-zadBD)]
  temp = c(
   temp,
   "#### Zmienne z brakami danych w kolejności wg częstości ich występowania:",
   kable(data.frame(
   zmienna = names(zadBD),
   "ods. braków danych" = paste0(format(round(zadBD, 1), nsmall = 1)), " %"),
   check.names = FALSE),
   ""
  )
 }
 temp = c(
  temp,
  "## 1.2. Rzetelność",
  paste0("alfa Cronbacha = ", format(alfyC$alfa, digits = 3, nsmall = 3), " "),
  paste0("alfa Feldt-Raju = ", format(alfyFR$alfa, digits = 3, nsmall = 3)),
  "",
  "## 1.3. Rozkład sumy punktów",
  "",
  kable(parRS, row.names = FALSE, align = c("l", "r", "l", "r")),
  "",
  "```{r, echo=FALSE, fig.width=6.7}",
  "wykres_rs(x, verbose = FALSE)",
  "```",
  "",
  "Pionowa niebieska linia wyznacza średnią. ",
  "Czarna przerywana obwiednia obrazuje rozkład normalny o takiej samej średniej i dochyleniu standardowym. ",
  "Pionowe linie w dolnej części wykresy (czerwone, czarne i zielone) obrazują podział na staniny.",
  "",
  "### Normy staninowe",
  "",
  kable(normyStaninowe, row.names = FALSE, align = c("c", "c", rep("r", 3))),
  "",
  "## 1.4. Parametry zadań",
  "",
  kable(parametryZadan, row.names = FALSE, align = c("l", rep("r", 9))),
  "",
  "min.    - minimalna możliwa do uzyskania liczba punktów ",
  "maks.   - maksymalna możliwa do uzyskania liczba puktów ",
  "MR-P    - moc różnicująca: korelacja liniowa Pearsona (punktowo-dwuseryjna) ",
  "MR-PBZ   - moc różnicująca: korelacja Pearsona z sumą punktów z wyłączeniem danego zadania ",
  "MR-DS   - moc różnicująca: korelacja dwuseryjna ",
  "rzetBZ-aC - rzetelność bez zadania: alfa Cronbacha ",
  "rzetBZ-aFR - rzetelność bez zadania: alfa Feldt-Raju ",
  "Zadania, po usunięciu których rzetelność rośnie oznaczono '(!)' ",
  "",
  "### Wykres trudność x moc różnicująca",
  "```{r, echo=FALSE, fig.width=6.7}",
  "wykres_tmr(x)",
  "```",
  "",
  "Wskaźnik mocy różnicującej: korelacja Pearsona. ",
  "Ew. niebieska obwiednia wyznacza maksymalne możliwe do uzyskania wartości korelacji dla zadań ocenianych binarnie (i przy normalnym rozkładzie sumy punktów).",
  "",
  "***",
  "",
  "# 2. Charakterystyka poszczególnych zadań",
  ""
 )
 for (i in 1:ncol(x)) {
  assign(paste0("pkt", colnames(x)[i]), x[, i])
  assign(paste0("maks", colnames(x)[i]), maks[i])
  assign(paste0("min", colnames(x)[i]), min[i])
  temp = c(
   temp,
   "***",
   "",
   paste0("## Zadanie ", colnames(x)[i]),
   "",
   paste0("**", opisTestu$etykieta[i], "** "),
   "",
   ifelse(opisTestu$poprawna_odpowiedz[i] != "",
       paste0("**Możliwe odpowiedzi:** ",
          paste0(odpowiedzi[[i]], collapse = ", "), " "),
       paste0("**Punktacja:** ",
          paste0(odpowiedzi[[i]], collapse = ", "), " ")),
   ifelse(opisTestu$poprawna_odpowiedz[i] != "",
       paste0("**Poprawna odpowiedź:** ", opisTestu$poprawna_odpowiedz[i], " "),
       ""),
   ifelse(!(opisTestu$uwagi[i] %in% c(NA, "")),
       paste0(opisTestu$uwagi[i], " "),
       ""),
   "",
   ifelse(any(grepl("[!]", parametryZadan[i, -1])),
       "**Po usunięciu zadania rośnie rzetelność testu!**", ""),
   "",
   kable(parametryZadan[i, -1], row.names = FALSE, align = c("l", rep("r", 9))),
   "",
   "#### Trudność w grupach wyróżnionych na podstawie wyników całego testu",
   "",
   "```{r, echo=FALSE, fig.width=4, fig.height=3}",
   paste0("wykres_twg(", paste0("pkt", colnames(x)[i]),
       ", grupyStanin, 'grupa staninowa', TRUE, ",
       paste0("maks", colnames(x)[i]), ", ",
       paste0("min", colnames(x)[i]), ", verbose = FALSE)"),
   "```",
   ""
  )
  if (opisTestu$typ[i] == "z" & length(odpowiedzi[[i]]) > 2) {
   assign(paste0("odp", colnames(x)[i]), y[, i])
   assign(paste0("poprOdp", colnames(x)[i]), opisTestu$poprawna_odpowiedz[i])
   assign(paste0("mozlOdp", colnames(x)[i]), odpowiedzi[[i]])
   temp = c(
    temp,
    "#### Rozkład wyboru dystraktorów",
    "",
    "```{r, echo=FALSE, fig.width=4, fig.height=3}",
    paste0("wykres_rd(", paste0("odp", colnames(x)[i]), ", ",
        paste0("poprOdp", colnames(x)[i]), ", ",
        paste0("mozlOdp", colnames(x)[i]), ", verbose = FALSE)"),
    "```",
    ""
   )
  } else if (length(odpowiedzi[[i]]) > 2) {
   assign(paste0("odp", colnames(x)[i]), x[, i])
   assign(paste0("mozlOdp", colnames(x)[i]), odpowiedzi[[i]])
   temp = c(
    temp,
    "#### Rozkład punktacji za zadanie",
    "",
    "```{r, echo=FALSE, fig.width=5, fig.height=3}",
    paste0("wykres_rwz(", paste0("odp", colnames(x)[i]), ", ",
        paste0("mozlOdp", colnames(x)[i]), ", verbose = FALSE)"),
    "```",
    ""
   )
  }
 }

 plik = file("raport.Rmd")
 writeLines(temp, plik)
 close(plik)
 cat(" zakończone.\nTrwa generowanie raportów...\n")
 if ("html" %in% format) {
  render("raport.Rmd", html_document(), quiet = TRUE, clean = TRUE)
  cat(" raport został zapisany w pliku: '", getwd(), "/raport.html'\n", sep = "")
 }
 if ("docx" %in% format) {
  render("raport.Rmd", word_document(), quiet = TRUE, clean = TRUE)
  cat(" raport został zapisany w pliku: '", getwd(), "/raport.docx'\n", sep = "")
 }
 if ("odt" %in% format) {
  render("raport.Rmd", odt_document(), quiet = TRUE, clean = TRUE)
  cat(" raport został zapisany w pliku: '", getwd(), "/raport.odt'\n", sep = "")
 }
 unlink("raport.Rmd")

 invisible(NULL)
}
tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.